Na západ od nás je obvyklé, že lidé sepisují poslední vůli. V poslední době ale už také Češi řeší, komu připadne po jejich smrti majetek. Jak napsat závěť, aby byla platná a nezpochybnitelná? Je třeba vědět, jak co musí závěť obsahovat, jaké má právní náležitostí. Kam uložit závěť, je další velká otázka.

Mnozí hledají vzor závěti, aby se inspirovali při sepisování vlastní poslední vůle. Závěť notářským zápisem je však nejbezpečnější variantou, pokud chcete předejít majetkovým sporům, nesouhlasu potenciálních dědiců se závětí a průtahům.

Tento článek vysvětluje, jak napsat závěť, abychom majetek převedli přesně tak, jak chceme a nevznikali kolem toho žádné pochybnosti.

Co je závěť

Závěť je upravena v § 1494 a násl. občanského zákoníku. Zůstavitel v ní uvede, jakým osobám připadne jeho majetek poté, co zemře. Může se vztahovat na celou pozůstalost nebo jen na podíl z ní.

Je jedním z typů pořízení pro případ smrti (dalšími jsou dědická smlouva a dovětek). Zůstavitel si může sám rozhodnout, komu svůj majetek odkáže.

Závěť nabízí řešení pro ty, kteří nemají dědice, protože mohou zabránit odúmrti, tedy tomu, aby jejich majetek získal stát. Jmění mohou odkázat třeba dobročinné organizaci nebo svému oblíbenému fotbalovému klubu.

Dědictví ze závěti

Dědictví má přednost před zákonem. Jako první po smrti zůstávitele se zkoumá, zda nebyla pořízena závěť. Pořízením závěti se tak předchází majetkovým sporům.

Dědická smlouva má ale přednost před závětí. Nejprve se tedy dědí dle dědické smlouvy a následně podle závěti. Pokud by zbyl nějaký majetek (pozůstalost), přechází se na dědění ze zákona dle dědických tříd.

Náležitosti závěti

Závěť je právní úkon. Aby platila, měla by obsahovat přesné určení dědiců. Těmi mohou být fyzické osoby, ale i osoby právnické, jako jsou různé společnosti, organizace nebo i církve.

Pokud neodkazujete jedné osobě všechen svůj majetek, musíte specifikovat, jaký podíl z majetku ten který dědic dostane. To můžete určit buď obecně (například: dědic A dostane polovinu, dědic B a C pak každý čtvrtinu majetku), nebo konkrétně vyjmenovat věci, které mají dědicům ze závěti připadnout.

Poslední vůli píše vždy zůstavitel za sebe. Nelze tak napsat např. společnou závěť manželů, byla by neplatná.

Každý testament musí být podepsaný vlastní rukou zůstavitele. Ačkoliv stačí standardní podpis, uveďte raději celé své jméno a příjmení.

Datum pořízení poslední vůle není podstatnou náležitostí. Nutné je pouze tehdy, když má zůstavitel závětí více nebo když stanoví v závěti podmínku, která závisí na době jejího pořízení. Nicméně uvedení data můžeme doporučit pro větší právní jistotu.

Forma závěti

Kromě nedodržení náležitostí poslední vůle, i nedodržení její formy může způsobit situaci, kdy je závěť neplatná. Každý, kdo chce sepsat závěť, musí tedy dodržet způsob jejího sepsání. Můžeme rozlišit tři základní způsoby, jak napsat závěť:

Holografní = vlastnoruční závěť

Holografní závěť je nejjednodušší formou závěti, protože stačí, když ji sepíšete celou vlastnoručně. Můžete tak učinit na obyčejný kus papíru.

Vzor závěti je dostupný jako předpřipravený vzorový dokument, který si individuálně doplníte a upravíte.

STÁHNOUT VZOR ZÁVĚTI

Problémem holografní závěti je, aby byla po vaší smrti nalezena, a aby ji nikdo úmyslně nezničil. Proto byste ji měli uložit na místo, kde ji dědicové objeví nebo ji svěřit osobě, které věříte.

Alografní = závěť se svědky

Pokud se vám špatně píše, nebo není vaše písmo čitelné, můžete text závěti sepsat na počítači a následně ji podepsat vlastní rukou. Toto však musíte učinit před dvěma svědky a výslovně před nimi prohlásit, že se jedná o listinu, která obsahuje vaši poslední vůli. Svědkové musí na závěť uvést skutečnost, že jsou svědci, své identifikační údaje a závěť musí podepsat.

Nevidomí zůstavitelé a zůstavitelé s postižením, kteří neumí číst nebo psát potřebují svědky tři. Pokud zůstavitelé neumí číst nebo psát, musí to být v závěti uvedeno.

Svědkové musí mít svéprávnost a ovládat jazyk nebo způsob dorozumívání, ve kterém se závěť činí. Nesmí jimi být dědici, osoby dědici blízké ani jeho zaměstnanci.

Závěť u notáře

Pokud chcete mít skutečně jistotu, že vaše poslední vůle je napsána správně, můžete si ji nechat sepsat notářem. Můžete být pak ubezpečení, že bude vyhovovat zákonným požadavkům, a zároveň že ji nikdo nikam neuklidí. Testament bude uložen do centrální evidence závětí. Cena závěti u notáře činí obvykle 1 500 Kč za její sepsání. Pokud ji chcete u notáře uschovat, vyjde vás to na 800 Kč.

Osoby, které mají omezenu svéprávnost a nezletilé děti starší 15 let mohou sepsat závěť pouze tímto způsobem.

Závěť s úlevami

Při mimořádných situacích lze uzavřít závěť i jinými v zákoně vyjmenovanými způsoby.

Můžete tak například ústně formulovat svou poslední vůli v nemocnici při bezprostředním a patrném ohrožení života před třemi svědky. Podobně můžete vaši poslední vůli zaznamenat starosta obce s dvěma svědky.

Speciální pravidla platí na lodích a letadlech České republiky, pokud by zůstavitel měl k pořízení závěti vážný důvod. U vojáků v ozbrojených konfliktech může závěť zaznamenat velitel nebo voják alespoň v hodnosti důstojníka.

Závěť s podmínkou

Pokud jste podle staré úpravy platné do konce roku 2013 chtěli podmínit svou poslední vůli splněním nějakého příkazu, měli byste smůlu. Podle nového občanského zákoníku však nyní můžete sepsat také testament s podmínkou.

Jak bude znít podmínka, kterou si pro dědění ze závěti stanovíte, je na vás. Pokud chcete, aby vaše děti dědily, jen pokud dokončí studium, nebo váš sourozenec jen po dobu svého života, můžete toto do závěti uvést. Takové podmínky ale musí být srozumitelné, realizovatelné a reálně splnitelné, nesmí být nemožné nebo v rozporu s dobrými mravy.

Abyste měli jistotu, že podmínky budou splněny, můžete určit, kdo bude vykonavatel závěti, tedy kdo jejich naplnění pohlídá.

Neopominutelný dědic

Svoboda zůstavitele rozhodnout, komu odkáže svůj majetek, je omezena. Zůstavitelovy děti (nebo, nejsou-li už na živu, jejich potomci) jsou totiž neopominutelní dědicové. Nemůžete je tedy závětí zcela z dědictví vyřadit.

Pokud je nepominutelný dědic nezletilý, musí dostat alespoň tři čtvrtiny svého zákonného dědického podílu. Pokud je zletilý, má nárok na čtvrtinu z toho, co by dostal, kdyby se dědilo bez závěti.

Neopomenutelné dědice lze dědictví zbavit pouze vyděděním. K tomu však musí mít zůstavitel jeden z důvodů uvedených v zákoně.

Odvolání závěti

Zůstavitel není závětí vázán. Může ji kdykoliv odvolat. Pokud ji napsat vlastnoručně, stačí, aby ji zničil. Může ji také výslovně odvolat ve formě předepsané pro pořízení závěti, nebo prostě napsat závěť novou. Pozor na to, aby v takovém případě vždy listina obsahovala datum.

Pokud byla poslední vůle vytvořena notářským zápisem, má zůstavitel právo požadovat kdykoliv, aby mu byla osobně vydána. Po vydání zůstaviteli, se závěť považuje za odvolanou.

Jak napsat závěť

kdy je závěť neplatná

Snažte se napsat poslední vůli co nejjasněji a nejsrozumitelněji. Nevypisujte své pocity a důvody, které vás k jejímu vytvoření vedly. Závěť je důležitý dokument, který bude zkoumán v dědickém řízení. Snažte se, aby bylo jasně patrné, kdo má dostat co a aby nevznikaly pochybnosti.

Pokud se rozhodnete pro testament holografní, tedy vlastnoručně sepsaný, snažte se o jeho maximální čitelnost.

Na závěti nelze ověřit váš podpis. Pokud se chcete vyhnout tomu, aby ji někdo po vaší smrti rozporoval, uzavřete ji před svědky nebo ještě lépe za pomoci notáře. To stejné platí, pokud si chcete být jistí, že se po vaší smrti najde nebo že ji nenajde nepravá osoba.

Pomoc notáře je také vhodná, pokud chcete sepsat závěť s podmínkou, ve které určujete vykonavatele, nebo pokud chcete rozdělit majetek mezi více dědiců.

Kdy je závěť neplatná

K napadení závěti nebo jejímu zpochybnění dochází často, pokud byla závěť sepsána bez notářského zápisu. Existuje několik možností, jak nesouhlasit se závětí a zpochybnit ji v určitých částech či jako celku.

Nejčastěji se o neplatnou závěť jedná, když dochází k:

  • napadení pro nedostatek formy,
  • napadení pro rozpor s dobrými mravy,
  • napadení pro nerespektování neopomenutelného dědice.

Pozor i na další na situace, kdy je závěť neplatná. Pokud dodržíte všechny předepsané náležitosti poslední vůle a dobrou praxi sepsání, pak se vyhnete zpochybnění závěti.

Kam uložit závěť

Nejbezpečnější místo pro uložení závěti je u notáře, který ji uloží dle zákona. Fyzicky se bude nacházet v trezoru u notáře. Bude však vyhotoven i zápis do Centrální evidence závětí, kterou vede Notářská komora ČR. Uvedou se skutečnosti o pořizovateli a místo, kde je závěť uložena. Díky tomu má pak soud snadný přístup ke zjištění, zda byla závěť pořízena, či nikoli. Uložení závěti k notáři je zpoplatněno.

Závěť však nemusíte ukládat k notáři. Můžete si ji schovat doma, např. do trezoru či na jiné bezpečné místo. Závěť můžete také uložit k nějaké osobě. Vystavujete se však riziku, že osoba musí se závětí v případě smrti zůstavitele, vystoupit v dědickém řízení, resp. závěť ukázat. Nejčastěji se tedy jedná o soby, které budou část pozůstalosti dědit.

Vzor závěti

Vzor závěti ke stažení v MS Wordu najdete zpracovaný na našich stránkách. Jedná se o vzorový dokument, který můžete využít jako šablonu, pokud nevíte jak napsat závěť. Vzor obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování dokumentu. Poslední vůli můžete sepsat na veškerý majetek, na některý majetek či na finanční hovotost. Vzory závěti získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Součástí jsou také nejčastějí dotazy a odpovědi.

STÁHNOUT VZOR ZÁVĚTI

V případě, že řešíte dědictví a závěť pro značný majetek, doporučujeme se obrátit na notáře a sepsat závěť notářským zápisem, abyste pořídili poslední vůli s co nejlepšími možnostmi a variantami. Současně se vyhnete možným zpochybněním neplatnosti závěti. 

Použité právní předpisy

§ 1494 až § 1581 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3.9/5 - hodnocení čtenářů

Vzor závěti

199 Kč
9.7

Závěť je platná a bez právních chyb

10.0/10

Aktuální pro rok 2022

10.0/10

Cenově dostupná varianta

9.0/10

Výhody

  • Aktuální pro rok 2022
  • 3 vzorové dokumenty
  • Ve formátu .docx pro snadný tisk

Nevýhody

  • Vhodné pro jednodušší případy
  • Nemáte právní jistotu a advokáta na telefonu
  • Vzor není individuálně zpracovaný