VZORY SMLUV 2024

vzor smlouvy, dohody, podání a dalších dokumentů

Hledáte vzor smlouvy, dokumentu, formuláře či podání? Nabízíme vám vybrané vzorové dokumenty, které využijete pro řešení častých životních, pracovních i osobních situací. Každý vzor smlouvy je zpracován dle platných právních předpisů a zároveň obsahuje vhodná ustanovení, která posílí vaší právní jistotu. Každá smlouva obsahuje také detailní instrukce k vyplnění. Vzory smluv jsou samozřejmě přizpůsobeny novému občanskému zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb.). Vzory smluv jsou aktuální pro rok 2024. Vzorové dokumenty jsme připravili s ohledem na legislativu a právní úpravu v roce 2024. 

Aktuální pro 2024

Vzory smluv jsou připraveny tak, aby byly v souladu s aktuálními právními předpisy. Obsahují všechny povinné náležitosti.

Úprava a tisk

Vzor smlouvy si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro doplnění, další úpravy a tisk.

Návod a bonusy

Získáte návod, jak vzor smlouvy vyplnit a vylepšit. Součástí vzorů jsou také pomocné komentáře.

VZORY SMLUV KE STAŽENÍ

Vyberte si vzor smlouvy, který potřebujete

DAROVACÍ SMLOUVA

Vzor darovací smlouvy na movité i nemovité věci, např. auto, byt, dům, pozemek nebo finanční hotovost. Vzor obsahuje také vedlejší ustanovení (např. zřízení služebnosti, stanovení příkazu, zákaz prodeje atp.), kterými můžete smlouvu vylepšit.

ODVOLÁNÍ DARU

Vzor odvolání daru pro nevděk nebo odvolání daru pro nouzi je pro případy, kdy nelze uzavřít dohodu. Součástí je i výzva k vrácení daru. Vhodné pro urgování situace a informování obdarovaného o dalších možných právních důsledcích.

UZNÁNÍ DLUHU

Vzor uznání dluhu je vhodný pro každého, kdo chce uznat svůj dluh, který má vůči svému věřiteli. Uznáním dluhu získá věřitel i dlužník doklad, že dluh existuje a v jaké výši existuje. Součástí je také vzor splátkového kalendáře, který snadno upravíte.

ZÁVĚŤ

Vzorová závěti ve třech variantách jako závěť na veškerý majetek, pouze na vybraný majetek či na finanční hotovost. Obsahuje také vedlejší ustanovení (např. stanovení příkazu, vydědění), kterými můžete závěť rozšířit a doplnit.

Vzor předžalobní výzvy

Vzor předžalobní upomínky pro věřitele, kteří vymáhají peníze po dlužníkovi. Jedná se o dopis pro dlužníka, ve kterém jej vyzývají, aby uhradil, co věřiteli dluží. Informuje, že v opačném případě je věřitel připraven obrátit se na soud a řešit situaci žalobou.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DAROVÁNÍ

Čestné prohlášení o darování peněz je písemný dokument, ve kterém osoba (darující) vyjádří svůj záměr darovat peníze nebo finanční prostředky jiné osobě (obdarované) bez očekávání nějakého protiplnění.

Plná moc

Vzor plné moc uděluje oprávnění zastupovat a jednat pověřenou osobu v určitém rozsahu a v určitém období (např. zastoupení společnosti na základě plné moci, plná moc udělená za účelem podepsání smlouvy atd.).

NÁVRH NA ROZVOD

Vzor návrhu na rozvod je často využíván pro bezkonfliktní rozvody manželství, rozvody dohodou a majetkově vyřešené rozvody (bez dětí). Vzor obsahuje také praktického průvodce, který vás provede vyplněním i všemi dalšími náležitostmi.

Smlouva o výpůjčce

Vzor smlouvy o výpůjčce automobilu nebo jakékoli movité věci. Vhodné pro bezúplatné a dočasné vypůjčení věci (nikoli peněz ani nemovitosti) v rámci pracovního, podnikatelského nebo osobního vztahu.

DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI

Vzor darovací smlouvy na nemovitost (byt, dům, pozemek). Vzor obsahuje také vedlejší ustanovení (např. zřízení služebnosti, stanovení příkazu, zákaz prodeje atp.), kterými můžete smlouvu vylepšit.

REZERVACE NEMOVITOSTI

Vzor smlouvy o rezervaci nemovitosti (bytu, domu, pozemku) pro prodejce anebo kupujícího. Výhodná pro obě strany. Jednoduchá smlouva hodná pro rezervaci nemovitosti bez realitní kanceláře i makléře.

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM UŽÍVÁNÍ BYTU

Vzor smlouvy o bezúplatném užívání bytu je vhodný pro případy, kdy chcete poskytnout byt zdarma k bydlení, např. rodinným příslušníkům nebo osobám blízkým. Smlouva zakotvuje písemně řadu práv a povinností.

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti

Vzor o smlouvy o zřízení služebnosti slouží k tomu ukotvení věcného břemene, kdy je oprávněnému umožněno využívat určitá práva povinného (např. služebnost doživotního užívání bytu, právo přecházet přes služební pozemek, atd.).

VZOR SMLOUVY O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY K POZEMKU

Smlouva o zřízení práva stavby k pozemku je klíčová zejména v situacích, kdy stavba a pozemek, na kterém stojí, patří různým vlastníkům.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Vzor smlouvy o spolupráci vhodný zejména pro obchodní vztahy dodavatele a odběratele, programátorských či grafických služeb nebo marketingových aktivit.

SMLOUVA S INFLUENCEREM

Smlouva s influencerem je původní smlouva o spolupráci, kterou jsme speciálně přizpůsobili a upravili potřebám pro marketingovou a propagační spolupráci s influencerem.

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

Dohoda o ukončení smlouvy je uzavírána v případě, že se strany domluví na nepokračování spolupráce a jejím ukončení. V dohodě si mohou také vyrovnat svá částečná plnění či upravit práva a povinnosti.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzor dohody o pracovní činnosti (DPČ) v rozsahu průměrně 20 hodin týdně. Vzor obsahuje také vedlejší ustanovení (např. vymezení autorského práva, povinnost mlčenlivosti, GDPR, ochrana osobních údajů atd.), kterými lze DPČ vylepšit.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Vzor dohody o provedení práce (DPP) v rozsahu maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Vzor obsahuje také vedlejší ustanovení (např. vymezení autorského práva, povinnost mlčenlivosti, ochrana osobních údajů atd.).

DOHODA O VÝKONU PRÁCE NA DÁLKU

Vzor dohody o výkonu práce na dálku pro zaměstnance, kteří vykonávají nebo chtějí vykonávat práci z jiného místa než je pracoviště zaměstnavatele (homeoffice, rekreační chata, zahraničí). Upravuje místo práce, rozsah práce, komunikaci, způsob zadávání práce, rozvržení pracovní doby i způsob náhrady nákladů. Vhodné i jako dodatek k pracovní smlouvě, DPČ i DPP.

SMLOUVA O DÍLO

Vzor smlouvy o dílo je vhodný zejména pro objednatele či zhotovitele pro hmotné věci, pro služby či software (stavební práce, rekonstrukce, opravu automobilu, vytvoření fotografie, obrazu, sochy, překlad textu, vytvoření videoklipu, atp.).

SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU

Vzor smlouvy o převodu podílu ve společnosti s.r.o. Vhodný zejména pro malé s.r.o. pro úplatné převody podílu (např. prodej s.r.o., nákup s.r.o., vstup nového společníka, atp.). Upravuje práva a povinnosti převodce a nabyvatele pro hladký převod.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele řeší zejména zdanění, dovolenou, pracovní poměr či souběh funkcí jednatel a zaměstnavatel v jedné osobě. Nejčastěji je využíván ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.).

Vzor smlouvy o účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví je vhodná pro podnikatele a malé firmy, které chtějí smluvně delegovat pravidelné účetní a daňové služby. Vzor je sepsán vyrovnaně, je vhodný i pro účetní, které chtějí vymezit smluvně své povinnosti vůči podnikateli.

SMLOUVA O ODPOVĚDNÉM ZÁSTUPCI

Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce řeší vztah mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem, který ještě nesplňuje požadavky stanovené zákonem, např. nemá odbornou způsobilost (často v restauratérství).

Vzor smlouvy o převodu doménového jména

Vzor o smlouvy o převodu doménového jména slouží k tomu, aby nabyvatel převzal doménové jméno a veškerá práva a převodci zaplatil za doménu smluvenou cenu. Úplatný převod www domény druhého řádu.

Vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla

Smlouva o vytvoření fotografického díla se používá tam, kde objednatel požaduje vytvoření fotografií tzv. na zakázku. Jednoduše stanovíte, kdy a kde se bude fotit, kdy a jak budou fotky předány, kolik a jak za ně objednatel zaplatí.

Vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie (Model Release)

Smlouva o pořízení a užití fotografie (Model Release) má za cíl určit podmínky, za kterých model (fotografovaná osoba) vysloví souhlas s užíváním fotografie a zároveň bude naplněný (obchodní) záměr fotografa.

VZOR KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVY

Uzavřením komisionářské smlouvy se komisionář zavazuje zařídit nebo provést pro komitenta určitou obchodní záležitost, a to za úplatu. Komisionář jedná sice za komitenta svým jménem, ale na jeho účet a na jeho riziko.

VZOR SERVISNÍ SMLOUVY

Servisní smlouva je dohoda mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, která stanovuje podmínky poskytování určitých služeb. V praxi se často jedná o poskytování hostingu, IT systémů, serverů či SaaS systémů.

VZOR SMLOUVY O SPOLEČNOSTI

Smlouva o společnosti je základní dokument, který stanovuje pravidla a podmínky provozování, strukturu a fungování společnosti. Má vytyčený záměr. Nejedná se o obchodní společnost, jde o sdružení fyzických či právnických osob.

VZOR DOHODY O MLČENLIVOSTI

Dohoda o mlčenlivosti (NDA, smlouva o mlčenlivosti) se používá tam, kde je potřeba ochránit know-how, obchodní tajemství a další citlivé informace před zneužitím. Lze ji využít v rámci pracovního i obchodního vztahu, při interní i externí spolupráci.

VZOR LICENČNÍ SMLOUVY

Licenční smlouva stanovuje podmínky a ujednání týkající se použití licencovaného produktu nebo služby. Využívá v oblasti softwaru, hudby, filmů, knih atp. Náš vzor je koncipován pro online podnikatele, webové portály, které chtějí mít ošetřená práva s autory článků, e-shop popisků, cestopisů, recenzí, atd.

VZOR SMLOUVY O ZÁPŮJČCE

Vzor smlouvy o zápůjčce peněz (dříve nazývané smlouva o půjčce) stanovuje podmínky, za kterých věřitel půjčuje finanční prostředky dlužníkovi. Smlouva obsahuje informace o výši půjčené částky, splatnosti, úroku a dalších podmínek.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Vzor nájemní smlouvy připravený pro sjednání nájmu v bytě, v pokoji či nájmu v nebytové jednotce. Můžete snadno rozšířit o předpřipravená vedlejší ustanovení (např. automatické prodloužení nájmu, upravení počtu spolubydlících atp.).

DODATKY K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

Vzory dodatku k nájemní smlouvě na prodloužení nájmu, zvýšení nájemného, zvýšení záloh na energie, postoupení smlouvy (změna pronajímatele, změna nájemce), přidání nájemce, změna příjmení nebo čísla účtu.

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA NA BYT

Vzor podnájemní smlouvy připravený pro sjednání podnájmu v bytě. Vzorový dokument můžete snadno rozšířit o předpřipravená vedlejší ustanovení (např. počet spolubydlících, zákaz či možnost dalšího podnájmu atp.).

VÝZVA K VYKLIZENÍ BYTU

Vzor výzvy k vyklizení bytu je pro případy, kdy nájemník používá byt bez právního důvodu (např. skončení nájemní smlouvy). Vhodné pro urgování situace a informování nájemníka, že se pronajímatel brzy obrátí na soud.

VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vzorové obchodní podmínky pro e-shopy a související dokumenty (ochrana osobních údajů, GDPR, Cookies), reklamační řád a formuláře pro reklamaci a odstoupení od smlouvy pomáhají provozovatelům internetového obchodu splnit zákonem stanovené požadavky a současně chrání nejen nakupujícího, ale také prodávajícího.

Nejčastější dotazy a odpovědi ke vzorům smluv

Proč neposkytujete vzory smluv zdarma?

Vzory zdarma jsou bezplatné a samozřejmě přitahují pozornost mnohých. Bohužel však skrývají velká rizika, která mohou způsobit ještě větší problémy než právě řešíte. Díky anonymitě na internetu může téměř kdokoli nahrát na webovou stránku vzor smlouvy a poskytnout ho zdarma. Vzory smluv byste měli stahovat pouze od kvalitních a prověřených advokátů. Internet nedokáže rozlišit, zda je vzor smlouvy platný a bez chyb. Skrze vyhledávač Google či Seznam tak můžete najít webové stránky se vzory smluv, které jsou sice zdarma, ale nejsou již platné či obsahují právní chyby. Právní předpisy naši zákonodárci poměrně často aktualizují, dochází k novelizacím a smlouvy je proto nutné připravovat vždy k aktuálnímu právnímu stavu. Bohužel váš internetový vyhledávač toto nerozpozná a vy pravděpodobně také ne. Je třeba proto volit vzor, který pochází z důvěryhodného zdroje.

Jaké jsou nejčastější vzory smluv?

Mezi časté vzory smluv, které jsou klienty žádané, patří kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, uznání dluhu, nájemní smlouva a pracovní smlouva.

Jsou vzory připravené pro rok 2024?

Ano, vzory jsou v souladu s právními předpisy pro rok 2024.

Send this to a friend