Pracovní doba a doba odpočinku: pravidla, výjimky a zvláštní režimy

Pracovní doba

Pracovní doba a její právní úprava představují komplexní téma, které se dotýká většiny z nás. Jak se ale na pracovní dobu dívá zákoník práce? Jaká je maximální délka pracovní směny? Kdy náleží zaměstnanci přestávka a co je fond pracovní doby? A víte, že kratší pracovní doba je něco jiného než zkrácená pracovní doba? Odpověď na tyto i další otázky naleznete v tomto článku.

Pracovní doba a zákoník práce

Zákoník práce obsahuje celou řadu ustanovení upravujících pracovní dobu.

Tu obecně vymezuje dvěma alternativními definicemi jako dobu, kdy má zaměstnanec:

  • povinnost vykonávat pro zaměstnavatele práci, nebo
  • být na pracovišti připraven k výkonu práce podle jeho pokynů.

Maximální délka pracovní doby

Maximální týdenní pracovní doba je zákonem omezena na 40 hodin. Zvláštní úprava platí pro dvousměnný, vícesměnný či nepřetržitý provoz, jakož i pro některé náročné profese.

Práce konaná nad rámec takto stanovené týdenní pracovní doby je prací přesčas. Pro zajištění dodržování limitů pracovní doby, dob odpočinku, práce přesčas atd. musí být zaměstnavatelem vedena tzv. evidence pracovní doby. Ta obsahuje údaje stanovené zákonem.

Fond pracovní doby

V praxi se někdy hovoří též o fondu pracovní doby. Ten představuje součet všech pracovních hodin určitého zaměstnance, které má zaměstnavatel k dispozici pro konkrétní období.

U zaměstnance na plný úvazek se zpravidla jedná o výše zmíněných 40 hodin týdně. Za celý rok 2024 to činí celkem 2016 hodin.

Výrazně menší je fond pracovní doby u tzv. dohodářů. Dohoda o provedení práce umožňuje odpracovat maximálně 300 hodin ročně.

Dohoda o pracovní činnosti umožňuje odpracovat nejvýše polovinu stanovené týdenní pracovní doby, a to v průměru, za období, na které se uzavírá (nejdéle ale 52 týdnů). To znamená maximálně 1040 hodin ročně.

Kratší pracovní doba

Na rozdíl od maximální délky pracovní doby tu minimální zákoník práce nijak neupravuje. Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem tudíž může být sjednána pracovní smlouva, jejíž součástí bude kratší pracovní doba – tzv. zkrácený úvazek. V takovém případě ovšem náleží zaměstnanci nižší mzda, odpovídající menšímu počtu odpracovaných hodin.

Zkrácená pracovní doba

Od kratší pracovní doby musíme odlišovat tzv. zkrácenou pracovní dobu. Ta spočívá ve zkrácení stanovené týdenní pracovní doby pod zákonem daných 40 hodin kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele. Mzda se v takovém případě nekrátí.

Pracovní směny

S délkou pracovní doby úzce souvisí pracovní směny. Ty představují jednotlivé části týdenní pracovní doby, které je zaměstnanec povinen odpracovat. Jejich začátek a konec určuje zaměstnavatel formou rozvrhu pracovních směn.

Rozvrh musí zaměstnavatel vypracovat písemně a zaměstnance s ním seznámit předem. Směna může být dlouhá maximálně 12 hodin. Zákoník práce stanoví výjimky pouze pro určité zdravotnické profese.

Je dobré si uvědomit, že směna (nebo její část) připadající na dobu mezi 22. a 6. hodinou se považuje za noční práci a náleží za ni příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku.

Rozvržení pracovní doby

Právo a povinnost rozvrhnout pracovní dobu náleží zaměstnavateli. Pracovní doba se rozvrhuje:

  • rovnoměrně, kdy zaměstnanec odpracuje každý týden stejný počet hodin, nebo
  • nerovnoměrně, kdy se v průběhu vyrovnávacího období zpravidla střídají tzv. krátké a dlouhé týdny.

Toto vyrovnávací období může trvat nejdéle 26 týdnů (kolektivní smlouva může stanovit až 52 týdnů).

Zaměstnavatel může navíc využít i některé zvláštní pracovní režimy – konto pracovní doby a pružnou pracovní dobu.

Konto pracovní doby

Jedná se o vysoce flexibilní pracovní režim, umožňující zaměstnavateli rozvrhovat zaměstnancům práci vždy podle jeho aktuální potřeby. Zaměstnanec tak nemá pevnou pracovní dobu, ale proměnlivou, jejíž délka v konkrétním týdnu závisí např. na množství zakázek. Konto pracovní doby může zavést pouze vnitřní předpis nebo kolektivní smlouva.

Pružná pracovní doba

Pružná pracovní doba je režim spočívající v rozdělení pracovní doby do tzv. základních a volitelných úseků. Začátek a konec těchto úseků určuje zaměstnavatel.

Zatímco rozvrh základní pracovní doby stanoví zaměstnavatel předem, v rámci volitelných úseků si začátek a konec pracovní doby určí sám zaměstnanec. Ten tak musí dbát na to, aby jím odpracovaná průměrná týdenní pracovní doba za vyrovnávací období odpovídala stanovené týdenní pracovní době.

Doba odpočinku

Doba, po kterou zaměstnanec nepracuje, je dobou odpočinku. 

Zákoník práce rozlišuje především přestávku v práci a minimální odpočinek mezi dvěma směnami i v pracovním týdnu. Zvláštní kategorii představuje pracovní pohotovost.

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Představuje dobu odpočinku v délce nejméně 11 po sobě jdoucích hodin mezi koncem jedné směny a začátkem směny následující. Zaměstnavatel může tento odpočinek výjimečně zkrátit až na 8 hodin, ale jen za podmínek stanovených zákonem. U zaměstnanců mladších 18 let je tato doba odpočinku nejméně 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a nelze ji zkrátit.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Jedná se o minimálně 35 hodin odpočinku po sobě jdoucích. U zaměstnance mladšího 18 let činí nejméně 48 hodin. Je-li to možné, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

Přestávka v práci

Jde o pauzu na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut po nejdéle 6 hodinách (resp. 4,5 hodinách u zaměstnance mladšího 18 let) nepřetržité práce. Zaměstnavatel může přestávku i rozdělit, nejméně jedna její část ale musí trvat alespoň 15 minut.

Pracovní pohotovost

Jako pracovní pohotovost je označována předem určená část doby odpočinku, kdy musí být zaměstnanec připraven dostavit se na výzvu k výkonu práce, a to nad rámec rozvrhu směn. Za to přísluší zaměstnanci odměna ve výši minimálně 10 % jeho průměrného výdělku. Podmínkou je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.