Pokud jste živnostníkem nebo podnikatelem, který dodává své služby, můžete chtít budovat se svými klienty dlouhodobější obchodní vztahy. Je dobré si od počátku tyto vztahy upravit, aby se předcházelo budoucím konfliktům. K tomu slouží smlouva o spolupráci.

Co je smlouva o spolupráci

V praxi můžete narazit na nejrůznější označení – smlouva o dlouhodobé spolupráci, rámcová smlouva o spolupráci, partnerská smlouva atd. Smlouvu o spolupráci však v právním řádu nenajdete. Je to totiž tzv. nepojmenovaná smlouva. Uzavřít ji umožňuje § 1746 odst. 2 občanského zákoníku:

Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.

Smlouva o spolupráci bude dle názvu upravovat vzájemní práva a povinnosti stran při vzájemné spolupráci. Nemusí jít jen o smlouvu dvoustrannou. Na spolupráci se může podílet více osob najednou.

Jak by měla vypadat smlouva o spolupráci

Konkrétní vymezení vztahů mezi smluvními stranami není upraveno. Smlouva tedy musí splňovat obecné náležitosti smluv podle občanského zákoníku, ale na konkretizaci jednotlivých práv a povinností se mohou strany dohodnout, jak chtějí. Na internetu lze nalézt různé vzory, ale pozor na jejich aktuálnost.

VZOR SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Vymezení smluvních stran

Pokud sepisujete smlouvu o spolupráci, uveďte v ní, kdo jsou smluvní strany. Pokud uzavíráte smlouvu s právnickou osobou, měly by na smlouvě být její identifikátory, nikoliv např. jen jméno a příjemní zaměstnance.

Předmět spolupráce

Správné vymezení předmětu spolupráce je klíčové pro fungování smlouvy mezi stranami. Budete tak mít jistotu, co přesně jsou služby, které si strany mezi sebou vyměňují. Často se uzavírá rámcová smlouva o spolupráci, jenže příliš široké vymezení předmětu spolupráce může vést ke konfliktům, kdy po vás bude druhá strana požadovat s odkazem na smlouvu něco, co jste rozhodně nečekali a dělat nechcete.

Platební podmínky

Část smlouvy, ve které upravíte cenu za své služby a způsob placení, je velmi důležitá. Měli byste upravit, jakým způsobem je vaše spolupráce hodnocena, zda klient platí za čas, který prací pro něj strávíte, nebo za hotové produkty. Vhodné je si stanovit, kdy a jak bude odměna za spolupráci poskytována (například převodem na účet vždy k 10. dni následujícího měsíce).  Nic vám nebrání sjednat si úroky z prodlení nebo smluvní pokutu za nedodržení platebního termínu.

Odpovědnost za provedení služeb či jiných úkonů

Kde končí vaše odpovědnost a začíná odpovědnost druhé strany? Uveďme si příklad: Vytváříte pro klienta počítačové programy. Jeden z nich si firma napojí na software, který pro ni dělá někdo jiný. Ten ale není dobře napsaný, takže vždy, když se aktualizuje, váš program přestane fungovat. Firma po vás chce, abyste po každé aktualizaci svůj program spravili. Vy se ale bráníte, že po odevzdání je program v rukou klienta.  Situace se vyhrocuje a hrozí, že přijdete o jinak oboustranně výhodný obchodní vztah.

Vždycky se něco může pokazit. Je proto dobré vymezit přímo ve smlouvě, za co jste odpovědní vy a za co klient. Zvláště v případech, kdy jde o vícestrannou smlouvu o spolupráci. Vyhnete se tak problémům s právním výkladem, ale i neshodám v budoucnu. Bude záležet na konkrétním případu, jak vymezení odpovědnosti bude vypadat. Pokuste se o co nejjasnější formulace.

Úprava ukončení smlouvy

Ve smlouvě je dobré ošetřit, jakým způsobem bude ukončena. Má trvat jen na dobu určitou nebo plánujete spolupráci na dobu neurčitou? V takovém případě byste měli upravit možnost výpovědi, nebo i okamžitého zrušení smlouvy.

Smlouva může obsahovat také možnost odstoupení od smlouvy v určitých situacích. Například pokud jsou smluvní strany nějakou dobu v prodlení, ze závažných důvodů strana nemůže splnit své závazky atd.

Povinnost mlčenlivosti

Obchodní tajemství může mít vysokou hodnotu. Při spolupráci si strany mezi sebou vyměňují citlivé informace. Zvažte proto, zda do smlouvy nevložit ustanovení, které upraví ochranu důvěrných údajů, tak aby se nedostaly do nepovolaných rukou

Pozor na Švarc systém

Smlouva o spolupráci by neměla být zástěrkou pro vztah, který je ve skutečnosti pracovní poměr. Jde o oblíbený způsob, jak krátit daně a odvody ze sociálního a zdravotního pojištění. Oběma stranám pak hrozí vysoké pokuty od inspektorátu práce. Nicméně, například v oblasti IT a start-upů je švarcsystém nakolik rozšířen, že je téměř nemožné se mu vyhnout.

VZOR SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Použité právní předpisy

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

5/5 - hodnocení čtenářů