Občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád je na území České republiky platný již přes 50 let. Prošel samozřejmě mnoha změnami a novelami. Upravuje postup soudu a účastníků v občanskoprávních soudních řízení. Je základním předpisem, podle kterého postupují soudy v civilním procesu (tedy ne v řízeních správních či trestních).

Jeho cílem je zajistit spravedlivou ochranu práv a zájmů účastníků řízení, a zároveň působit tak, aby účastníci dodržovali smlouvy a zákony, plnili své povinnosti a neporušovali práva jiných osob. Již několik let se uvažuje o vydání nového zákona, který by upravoval komplexně soukromoprávní procesy a sloučil by roztříštěnou právní úpravu.

Obsah právní úpravy

Občanský soudní řád upravuje nejprve obecné instituty. Zakotvuje pravomoc a příslušnost soudů a soudců v civilním řízení. Určuje, kdo jsou účastníci řízení a jejich zástupci. Stanovuje, jaké mohou soudy a účastníci činit při řízení úkony.

Následně občanský soudní řád upravuje jednotlivá stádia řízení. Začíná činností soudu před zahájením řízení. Upravuje řízení v prvním stupni: průběh řízení, dokazování, stanovení nákladů řízení a jak má vypadat rozhodnutí soudu. Zvláštní ustanovení se týkají řízení o žalobě z rušené držby.

Část čtvrtá občanského soudního řádu zakotvuje opravné prostředky a řízení o nich. Jedná se o odvolání, žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost a dovolání.

V páté části jsou upravena řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Podle ní podá účastník žalobu, pokud bylo rozhodnuto správními orgány o věcech, které vyplývají ze vztahů soukromého práva.

Šestá část upravuje výkon rozhodnutí: nařízení a provedení výkonu rozhodnutí a jednotlivé druhy výkonu rozhodnutí (srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, prodej věcí atd.).

Poslední části občanského soudního řádu pak upravují jinou činnost soudu a závěrečná ustanovení.

Úplné znění Občanského soudního řádu

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.