Po smrti blízké osoby dochází také na rozdělování majetku, které může být se silnými emocemi. Dle práva se nejprve přihlíží na sepsanou závěť. Za jakých podmínek a kdy je závěť neplatná? Jak předejít problémům s dědictvím, rozdělováním majetku a vypořádání poslední vůle zůstavitele?

Závěť je vždy řešena s notářem, který má proces dědění na starosti. V krajních případech musí závěť stranou, neboť nesplňuje podmínky stanovené zákonem anebo je odhlaena jiná nesrovnalost, která způsobí neplatnost závěti.

Co je závěť (poslední vůle)

Závěť je úřední dokument, který stanovuje, jak bude po smrti zůstavitele zacházeno s jeho majetkem. Jinými slovy, obsahem závěti je nejčastěji určení dědiců a jejich dědických podílů. Často se závěť označuje jako poslední vůle.

Dědictví se podle zákona dělí do šesti dědických tříd, ke kterým se musí přihlížet. Pokud je závěť správně sepsána, má zákonitě přednost. Dědictví ze závěti se vztahuje na movité i nemovité věci, součástí bývají i dluhy a jiné závazky. V závěti může být uveden i poručník nezletilých dětí.

V závěti je uveden jeden nebo více dědiců, kteří musí být přesně specifikováni, nestačí uvést jen jméno a příjmení, zapsat se musí i datum narození. U více dědiců se musí uvést dědický podíl, který je stanoven buď v procentech nebo přesným rozpisem majetku.

Důvodů pro sepsání závěti bývá mnoho, nejčastěji chtějí zůstavitelé předejít sporům mezi potencionálními dědici.

STÁHNOUT VZOR ZÁVĚTI

Napadnutelnost závěti

Napadnutelnost závěti neboli její zpochybnění přichází v situaci, kdy příbuzní nejsou spokojeni s tím, kdo a v jaké míře má dědit. Snaží se tak najít způsob, jak jim toto dědictví odepřít. Způsobů, jak napadnout závěť je dle práva a zákonů několik.

Napadení závěti pro neplatnost z důvodu více závěti

K napadení dědictví dochází často v situaci, kdy existuje více závětí. Dříve byl datum, čas a místo pro platnost závěti nutností, nyní tomu tak však není. Pokud zůstavitel zanechal více závětí, nemusí být tak patrné, která je sepsána později.

Z praxe se proto doporučuje u sepisování závěti vždy uvádět datum, kdy je poslední vůle sepsána a podepsána.

Nesouhlas se závětí

Sepsání závěti musí být dobrovolné. Zmíněný dědic má právo dědictví odmítnout, nesouhlas se závětí nastává především v situaci, kdy se jedná pouze o dluhy, tyto závazky tak musí přijmout neopomenutelný dědic. Ze závěti není možné si odnést pouze výnosné části a ponechat dluhy, buď se přijímá v kompletním znění nebo se odmítá.

Napadení závěti pro nedostatek formy

Každá závěť musí zákonitě dodržovat jistou formu. Není-li tato forma splněna, tudíž chybí základní povinné náležitosti, je obsah závěti neplatný.

Soukromou listinu můžete sepsat v několika formách i samostatně. V této podobě ji nechte zkontrolovat notářem či advokátem, který může upozornit na nedostatky, předcházíte tak neplatnosti závěti.

Holografická závěť

Sepsání holografické závěti je vlastní rukou bez cizí pomoci a svědků. Tento druh závěti může být riskantní, často dochází k napadení závěti pro neplatnost kvůli odlišnému rukopisu textu a podpisu.

Alografní závěť

Alografní závěť nemusí být napsána vlastní rukou, ale musí být v závěru uveden vlastnoruční podpis. U podpisu musí být přítomni dva svědci, před kterými zůstavitel zřetelně uvede, že se jedná o jeho projev poslední vůle. Závěť podepisuje jako první zůstavitel, posléze i svědci. Tito svědci musí být plnoletí, svéprávní a umět česky. Svědky si vybírá zůstavitel, nesmí být uvedeni v závěti ani být ve vztahu s dědicem. Obsah poslední vůle nemusí svědek znát.

Veřejnou listinou

Závěť sepsána formou notářského zápisu je tzv. veřejnou listinou. Tato forma zápisu je vhodná pro každého, kdo vyžaduje podrobnější rozdělení majetku nebo odborný a profesionální přístup k zápisu.

Závěť sepsanou s notářským zápisem je povinná pro osoby:

 • s omezenou svéprávností,
 • osoby starší 15 let nikoli plnoleté,
 • osoby, které chtějí založit nadaci nebo nadační fond,
 • pečovatelé o zůstavitele ve zdravotním nebo sociálním zařízení,

jinak je závěť možné napadnout pro její absolutní neplatnost.

Originál závěti zůstává u notáře, který je povinen ji založit a elektronicky uvést do evidence. Jestliže nastane situace změny závěti, notář musí závěť zůstaviteli vydat a uvést zápis o předání.

Závěť pořízená s úlevami (privilegovaná závěť)

Poslední vůle označována jako privilegovaná je mimořádný druh závěti pro osoby, které postihly mimořádné okolnosti, nejčastěji ohrožení života. Závěť je možné nadiktovat ústně 3 přítomným svědkům, kteří posléze pořídí písemný záznam, při absenci záznamu dochází k výslechu svědků u soudu.

Neplatnost poslední vůle

Neplatnost poslední vůle může být dle práva tzv. absolutní či relativní. Absolutní neplatnost závěti znamená, že se na závěť vůbec nepřihlíží, tedy jako by nikdy nevznikla a neexistovala. Jedna malá chyba, která vyvolá absolutní neplatnost tedy způsobí, že se k celé závěti vůbec nepřihlíží – buď se přihlédne ke starší závěti pokud byla sepsaná anebo nastupuje dědictví ze zákona.

Absolutní neplatnost poslední vůle zkoumá soud ze své úřední povinnosti, není třeba ji jakkoli napadnout či se jí dovolávat.

Relativní neplatnost závěti je nutné se dovolat, tedy závěť musí ji někdo napadnout.

Absolutní neplatnost závěti

Absolutní neplatnost závěti může nastat z těchto příčin:

 • nedostatek náležitosti právního úkonu,
 • nedostatek způsobilosti zůstavitele k právním úkonům,
 • pro nezpůsobilost zůstavitele k tomuto právnímu úkonu z důvodu duševní poruchy,
 • pro rozpor se zákonem nebo dobrými mravy.

Relativní neplatnost závěti

Relativní neplatnost závěti buď v jejím celku, nebo v příslušné části nastává při nerespektování neopomenutelného dědice, který se této neplatnosti dovolá.

Lhůta pro napadení závěti

Lhůta pro napadení závěti jsou 3 roky od doby, kdy bylo dědici oznámeno, že má nárok na podíl dědictví zůstavitele.

Jak se zapisuje majetek do závěti?

Obsah závěti nemusí být konkretizován na určité věci, stačí obecný přehled. Podrobnější popis se v praxi udává u nemovitostí, u kterých je nutné uvést základní údaje – parcelní číslo, katastrální území a číslo jednotky. U bankovních účtů stačí uvést jen název banky. K vozidlo se zapisuje pouze poznámka, že se jedná o vozidlo vlastněné v době úmrtí.

Majetek, který uvádíte do závěti vždy sepisujte tak, aby jej bylo možné jednoznačně identifikovat, jinak se vystavujete nebezpečí napadení závěti a vyslovení nesouhlasu v této části. Neplatnost závěti může nastati pouze v její části.

Napadení závěti neopomenutelným dědicem

Napadnutelnost závěti je častou komplikací vyřizování poslední vůle. Vlastní dítě zůstavitele je neopomenutelný dědic, který má zákonný nárok na podíl dědictví i v případě závěti. Nárok dědění zaniká pouze v případě vydědění.

Jestliže chcete své vlastní dítě vydědit, musíte mít dostatečně adekvátní důvod k tomuto kroku, resp. právně stanovený důvod. Za relevantní důvody dle práva je považováno:

 • nezpůsobilý dědic
 • neřízený životní styl s následky trestného činu
 • neposkytnutí pomoci v případě nouze
 • neprojevovaný zájem.

Jak se vyhnout zpochybnění závěti

Závěť je dokument, který se musí zachovat po dobu několika let až do smrti autora závěti. Text se proto nesmí ztrácet, nepoužívejte k sepsání tužku. V obsahu poslední vůle neškrtejte a nepřepisujte za pomoci lepítek.

U podezření na změnu textu poslední vůle, může dojít na absolutní neplatnost závěti v plném rozsahu.

Závěť je možné kdykoli přepsat nebo kompletně odvolat. V závěru závěti může být uvedeno poslední přání zůstavitele nebo doplněny vedlejší položky, což jsou podmínky, za jakých je možné dědit. Tyto podmínky musí být srozumitelné, reálné a nesmí jakkoli ovlivňovat osobní práva dědiců.

Závěť se nejčastěji vztahuje na celý majetek, ale není neplatná v případě, že upravuje pouze část konkrétního majetku. V takovém případě bude přebývající majetek rozdělen zákonnou formou dědictví mimo závěť.

STÁHNOUT VZOR ZÁVĚTI
4.1/5 - hodnocení čtenářů