Obchodní podmínky a Podmínky užití

Obchodní podmínky, podmínky užití a poskytovaných služeb portálu muj-pravnik.cz (dále jen „podmínky“).

Provozovatel webu Muj-Pravnik.cz (dále také jako “webové stránky”) je Martin Rosulek (dále také jako „Provozovatel“ a „Prodávající“)

  • Rokycanova 984/6
  • Praha 3
  • 130 00
  • Česká republika
  • IČ: 87270056

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou. V případě fyzické osoby spotřebitele se použijí relevantní právní předpisy, zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1. Obsah

1.1. Web Muj-Pravnik.cz je informačním e-magazínem, který poskytuje právní informace. Neposkytujeme ani nenahrazujeme právní služby. Obsah portálu nejsou konkrétní právní doporučené postupy, právní rady ani jiné právní služby či právní pomoci ve smyslu zákona o advokacii. Právní problémy a záležitosti doporučujeme konzultovat s advokátem.

1.2. Texty či reklamními bannery mohou odkazovat na zprostředkovatele právních služeb či přímo advokátní kanceláře a advokáty či notáře v České republice.

1.3. Obrázky, fotografie či ilustrace jsou licencovány pod FreeDigitalPhotos.net, Pixabay.com či Unsplash.com.

2. Online poradna

2.1. Provozovatel webu Muj-Pravnik.cz neposkytuje právní poradenství, právní služby ani právní služby nijak nenahrazuje. Na podstránce Online právní poradny máte možnost položit dotaz, který souvisí s Vaší životní situací. Tento dotaz, resp. vyplněný formulář je automaticky přeposílán spolupracujícím advokátům či advokátním kancelářím.

2.2. Vkládání a odeslání dotazů je bezplatné (zdarma). Vložením dotazu a odeslání formuláře se k ničemu nezavazujete. Advokátní kancelář či advokát Vás může následně kontaktovat s návrhem řešení. Advokát Vám předně zašle informaci o sobě a svých službách, protože se jedná o zákonný požadavek. Klient musí obdržet informaci o advokátovi dříve než dojde k poskytnutí právních služeb. Poté obvykle získáte nezávaznou cenovou nabídku. Následně se rozhodnete, zda služby advokáta či advokátní kanceláře využijete anebo nikoli.

2.3. Po vložení dotazu a odeslání formuláře, jakákoli další komunikace probíhá pouze mezi Vámi a advokátem či advokátní kanceláří. Na webových stránkách Muj-Pravnik.cz neprobíhá žádná komunikace ani interakce. Webový formulář online poradny jednoduše směřuje na e-mailovou adresu advokáta či advokátní kanceláře. Vaše informace tak nejsou dostupné ani uchovávané na webových stránkách.

2.4. Provozovatel webu Muj-Pravnik.cz ani spolupracující subjekty (advokátní kanceláře, advokáti či 3. strany) nejsou povinni zodpovídat Vámi položené dotazy.

2.5. Odpovědi na Vaše dotazy z online poradny nejsou zajišťovány provozovatelem webu Muj-Pravnik.cz. Z naší strany se nejedná o poskytování právních služeb ani právní služby nijak nenahrazujeme.

2.6. V případě zájmu Vám rádi sdělíme více informací, včetně kontaktních informací na spolupracující advokát či advokátní kancelář. Kontaktujte nás.

3. Telefonická konzultace

3.1. Telefonická konzultace funguje na obdobném principu jako Právní poradna online (viz ustanovení 2.1. a následující).

3.2. Formulář, který odešlete v rámci zájmu o telefonickou konzultaci je přeposílán spolupracujícímu advokátovi či advokátní kanceláři. Po odeslání formuláře Vás bude kontaktovat vybraný advokát se specializací na Váš případ a domluvíte si termín Vaší konzultace. Veškerá komunikace probíhá napřímo s advokátem, včetně platby za právní služby.

3.3. Uvedená cena za telefonickou konzultaci je orientační pro Vaši představu, kolik stojí právní služby. Konkrétní cenu a a podmínky vždy domlouváte až s advokátem, který poskytuje právní služby. Provozovatel portálu muj-pravnik.cz je pouze zprostředkovatelem, právní služby neposkytuje ani nenahrazuje.

4. Vzory smluv

4.1. Provozovatel webu Muj-Pravnik.cz nabízí k prodeji vzory smluv. Jedná se o obecnou právní informaci, která není právní službou, individuální právní službou ani právním doporučením či právním poradenstvím.

4.2. Dle vyjádření ČAK: Každý může nabízet právní informace, avšak pouze advokáti mohou poskytovat právní služby, jak jsou popsány v zákoně o advokacii, přičemž nezáleží na tom, zda je poskytují písemně, ústně elektronicky či jinak. Právní informace mohou být knihy, články, obecná stanoviska, právní rozbory, vzorové smlouvy či vzorové právní listiny.

4.3. Berete na vědomí, že Provozovatel ani portál Muj-Pravnik.cz není právní službou ani právní službu nikterak nenahrazuje.

4.3. Provozovatel webu doporučuje klientům konzultovat svůj právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

4.4. Provozovatel webu neodpovídá za jakékoli případné škody či újmy klientům, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Klient přijímá plnou odpovědnost za použití a úpravy vzorových dokumentů.

4.5. Ceny jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH) a dalších poplatků.

4.6. Pro objednání zboží či služby vyplňte objednávkový formulář na webovém rozhraní. Zde Kupující vyplní informace o zboží či službě, dále své identifikační údaje, způsob platby, způsob a cenu dopravy a případně další informace.

4.7. Před odesláním objednávky můžete zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložíte, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

4.8. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko “Dokončit nákup” nebo “Objednat“.

4.9. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Provávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

4.10. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (tzv. akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Kupujícímu zasláno elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího.

4.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.12. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží či služby uvedené v objednávce.

4.13. Cenu zboží či služeb a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu:

  • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2301125789/2010, vedený u společnosti FIO banka, a.s., (dále jen “účet Prodávajícího), nebo
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Simpleshop společnosti Webovky.cz s.r.o., pokud tuto možnost Prodávající nabízí.

Případné další možnosti úhrady včetně konkrétních cen jsou uvedeny na webovém rozhraní, prostředí SimpleShop či přímo v objednávce.

4.14. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží či služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.15. Platba je možná pouze v českých korunách (Kč).

4.16. Kupující obdrží e-mail po zaplacení a připsání částky na účet Prodávajícího, ve kterém si může kliknutím na odkaz Vzor smlouvy stáhnout. Kupujícímu mohou být doručovány digitální produkty na e-mailovou adresu či pouze jako odkaz ke stažení.

4.17. V případě technických problémů se může Klient obrátit na Provozovatele a kontaktovat ho např. na e-mailové adrese [email protected].

4.19. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

4.20. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.21. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.22. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.23. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, případně na účet, který sdělí Kupující, a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

4.24. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4.25. Reklamační řád a informace k reklamacím: V případě, že Kupující nebude spokojen s kvalitou vzorových dokumentů, Prodávající mu nabízí možnost uplatnit reklamaci a požadovat vrácení peněz. Kupující odešle e-mail na [email protected] s žádostí o reklamaci a vrácení peněz a  Prodávající mu vyhoví jako by se jednalo o odstoupení od kupní smlouvy.

4.26. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

4.27. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 4.28. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.29. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.30. Uplatnění slevových kódů a slevových kuponů není automatické, ale je potřeba slevový kód či kupon vložit a potvrdit v objednávce, následně kupující uvidí výši slevy i konečnou cenu.

4.31. Slevové kódy a slevové kupony nelze sčítat a kombinovat. 

5. Seznam advokátů

5.1. Na podstránce Seznam advokátů vedeme vybrané advokáty a advokátní kanceláře. Nejedná se o oficiální seznam všech advokátů v České republice. Ten jako jediný a oficiální je veden na webových stránkách České advokátní komory na adrese cak.cz. Seznam advokátů na webových stránkách Muj-Pravnik.cz je sestaven dle našich vlastních kritérií. Některé advokátní kanceláře mohou být v seznamu zvýrazněné či umistěné vpředu, a to také na základě jejich poptávky, inzerce a reklamy.

5.2. Na jednotlivé stránce detailu advokáta či advokátní kanceláře může být uveden kontaktní formulář či formulář s možností vložit Váš dotaz. Nejedná se o poskytnutí právní služby, jedná se o automatické přesměrování zprávy na e-mailovou adresu advokáta či advokátní kanceláře. Odesláním takového dotazu je zdarma a k ničemu se tímto nezavazujete. Advokát vás následně může kontaktovat a navrhnout řešení.

6. Affiliate zprostředkování obchodu a služeb

6.1. Provozovatel na webu prezentuje nabídku vzorů smluv od společnosti Legito, s.r.o. (IČ: 02649659). Podmínky využití systému Legito jednorázově či na bázi měsíčního členství se řídí dle Legito.cz.

6.1. Provozovatel na webu spolupracuje s dalšími subjekty, které prezentuje na webových stránkách a může doporučit jejich služby či produkty. Jedná se o standardní reklamní inzertní model, včetně modelu affiliate spolupráce.

7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

7.1. Souhlasíte se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na Vaši elektronickou adresu. Dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

7.2. Souhlasy dle obou předcházejících vět můžete kdykoli odvolat.

7.3. Odeslání žádosti pro registraci pro newsletter projevujete souhlas, aby na registrované údaje (jméno a e-mailová adresa) pro elektronickou komunikaci byla odesílána pravidelně elektronická pošta, která může obsahovat také obchodní sdělení.

7.4. Zrušení odebírání newsletteru je možné kdykoli, a to odeslání žádosti na e-mailovou adresu [email protected]. Ve spodní části každého e-mailu je možné se také odhlásit z odebírání newsletteru.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Zpracovávání a uchovávání veškerých údajů je v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.2. Provozovatel je řádně registrovaný na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.3. Kontrolním úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.4. Uživatel webových stránek muj-pravnik.cz souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle Zásad ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto obchodních podmínek.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Spotřebitel má právo, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor z kupní smlouvy, který se nepodaří mezi Spotřebitelem a Prodávajícím vyřešit přímo, právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu, u Prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Právní vztahy v otázkách, které neupravuje kupní smlouva ani obchodní podmínky (případně komunikace mezi stranami či objednávka), se řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.5.  Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto smluvní obchodní podmínky, podmínky užití i zásady ochrany osobních údajů.

9.6.  V případě dotazů k obchodním podmínkám, podmínkám užití a zásad ochrany osobních údajů vám rádi poskytneme bezodkladně veškeré informace.

9.7. Kontaktní údaje Provozovatele a Prodávajícího: adresa pro doručování: Martin Rosulek, Rokycanova 984/6, Praha 3, 130 00, IČ: 87270056, e-mail [email protected], telefon +420 775 015 772.

9.8. Tyto obchodní podmínky a podmínky užití jsou platné a účinné od 1. ledna 2019.