Ať už v případě štěněte, jehož koupě je častější, nebo kotěte, vám doporučujeme uzavřít kupní smlouvu. Co má obsahovat kupní smlouva na kočku? Zajímá vás, jak máte při prodeji postupovat? Rádi byste zjistili, co vše můžete ve smlouvě upravit? Kastrace, předkupní právo, záruka.

Pořízení čistokrevného zvířete je důležité rozhodnutí. Kupující musí zvážit různé faktory jako například původ, prostředí, rodiče, pohlaví či rasu. Prodávajícímu na straně druhé záleží na tom, aby se zvíře dostalo do dobrých podmínek a prostředí.

Postup před uzavřením kupní smlouvy na kočku

Kupující má právo seznámit se s kotětem, které si zvolil, tudíž prodávajícímu doporučujeme umožnit mu osobní setkání.

Samozřejmě může nastat i situace, kdy si zájemce zamluvil kus z vrhu, ale ke konečnému výběru dochází až při návštěvě chovatele. Děje se tak zejména u vzácnějších plemen, jež se mají teprve narodit. Rezervace tedy probíhá ještě v období březosti.

Výhodou osobního setkání může být pro prodávajícího zejména možnost seznámit se se zájemcem a vytvořit si představu o prostředí a podmínkách, v nichž bude kotě vyrůstat.  Stejně tomu je v případě prodeje štěněte.

Na základě prvního dojmu a budoucí představy může prodávající zvážit, zda zájemci kočku v budoucnu svěří či nikoli. Je totiž možné, že se zájmy obou možných smluvních stran rozchází v podstatných náležitostech. Kupující totiž nemusí vědět, co vše obnáší pořízení a výchova určité rasy kotěte, o kterou jeví zájem, tudíž doporučujeme prodávajícímu ho seznámit se všemi detaily.

Důležitá je plynulá komunikace jak ze strany prodávajícího, tak kupujícího. Pod tím si můžete představit bezproblémové jednání prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, sdělení podstatných informací a zodpovězení všech možných otázek.

Rezervační smlouva na kočku

Jelikož má kotě s průkazem původu pro svou čistokrevnost vyšší hodnotu, doporučujeme prodávajícímu uzavřít se zájemcem rezervační smlouvu.

Existuje možnost tzv. předběžné rezervace zvířete. To znamená, že si zájemce zamluví kotě již před jeho narozením. Jedná se však spíše o možnost navázání prvotního kontaktu obou možných smluvních stran. Ze strany prodávajícího ani kupujícího nevzniká žádný závazek.

Po narození konkrétního vrhu můžete uzavřít rezervační smlouvu na kotě. Prodávající se jejím prostřednictvím zaváže, že kotě neprodá ani nebude nabízet nikomu jinému. A to oproti úhradě rezervačního poplatku ze strany zájemce.

Rezervační poplatek

Rezervační poplatek představuje zálohu. Prodávající by ji měl požadovat za účelem zisku vyšší jistoty, že si zájemce koupi kotěte nerozmyslí.

Péče o každé zvíře sebou zároveň nese určité náklady. Pokud koupě nakonec nebude realizována z důvodů na straně kupujícího, bude si prodávající moci zálohu ponechat.

Rezervační poplatek se obvykle hradí po uzavření rezervační smlouvy. Až v okamžiku jeho zaplacení, se rezervace stává závaznou.

Kupní smlouva na kotě

Další krok představuje samotná kupní smlouva. Smlouva o prodeji kotěte musí splňovat zákonné náležitosti dle § 2079 a násl. občanského zákoníku.

Zákon sice nevyžaduje písemnou formu kupní smlouvy, ale my vám ji z hlediska zvýšení právní jistoty doporučujeme.

Náležitosti kupní smlouvy

Je nezbytné, aby kupní smlouva na kočku obsahovala:

  1. označení prodávajícího – jméno, příjmení, datum narození (popřípadě rodné číslo), adresu trvalého bydliště/název, identifikační číslo, adresu sídla,
  2. označení kupujícího,
  3. identifikaci kočky, která je předmětem koupě – druh zvířete, plemeno, pohlaví, jméno kotěte uvedené v průkazu původu, datum narození, barvu zvířete, zvláštní znaky, číslo čipu, číslo tetování, název chovatelské stanice,
  4. kupní cenu,
  5. datum, místo a podpis obou smluvních stran.

Kupní cena

Kupní cena představuje podstatnou náležitost kupní smlouvy. Odvíjí se od rodokmenu zvířete, jež je předmětem prodeje. Může činit až několik desítek tisíc korun.

Ve smlouvě je potřeba sjednat datum úhrady ceny za kotě s PP či splátkový kalendář. Prodávající tak zvýší svou právní jistotu pro případ, že by mu kupující následně nechtěl uhradit celou částku.

Vedlejší ujednání v kupní smlouvě

Koupě kotěte je velmi specifická. Prodávající má často obavu, že se jeho koťata dostanou do rukou tzv. „množíren“. Ve smlouvě se tudíž mnohdy objevuje požadavek provedení kastrace zvířete do jednoho roku věku.

Nicméně, ač do smlouvy prodávající tento požadavek uvede, kotě se stává v okamžiku jeho předání a úhrady kupní ceny majetkem kupujícího. To znamená, že podmínka kastrace není následně snadno vymahatelná.

Raná kastrace

Aby se prodávající vyvaroval možným potížím s množírnami, může kotě nechat vykastrovat již před jeho prodejem. Tzv. časná kastrace probíhá mezi 6. – 14. týdne života kočky.

Náklady kastrace si lze následně připočítat ke kupní ceně. 

Vrácení části kupní ceny

Další variantu představuje úhrada kupní ceny za chovnou kočku. To znamená, že kupující zaplatí vyšší cenu. Pokud se posléze rozhodne nechat kotě vykastrovat a zašle prodávajícímu důkaz, může si nechat vrátit část kupní ceny.

Pro lepší pochopení si uvedeme příklad: Cena zvířete, které má být vykastrováno představuje 10.000 Kč. Cena chovné kočky namísto toho činí 30.000 Kč. Kupující uhradí prodávajícímu nejprve 30.000 Kč, přičemž mu následně zašle důkaz o kastraci. Poté dojde k vrácení 20.000 Kč, jelikož zvíře přestalo být chovné.

Postup při kastraci

První možnost představuje jistotu prodávajícího, že se kotě nestane předmětem množírny. Na straně druhé lze polemizovat o vlivu kastrace na mladé kotě.

Druhá varianta je dle našeho názoru též sporná. Pakliže má kupující známost na veterině, může nastat situace, kdy dojde k padělání potvrzení o kastraci zvířete. Prodávající pak kupujícímu navrátí poměrnou část kupní ceny, aniž by měl jistotu, že se zvíře nenachází v množírně.

Řešení tohoto problému představuje pouze možnost návštěv kotěte u kupujícího. Nejedná se však o obvyklý postup, tudíž je možné, že s danou úpravou nebude kupující ve smlouvě souhlasit. Kotě se stává v okamžiku koupě jeho majetkem a může prodávajícímu odepřít jakýkoli kontakt.

Předkupní právo v kupní smlouvě

Ve smlouvě si můžete ujednat předkupní právo. To znamená, že pokud se kupující rozhodne kočku po nějaké době prodat někomu jinému, bude ji muset nejprve nabídnout prodávajícímu.

Prodávající následně zváží, zda si zvíře buď bezplatně, nebo za nízký poplatek vezme zpět či nikoli. Pokud předkupní právo nevyužije, může kupující kočku bez omezení prodat.

Jedná se o opatření, aby se kotě, popř. již dospělý jedinec, nedostalo do nesprávných rukou. Nicméně, stává se i to, že kupující předkupní právo nerespektuje. Kupujícímu v takovém případě náleží ze zákona pouze finanční náhrada, ale prostředí, do něhož se zvíře dostane již neovlivní.

Záruka

Občanský zákoník považuje zvíře za věc. Pokud to neodporuje jeho povaze, zachází se s ním z právního hlediska jako s věcí. Z toho vyplývá, že se na něj vztahuje též zákonná záruka.

Pokud kotě onemocní, musí kupující prokázat, že se tak událo již v době, kdy se zvíře nacházelo u prodávajícího. To však bývá často obtížné.

Pokud se kupujícímu povede unést důkazní břemeno, může požadovat, aby prodávající:

  • navrátil část kupní ceny,
  • uhradil veterinární náklady,
  • vzal po dobu léčby kotě k sobě a poskytl mu potřebnou veterinární péči,
  • přijal odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího,
  • poskytl kupujícímu zdravé kotě.

Nejčastěji se uplatňuje úhrada nákladů na veterinární péči. I zde však může nastat problém, že kupující nechá provést „nadbytečná“ vyšetření. Prodávající je totiž ze zákona povinen uhradit pouze potřebnou péči nezbytnou k dosažení zdraví zvířete.

Jestliže zvíře onemocní již u prodávajícího, můžete se nejprve pokusit vzájemně spolupracovat za účelem nalezení možných příčin a vhodného řešení. Pokud některá ze smluvních stran není vůči spolupráci otevřená, doporučujeme vám obrátit se na advokáta.

Vzorová kupní smlouva na kočku

Přestože lze využít jakoukoli vzorovou kupní smlouvu pro případ, že si pořizujete kotě, doporučujeme vám využít spíše již připravenou šablonu pro prodej/koupi kočky. Je důležitě ve smlouvě přesně uvést nejen náležitosti kupní smlouvy, ale právě specifika kočky jako je zdravotní stav, chovatelské postupy, atp.

5/5 - hodnocení čtenářů