Smlouva o spolupráci je právní dokument pro firmy, podnikatele i OSVČ, kteří chtějí budovat dlouhodobější obchodní vztahy. Specifikace povinností, odpovědnosti, sankcí, mlčenlivosti i možnosti ukončení spolupráce a výpovědi jsou základní stavební kameny pro předcházení budoucích konfliktů. Doporučení, jak partnerskou smlouvu sepsat, jak by měla vypadat a na co si dát pozor. Vzor smlouvy o spolupráci najdete na níže v textu, konkrétně odkaz na vzorový dokument, který si snadno doplníte.

Smlouva o spolupráci upravuje externí vztahy mezi podnikateli a externí spolupráce. Přesto je potřeba smlouvě věnovat pozornost a to zejména co se týče předmětu (stanovení práv a povinností jednotlivých stran), sankcí za nedodržení či porušení a rovněž vhodně nastavit ochranu podnikatelského know-how.

Co je smlouva o spolupráci

Dohody o spolupráci bývají velmi rozmanité, avšak mají jedno společné. Pokud chcete spolupracovat s někým v určité oblasti, bude potřeba uzavřít smlouvu o spolupráci, která vymezí práva a povinnosti stran.

V praxi můžete narazit na nejrůznější označení:

  • smlouva o dlouhodobé spolupráci,
  • rámcová smlouva o spolupráci,
  • smlouva o vzájemné spolupráci,
  • partnerská smlouva,
  • atd.

Smlouvu o spolupráci však v těchto konkrétních znění v právním řádu nenajdete. Je to totiž tzv. nepojmenovaná smlouva.

Co je smlouva nepojmenovaná

Nepojmenovaná smlouva je typ smlouvy, který není konkrétně upraven v zákoně s definovaným názvem smlouvy, a proto se vychází z obecných ustanovení, která se vztahují na všechny smlouvy. Uzavřít nepojmenovanou smlouvu umožňuje § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, který výslovně říká:

Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.

Smlouva o spolupráci bude dle názvu upravovat vzájemní práva a povinnosti stran při vzájemné spolupráci. Nemusí jít jen o smlouvu dvoustrannou. Na spolupráci se může podílet více osob najednou.

dohoda o spolupráci

Jak by měla vypadat smlouva o spolupráci

Jak napsat smlouvu o spolupráci? Konkrétní vymezení vztahů mezi smluvními stranami není upraveno. Smlouva tedy musí splňovat obecné náležitosti smluv podle občanského zákoníku, ale na konkretizaci jednotlivých práv a povinností se mohou strany dohodnout, jak chtějí.

Zpracovali jsme pro vás vzor smlouvy o spolupráci, který je aktuální pro rok 2024 a reaguje na nejčastější situace. Pokud zakládáte jednoduchý vztah, pak vzor svépomocí doplníte v MS Word a snadno vytisknete.

VZOR SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Smluvní strany

Pokud sepisujete smlouvu o spolupráci, uveďte v ní, kdo jsou smluvní strany. Pokud uzavíráte smlouvu s právnickou osobou, měly by na smlouvě být její identifikátory, nikoliv např. jen jméno a příjemní zaměstnance.

Předmět spolupráce

Správné vymezení předmětu spolupráce je klíčové pro fungování smlouvy mezi stranami. Budete tak mít jistotu, co přesně jsou služby, které si strany mezi sebou vyměňují.

Často se uzavírá rámcová smlouva o spolupráci, jenže příliš široké vymezení předmětu spolupráce může vést ke konfliktům, kdy po vás bude druhá strana požadovat s odkazem na smlouvu něco, co jste rozhodně nečekali a dělat nechcete.

V některých případech bude vhodné uzavřít barterovou smlouvu, která zakotvuje spolupráci na směnném obchodu (často např. v oblasti influencer marketingu).

Platební podmínky

Část smlouvy, ve které upravíte cenu za své služby a způsob placení, je velmi důležitá. Měli byste upravit, jakým způsobem je vaše spolupráce hodnocena, zda klient platí za čas, který prací pro něj strávíte, nebo za hotové produkty.

Vhodné je si stanovit, kdy a jak bude odměna za spolupráci poskytována (například převodem na účet vždy k 10. dni následujícího měsíce). Nic vám nebrání sjednat si úroky z prodlení nebo smluvní pokutu za nedodržení platebního termínu.

Odpovědnost za provedení služeb či jiných úkonů

Kde končí vaše odpovědnost a začíná odpovědnost druhé strany?

Uveďme si příklad: Vytváříte pro klienta počítačové programy. Jeden z nich si firma napojí na software, který pro ni dělá někdo jiný. Ten ale není dobře napsaný, takže vždy, když se aktualizuje, váš program přestane fungovat. Firma po vás chce, abyste po každé aktualizaci svůj program spravili. Vy se ale bráníte, že po odevzdání je program v rukou klienta. Situace se vyhrocuje a hrozí, že přijdete o jinak oboustranně výhodný obchodní vztah.

Vždycky se něco může pokazit. Je proto dobré vymezit přímo ve smlouvě, za co jste odpovědní vy a za co klient. Zvláště v případech, kdy jde o vícestrannou smlouvu o spolupráci. Vyhnete se tak problémům s právním výkladem, ale i neshodám v budoucnu. Bude záležet na konkrétním případu, jak vymezení odpovědnosti bude vypadat. Pokuste se o co nejjasnější formulace.

Ukončení smlouvy – dohoda, výpověď, zrušení

Ve smlouvě je dobré ošetřit, jakým způsobem bude ukončena. Má trvat jen na dobu určitou nebo plánujete spolupráci na dobu neurčitou? V takovém případě byste měli upravit možnost výpovědi, nebo i okamžitého zrušení smlouvy.

Výpovědí se většinou rozumí ukončení smlouvy. Je třeba smlouvu ukončit stejnou formou jakou byla uzavřena, tj. nejčastěji písemně. Podívejte se blíže na dohodu o ukončení spolupráce.

Smlouva může obsahovat také možnost odstoupení od smlouvy v určitých situacích. Například pokud jsou smluvní strany nějakou dobu v prodlení, ze závažných důvodů strana nemůže splnit své závazky atd.

Povinnost mlčenlivosti

Obchodní tajemství (know-how) může mít vysokou hodnotu. Při spolupráci si strany mezi sebou vyměňují citlivé informace. Zvažte proto, zda do smlouvy nevložit ustanovení, které upraví ochranu důvěrných údajů, tak aby se takové informace nedostaly do nepovolaných rukou.

Pozor na Švarc systém

Smlouva o spolupráci by neměla být zástěrkou pro vztah, který je ve skutečnosti pracovní poměr. Jde o oblíbený způsob, jak krátit daně a odvody ze sociálního a zdravotního pojištění. Oběma stranám pak hrozí vysoké pokuty od inspektorátu práce. Nicméně, například v oblasti IT a start-upů je švarcsystém nakolik rozšířen, že je téměř nemožné se mu vyhnout.

Použité právní předpisy

(1) Zákonná ustanovení upravující jednotlivé typy smluv se použijí na smlouvy, jejichž obsah zahrnuje podstatné náležitosti smlouvy stanovené v základním ustanovení pro každou z těchto smluv.

(2) Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.

 

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vzor smlouvy o spolupráci

Jednoduchý vzor smlouvy o spolupráci využijete zejména pro základní nastavení vztahů, ať už řešíte spolupráci jako fyzická osoba, OSVČ anebo s.r.o. Často se využívá také pro spolupráci marketingovou a spolupráci s influencery. Lze ji ale využít pro jakoukoli oblast, ve které chcete písemně nastavit určitá práva a povinnosti.

  • Vzor smlouvy v souladu s aktuálními právními předpisy.
  • Pečlivě zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
  • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
  • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
  • Snadný tisk finálního dokumentu.

VZOR SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Součástí vzoru je také Návod, jak rozšířit a vylepšit smlouvu o spolupráci.

4.2/5 - hodnocení čtenářů