Občanský průkaz není jediný průkaz totožnosti

Mezi lidmi koluje mnoho řešení na otázku, jestli je třeba u sebe nosit občanský průkaz? Jak tomu tedy je dle platných zákonů? Váží se k porušení povinnosti nějaké sankce ze strany státních orgánů? Podívejme se společně na problematiku prokazování totožnosti a ujasněme si tak, jaké jsou jediné správné odpovědi.

Průkaz totožnosti

Průkaz totožnosti je oficiální doklad, který obsahuje základní údaje o držiteli, obvykle jeho jméno a příjmení, fotografii a datum narození. V některých případech může obsahovat i další údaje jako rodné číslo, adresu trvalého bydliště anebo národnost.

Povinnost vlastnit občanský průkaz (identity card)

Povinnost mít, tedy vlastnit občanský průkaz, má každý, kdo dosáhl věku 15 let a má trvalé bydliště na území ČR. Takovou povinnost mají i ti, kterým byla svéprávnost omezena. Ten, který je zbaven svéprávnosti pak občanský průkaz nemá, ovšem může o něj požádat jeho zástupce – opatrovník.

Na rozdíl od jiných zemí EU, vychází česká právní úprava z toho, že je povinností občana mít občanský průkaz, nikoliv tedy, že by to bylo jeho právem. V jiných zemích se místo občanského průkazu můžeme setkat třeba s identity card.

Oprávněná kontrola totožnosti?

Situaci z praxe jistě každý už zažil. Zastaví vás policista při dopravní kontrole a požaduje občanský průkaz. Kdy a kdo vůbec může kontrolu totožnosti oprávněně požadovat a provádět?

Jsou to zejména státní a městští policisté (strážníci), ovšem pouze v zákonem stanovených případech, nikoliv dle jejich libovůle. V praxi je to však trochu jinak a taxativnost dostává „na frak“. Mluvím o situacích, kdy vám policisté často preventivně zkontrolují doklady někde na veřejném prostranství.

Příslušníci Policie ČR jsou veřejní činitelé a kromě mnoha jiných pravomocí jim přísluší veřejnoprávní oprávnění žádat o prokázání totožnosti. Pokud jde o strážníky městské policie, tak ti mají v tomto výseku pravomocí obdobné možnosti. Dle § 13 zákona o Policii ČR je policista oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu:

  • přistiženou při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku,
  • od které je požadováno vysvětlení,
  • která odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,
  • která se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti chráněných objektů,
  • která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
  • která se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné mimořádné události, aby prokázala svou totožnost;
  • která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle zvláštních předpisů,
  • která je oznamovatelem (trestného činu, přestupku),
  • na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti žádá (typicky revizor nebo poškozená osoba, která požaduje pro účely náhrady škody identifikaci “škůdce”).

Pokud dojde k naplnění alespoň jednoho výše jmenovaného bodu, pak je tázaná osoba povinna výzvě vyhovět.

Sankce za nepředložení dokladu totožnosti

Neuposlechnutím se dopouští přestupku dle § 47 odst. písm. 1 přestupkového zákona neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci s možnou (je to policistovo správní uvážení, zda vám pokutu uloží, či nikoliv) sankcí až 1000 Kč. Nutno podotknout, že se to vztahuje na případy, kdy totožnost prokázat můžete, ale nechcete. Navíc můžete být i předvedeni na policejní stanici k provedení kontroly.

Pozorný čtenář nyní jistě přemýšlí, kdy byl naposledy žádán o předložení průkazu totožnosti a zdali mu byl při této příležitosti sdělen důvod. Že nebyl? Není se čemu divit. Příslušník policie toto nedělá, protože nemusí.

Protože se do výše jmenovaných situací člověk běžně nedostane (nejste-li kleptoman), není třeba Vás kontrolovat. Přesto je jedno “gumové” ustanovení, které lze, a taky tomu tak v reálu je, použít jako univerzální záminku pro všechno. Tou dikcí je, že odpovídáte popisu hledané nebo pohřešované osoby (Městská policie může využít pouze tehdy, odpovídáte-li popisu hledané osoby.).

Při bližším zamyšlení je vám jasné, že z technického hlediska je nemožné, aby si policisté či strážníci pamatovali tváře všech osob, které jsou v dané chvíli na seznamu pohřešovaných a hledaných. Ledaže by se to učili zpaměti. Jak vidno, účel světí prostředky. Nehledě na to, že nesdělí, z jakého to záhodného důvodu je nutné strpět tuto kontrolu.

Z ostatních případů je taktéž pravidelně využíváno možnosti vyžadovat prokázání totožnosti v souvislosti s jednáním, které má znaky trestného činu nebo přestupku – typicky při chycení černého pasažéra revizorem MHD.

Co se ale stane, když „občanku“ nemáte?

Zaprvé povinnost mít občanský průkaz neznamená mít jej stále u sebe. Tento imperativ byl stanoven zákonem, který již dnes neplatí. Zadruhé máte povinnost prokázat totožnost, ne ukázat občanský průkaz, a to si pamatujte, protože v tom je zakopaný pes.

Totožností jsou jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt. V závislosti na tom, jak je závažný důvod zjišťování těchto údajů, provádí se kontrola a ověřování s určitou spolehlivostí. Totožnost se má za prokázanou, jsou-li všechny výše uvedené údaje spolehlivě zjištěny. Spolehlivost zjištění například dokážete pomocí řidičského průkazu nebo kombinací jiný dokladů, kde dáte spolehlivě dohromady zmíněné identifikační znaky.

Občanský průkaz nemusíte mít u sebe

Zapomeňte na mýtus, že musíte mít občanský průkaz stále u sebe, není tomu tak – kontrolujícímu totiž nemáme povinnost ukázat OP, ale prokázat totožnost, to je třeba si pamatovat. Pokud OP nemáte a máte jiný průkaz totožnosti, pak je vše v pořádku. Zákon nezakazuje prokázat totožnost i kombinací více dokladů.

Pozor si dejte ale na to, že pokud byste odmítli prokázat totožnost, pak se dopouštíte přestupku. Protizákonně budete jednat i tehdy, pokud svůj průkaz totožnosti použijete jako zástavu nebo ho vyměníte za určitou protihodnotu.

A úplně na závěr uvádím, že kopírovat nebo skenovat občanský průkaz je povoleno pouze se souhlasem jeho majitele.

4.2/5 - hodnocení čtenářů

Právní postupy

Send this to a friend