Aktuální úprava: Předkupní právo spoluvlastníků v nemovitostech

předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti
předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti

Tento článek se zaměří na aktuální právní úpravu předkupního práva spoluvlastníků v nemovitostech. Úvodem si vysvětleme, že předkupní právo je právo oprávněné osoby požadovat, aby při převodu byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Jde ale pouze o povinnost prodávajícího, oprávněná osoba předkupní právo využít nemusí. Vzniknout může ze zákona nebo ze smlouvy.

Historie předkupního práva

Předkupní právo do roku 2018

Starý občanský zákoník účinný do 31.12.2013 dával spoluvlastníkům nemovitých věci v případě převodu podílu na společné věci zákonné předkupní právo k tomuto podílu. Spoluvlastník mohl se svým podílem nakládat podle své vůle. Výjimkou byl převod na osobu blízkou.

Nový občanský zákoník účinný od 1.1.2014 toto předkupní právo spoluvlastníků až na výjimky, jako je například předkupní právo na základě vzájemné smlouvy mezi spoluvlastníky, zrušil.

Nepovedená novela

Od 1. ledna 2018 došlo novelou k znovuzavedení předkupního práva. Tato novela byla široce kritizována jako nesystémová. Spoluvlastník, který chtěl svůj podíl prodat, musel nejprve uzavřít kupní smlouvu se zájemcem o podíl a následně s ní oslovit spoluvlastníky.

Spoluvlastníci pak měli tři měsíce na vyjádření zájmu o koupi a uhrazení kupní ceny. Uzavřená kupní smlouva se zájemcem se tím pádem rušila. Výjimku představovala situace, kdy byla nemovitost převáděna na osobu blízkou.

V případě, že o podíl mělo zájem více spoluvlastníků, měl každý z nich právo vykoupit spoluvlastnický podíl poměrně podle velikosti svých podílů.

Právní úprava působila v praxi problémy zejména při prodeji bytových jednotek. K nim totiž náležely např. sklepní kóje či parkovací stání, které byly často vymezeny jako nebytové jednotky ve společném vlastnictví všech vlastníků bytů v domě. Prodávající tak musel tyto části nejprve nabídnout k prodeji jim a teprve pak je mohl odprodat. To samozřejmě snižovalo atraktivitu koupě.

Od 1. července 2020 došlo novelou nového občanského zákoníku k další změně právní úpravy.

Aktuální právní úprava 2020

V roce 2020 došlo k další novele občanského zákoníku, která předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí až na drobné výjimky zcela zrušila. Navrátila ho tak do stavu před rok 2018.

Předkupní právo zůstalo zachováno u spoluvlastnictví, které bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.

Spoluvlastníci pak mají předkupní právo, jehož trvání je však omezeno na dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Je důležité podotknout, že tato právní úprava se vztahuje jak na věci nemovité, tak i movité.

Druhou výjimku představuje spoluvlastnictví k zemědělskému závodu, které vzniklo stejně jako v předchozím případě okolnostmi, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. V tomto případě není žádná omezující doba stanovena. Předkupní právo navíc dopadá i na dědický podíl.

Pozor na přechodné ustanovení

Pro úplnost je nutné upozornit, že pokud kupní či darovací smlouva o převodu nemovité věci byla uzavřena před 1. červencem 2020, předkupní právo k nemovitostem trvá i po tomto datu.

Pokud jste kupní smlouvu uzavřeli až po 1. 7. 2020 povinnost nabídnout společné části nemovitosti k prodeji spoluvlastníkům nemáte.

Tento článek se zabýval aktuální úpravou předkupního práva spoluvlastníků v nemovitostech.