Na západ od nás je obvyklé, že lidé sepisují poslední vůli. V poslední době ale už i Češi řeší, komu připadne po jejich smrti majetek. Sepsat závěť, tak aby platila, nemusí být snadné. Je třeba vědět, jak má závěť vypadat a co musí obsahovat. Tento článek vysvětluje, jak napsat závěť, abychom majetek převedli přesně tak, jak chceme.

Co je závěť

Závěť je upravena v § 1494 a násl. občanského zákoníku. Zůstavitel v ní uvede, jakým osobám připadne jeho majetek poté, co zemře. Může se vztahovat na celou pozůstalost nebo jen na podíl z ní.

Je jedním z typů pořízení pro případ smrti (dalšími jsou dědická smlouva a dovětek). Zůstavitel si může sám rozhodnout, komu svůj majetek odkáže. Lidí, kteří nemají dědice, tak mohou zabránit odúmrti, tedy tomu, aby jejich majetek získal stát. Jmění mohou odkázat třeba dobročinné organizaci nebo svému oblíbenému fotbalovému klubu.

Náležitosti závěti

Závěť je právní úkon. Aby platila, měla by obsahovat přesné určení dědiců. Těmi mohou být fyzické osoby, ale i osoby právnické, jako jsou různé společnosti, organizace nebo i církve.

Pokud neodkazujete jedné osobě všechen svůj majetek, musíte specifikovat, jaký podíl z majetku ten který dědic dostane. To můžete určit buď obecně (například: dědic A dostane polovinu, dědic B a C pak každý čtvrtinu majetku), nebo konkrétně vyjmenovat věci, které mají dědicům ze závěti připadnout.

Poslední vůli píše vždy zůstavitel za sebe. Nelze tak napsat společnou závěť manželů apod.

Každý testament musí být podepsaný vlastní rukou zůstavitele. Ačkoliv stačí standardní podpis, uveďte raději celé své jméno a příjmení.

Datum pořízení poslední vůle není podstatnou náležitostí. Nutné je pouze tehdy, když má zůstavitel závětí více nebo když stanoví v závěti podmínku, která závisí na době jejího pořízení. Nicméně uvedení data můžeme doporučit pro větší právní jistotu.

Forma závěti

Kromě nedodržení náležitostí poslední vůle, i nedodržení její formy může způsobit situaci, kdy je závěť neplatná. Každý, kdo chce sepsat závěť, musí tedy dodržet způsob jejího sepsání. Můžeme rozlišit tři základní způsoby, jak napsat závěť:

Holografní = vlastnoruční závěť

Jde o nejjednodušší formu závěti, protože stačí, když ji sepíšete celou vlastnoručně. Můžete tak učinit na obyčejný kus papíru.

Vzor závěti je dostupný jako předpřipravený vzorový dokument, který si individuálně doplníte a upravíte.

STÁHNOUT VZOR ZÁVĚTI

Problémem holografní závěti je, aby byla po vaší smrti nalezena, a aby ji nikdo úmyslně nezničil. Proto byste ji měli uložit na místo, kde ji dědicové objeví nebo ji svěřit osobě, které věříte.

Alografní = závěť se svědky

Pokud se vám špatně píše, nebo není vaše písmo čitelné, můžete text závěti sepsat na počítači a následně ji podepsat vlastní rukou. Toto však musíte učinit před dvěma svědky a výslovně před nimi prohlásit, že se jedná o listinu, která obsahuje vaši poslední vůli. Svědkové musí na závěť uvést skutečnost, že jsou svědci, své identifikační údaje a závěť musí podepsat. Nevidomí zůstavitelé a zůstavitelé s postižením, kteří neumí číst nebo psát potřebují svědky tři. Pokud zůstavitelé neumí číst nebo psát, musí to být v závěti uvedeno.

Svědkové musí mít svéprávnost a ovládat jazyk nebo způsob dorozumívání, ve kterém se závěť činí. Nesmí jimi být dědici, osoby dědici blízké ani jeho zaměstnanci.

Závěť jako veřejná listina = závěť u notáře

Pokud chcete mít skutečně jistotu, že vaše poslední vůle je napsána správně, můžete si ji nechat sepsat notářem. Můžete být pak ubezpečení, že bude vyhovovat zákonným požadavkům, a zároveň že ji nikdo nikam neuklidí. Testament bude uložen do centrální evidence závětí. Cena závěti u notáře činí 1 500 Kč za její sepsání. Pokud ji chcete u notáře uschovat, vyjde vás to na 800 Kč.

Osoby, které mají omezenu svéprávnost a nezletilé děti starší 15 let mohou sepsat závěť pouze tímto způsobem.

Závěť s úlevami

Při mimořádných situacích lze uzavřít závěť i jinými v zákoně vyjmenovanými způsoby.

Můžete tak například ústně formulovat svou poslední vůli v nemocnici při bezprostředním a patrném ohrožení života před třemi svědky. Podobně můžete vaši poslední vůli zaznamenat starosta obce s dvěma svědky. Speciální pravidla platí na lodích a letadlech České republiky, pokud by zůstavitel měl k pořízení závěti vážný důvod. U vojáků v ozbrojených konfliktech může závěť zaznamenat velitel nebo voják alespoň v hodnosti důstojníka.

Závěť s podmínkou

Pokud jste podle staré úpravy platné do konce roku 2013 chtěli podmínit svou poslední vůli splněním nějakého příkazu, měli byste smůlu. Podle nového občanského zákoníku však nyní můžete sepsat také testament s podmínkou.

Jak bude znít podmínka, kterou si pro dědění ze závěti stanovíte, je na vás. Pokud chcete, aby vaše děti dědily, jen pokud dokončí studium, nebo váš sourozenec jen po dobu svého života, můžete toto do závěti uvést. Takové podmínky ale musí být srozumitelné, realizovatelné a reálně splnitelné, nesmí být nemožné nebo v rozporu s dobrými mravy.

Abyste měli jistotu, že podmínky budou splněny, můžete určit, kdo bude vykonavatel závěti, tedy kdo jejich naplnění pohlídá.

Neopominutelný dědic

Svoboda zůstavitele rozhodnout, komu odkáže svůj majetek, je omezena. Zůstavitelovy děti (nebo, nejsou-li už na živu, jejich potomci) jsou totiž neopominutelní dědicové. Nemůžete je tedy závětí zcela z dědictví vyřadit.

Pokud je nepominutelný dědic nezletilý, musí dostat alespoň tři čtvrtiny svého zákonného dědického podílu. Pokud je zletilý, má nárok na čtvrtinu z toho, co by dostal, kdyby se dědilo bez závěti.

Neopomenutelné dědice lze dědictví zbavit pouze vyděděním. K tomu však musí mít zůstavitel jeden z důvodů uvedených v zákoně.

Odvolání závěti

Zůstavitel není závětí vázán. Může ji kdykoliv odvolat. Pokud ji napsat vlastnoručně, stačí, aby ji zničil. Může ji také výslovně odvolat ve formě předepsané pro pořízení závěti, nebo prostě napsat závěť novou. Pozor na to, aby v takovém případě vždy listina obsahovala datum.

Pokud byla poslední vůle vytvořena notářským zápisem, má zůstavitel právo požadovat kdykoliv, aby mu byla osobně vydána. Po vydání zůstaviteli, se závěť považuje za odvolanou.

Jak napsat závěť

Snažte se napsat poslední vůli co nejjasněji a nejsrozumitelněji. Nevypisujte své pocity a důvody, které vás k jejímu vytvoření vedly. Závěť je důležitý dokument, který bude zkoumán v dědickém řízení. Snažte se, aby bylo jasně patrné, kdo má dostat co.

Pokud se rozhodnete pro testament holografní, tedy vlastnoručně sepsaný, snažte se o jeho čitelnost.

Na závěti nelze ověřit váš podpis. Pokud se chcete vyhnout tomu, aby ji někdo po vaší smrti rozporoval, uzavřete ji před svědky nebo ještě lépe za pomoci notáře. To stejné platí, pokud si chcete být jistí, že se po vaší smrti najde nebo že ji nenajde nepravá osoba.

Pomoc notáře je také vhodná, pokud chcete sepsat závěť s podmínkou, ve které určujete vykonavatele, nebo pokud chcete rozdělit majetek mezi více dědiců.

STÁHNOUT VZOR ZÁVĚTI

Použité právní předpisy

§ 1494 až § 1581 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vzor závěti

199 Kč
9.7

Závěť je platná a bez právních chyb

10.0/10

Aktuální pro rok 2021

10.0/10

Cenově dostupná varianta

9.0/10

Výhody

  • Aktuální pro rok 2021
  • 3 vzorové dokumenty
  • Ve formátu .docx pro snadný tisk

Nevýhody

  • Vhodné pro jednodušší případy
  • Nemáte právní jistotu a advokáta na telefonu
  • Vzor není individuálně zpracovaný