Co vše je práce přesčas? Jaké jsou limity přesčasu?

Jste zaměstnavatel a chcete, aby vaši podřízení vykonávali práce přesčas? Nebo jste naopak zaměstnancem a nevíte, zda můžete práci přesčas odmítnout? Tento článek poradí, jak situaci vyřešit v mezích zákona.

Co všechno je práce přesčas

Legální definice práce přesčas dle zákoníku práce je:

„Práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.“

Zákoník práce však jedním dechem dodává, že takovou práci je možné konat jen výjimečně.

Přesčas nařízený

Podle výše uvedené definice se práce přesčas dělí na přesčas nařízený a dohodnutý. Jestliže zaměstnavatel nařídí svému zaměstnanci práci přesčas a ten odmítne, jedná se o porušení pracovní kázně. Je však dána zákonná limitace, kterou musí zaměstnavatel respektovat. Týdenní limit je stanoven na 8 hodin, roční (období od 1. 1. do 31. 12.) pak na 150 hodin.

Přesčas dohodnutý

Toto omezení lze překročit pouze na základě dohody se zaměstnancem, která má ovšem také své hranice – celkový rozsah práce přesčas nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně, a to v období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Toto vyrovnávací období může být kolektivní smlouvou zvýšeno na 52 týdnů, což ale na celkový rozsah práce nemá vliv – v jednotlivých týdnech sice může dojít ke krátkodobým překročením osmihodinové hranice, ale maximální počet hodin práce přesčas za rok zůstává stejný – přibližně 416 hodin.

Za vyrovnávací období 26 týdnů lze stanovit maximálně 208 hodin přesčasů (průměrně 8 hodin týdně, tedy 26 x 8 = 208), za rok – tedy za dvě takováto období – nesmí přesčasy překročit hranici 416 hodin (208 x 2 = 416).

V případě, že kolektivní smlouva stanoví vyrovnávací období na 52 týdnů, může zaměstnanec za tuto dobu odpracovat opět nejvýše 416 hodin přesčasů (52 x 8 = 416).

Jaká je nejvyšší hranice práce přesčas?

Zákon tedy stanovuje nejvyšší roční hranici práce přesčas na 416 hodin, z čehož může být 150 hodin práce nařízeno. Odečtením těchto dvou hodnot nám vyjde 266 hodin, což představuje přesčasy, které lze se zaměstnancem dohodnout. Formu této dohody zákon nijak neupravuje, lze ji tedy uzavřít písemně i ústně, ale také konkludentně (například vykonáním práce). Závazek zaměstnance k práci přesčas v daném rozsahu (opět max. 416 hodin ročně) lze také včlenit přímo do pracovní smlouvy, což umožňuje zaměstnavateli ukládat práci přesčas i bez předchozí dohody.

Důležité je, že se do maximální roční doby práce přesčas nezapočítává práce, za kterou zaměstnanec čerpal náhradní volno. Z tohoto důvodu je možné fakticky odpracovat i více hodin přesčasů, než kolik stanovuje nejvyšší zákonná hranice – vše záleží na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Sankce při překročení limitů práce přesčas

Za porušení výše uvedených limitů hrozí zaměstnavateli sankce ze strany inspekce práce, a to až do výše 2 miliónů Kč pro případ, že je překročena týdenní či roční hranice u nařízených přesčasů. Sankce až 1 mil. Kč hrozí zaměstnavateli za překročení limitů pro dohodnutou práci přesčas.

4.6/5 - hodnocení čtenářů

Právní postupy

Send this to a friend