Smlouva o dílo – pro koho je vhodná a jak na vzor

Podnikatelé používají každodenně několik desítek různých smluv. Jednou z nejčastějších smluvních typů je smlouva o dílo. Víte pro koho je smlouva o dílo vhodná a jaké základní náležitosti má obsahovat? Ukážeme si také praktické problémy a jak se jim vyhnout, pokud chcete mít smlouvu o dílo v pořádku. A přidáme odkazy na vzory smluv o dílo, jak pro hmotné věci, služby tak software.

Vzor smlouvy o dílo na hmotné věci můžete využít, pokud něco stavíte, rekonstrujete nebo opravujete a druhý vzor pro služby využijí živnostníci, freelanceři a podnikatelé na volné noze, kteří vytváří díla nebo poskytují konzultace, online marketing, grafické služby, programátorské služby a třetí vzor využijete pro díla na sofware a mobilní aplikce.

Co je smlouva o dílo

Nový občanský zákoník, NOZ definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového právního vztahu, kde se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu.

Již z prvního odstavce jsou patrné klíčové prvky smluvního vztahu založeného na smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dílo na svůj náklad, pokud není smluveno jinak (např. zálohové platby). Veškeré náklady nese zhotovitel až do momentu, kdy mu ze smlouvy vznikne právo na zaplacení.

Objednatel má také povinnost a to konkrétně dvě – dílo převzít a zaplatit za něj stanovenou cenu. Jednoduchá smlouva o dílo vždy obsahuje body, kdy objednatel přebírá dílo jako dokončené a to s výhradou bez výhrad, které jsou předem stanoveny. Právě tato oblast patří časté a podstatné porušení smlouvy o dílo. Objednatel často odmítá dílo převzít s odůvodněním na vady díla. Zásadní povinností objednatele je povinnost zaplatit cenu díla.

Jak se na to dívá právo

Až do přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, byla právní úprava tohoto smluvního typu rozdělena do dvou základních kodexů – zákoníku občanského a obchodního zákoníku. V praxi to znamenalo spoustu potíží v interpretaci.

NOZ č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto duplicitu odstraňuje a úpravu sjednocuje ve svých ustanoveních § 2586-2635 OZ. Základem současné právní úpravy je původní úprava SoD dle obchodního zákoníku.

Náležitosti smlouvy o dílo

Za dílo se považuje zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu nebo také údržba nebo úprava věci či činnost s jiným výsledkem. Stejně tak lze za dílo považovat stavební práce, údržbu, úpravu stavby nebo její části. V oblasti stavebnictví se smlouva o dílo na stavební práce používá velmi často. Smlouva o dílo vždy musí zahrnovat nějakou činnost jak s hmotným, tak nehmotným výsledkem (např. divadelní vystoupení).

Vzor smlouvy o dílo musí mít všechny potřebné body. Náležitosti smlouvy o dílo jsou následující.

Označení smluvních stran

Smlouva o dílo je závazkovým vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.

Ve smlouvě o dílo musí být vždy jasně uvedeny obě strany smluvního vztahu. V případě fyzické osoby se jedná o datum narození a adresu trvalého bydliště, fyzická osoba podnikající připojí své IČO a sídlo, právnická osoba pak IČO, sídlo, údaje o rejstříkovém soudu, jméno a funkci osoby, která za společnost smlouvu uzavírá.

Určení díla

Dalším důležitým bodem je důkladná specifikace díla pro smlouvu o dílo. Tento úsek určuje, že je dílo vadné nebo naopak odevzdáno tak, jak bylo stanoveno. Součástí této specifikace je i rovněž určení místa plnění a termín provedení díla.

  • Závazek k zaplacení ceny za provedení díla
  • Závazek zhotovitele provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí
  • Závazek objednatele dílo převzít a zaplatit jeho cenu

Odstoupení od smlouvy o dílo

Výpověď smlouvy o dílo podle NOZ je možná v momentě, kdy dílo neodpovídá smlouvě o dílo. Má tedy vadu. Z toho je patrné, že obě smluvní strany musí jasně a důkladně specifikovat, co je předmětem díla a jeho veškeré vlastnosti. Nedostatky mohou spočívat jak v kvalitě, tak kvantitě. Vše musí být předem stanoveno a jasně vyznačeno. Jakmile něco neodpovídá skutečnosti uvedené ve smlouvě, je možné odstoupení od smlouvy o dílo.

Kdo má vlastnické právo

Kdo má vlastnické právo na dílo určuje samotný předmět díla – jeho povaha. V prvé řadě se posuzuje, zda je věc určena jednotlivě či druhově. Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právě objednatel. V případě, že je předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel.

Existují výjimky, které určují, že v případě zhotovení díla na pozemku jiném, než u objednatele u věci jednotlivé, patří vlastnické právo zhotoviteli. V případě věci podle druhu je to přesně naopak.

Zákon uvedený v NOZ s sebou přinesl novou občanskoprávní zásadu, že „povrch ustupuje půdě“. Podle tohoto pravidla je stavba součástí pozemku, na kterém vzniká. Na to je potřeba myslet v momentě, kdy jsou vytvářeny stavební práce na pozemku, který má jiného majitele, než je objednavatel.

Vzor smlouvy o dílo ke stažení

Pokud něco stavíte, rekonstruujete nebo opravujte, využijte vzor smlouvy o dílo na hmotné věci. Pokud vytváříte díla či poskytujete své služby jako živnostník, využijte vzor smlouvy pro služby. V případě, že dílem je zhotovění či oprava programu nebo aplikace, využijte vzor smlouvy o dílo pro software. Podívejte se na všechny varianty vzorů smluv o dílo.

VZOR SMLOUVY O DÍLO

Použité právní předpisy

§ 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

4/5 - hodnocení čtenářů

Právní postupy

Send this to a friend