Stížnost na nevhodné chování úředníka – jak na to?

Určitě se Vám již někdy stalo, že jste byli nespokojeni s chováním úředníků nebo s postupem, jaký zvolili. Lze se ale proti tomu nějak ohradit? §4 správního řádu nám říká, že „Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc“. Pokud orgány státní správy tuto povinnost poruší, můžeme se bránit a podat stížnost na nevhodné chování úředníka dle §175 správního řádu.

Ten nám poskytuje následující možnost:

Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.

Jaké jednání lze považovat za nevhodné chování? Zde může jít o subjektivní hodnocení, ale zjednodušeně řečeno, vždy když máte pocit, že se k Vám úředník nechová dostatečně uctivě a zdvořile, lze podat stížnost. Naprosto vyloučeny jsou vulgarismy, zvyšování hlasu, nevyžádané tykání a další jednání.

Jak stížnost na nevhodné chování úředníka podat?

Stížnost lze podat ústně, písemně, nebo elektronicky opatřenou uznávaným elektronickým podpisem. Zde se jako nejsnazší jeví podat jí písemně, protože ne každý má uznávaný elektronický podpis, bez něhož ji nemůžeme zaslat jednoduše emailem.

Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení, respektive u toho, na jehož postup si chcete stěžovat. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

Náležitosti stížnosti

Stížnost je klasické podání dle správního řádu, musí tedy splňovat dané náležitosti:

  • kdo ji podává
  • komu je určena
  • co se navrhuje

Pokud tedy podáváme stížnost jako fyzická osoba, musíme uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Adresujeme ji správnímu orgánu, který řízení vede (viz výše). Stížnost musíme opatřit podpisem, v případě písemného podání stačí běžný podpis, kdybychom ji podávali elektronicky, musíme ji opatřit uznávaným elektronickým podpisem.

Podání se posuzuje podle svého obsahu, takže i pokud stížnost špatně či nejasně pojmenujeme, ale bude z jejího obsahu vyplývat, že se jedná o tuto stížnost, úřady s ní musí tak nakládat. Přesto je lepší uvést do nadpisu například „Stížnost na nevhodné chování úředníka dle §175 správního řádu“, kdy jsou jakékoliv nejasnosti vyloučeny.

Vyřízení stížnosti

Stížnost na nevhodné chování úředníka musí být vyřízena v zákonné lhůtě 60 dnů ode dne jejího doručení příslušnému správnímu orgánu. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn.  Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Pokud v této lhůtě nejsme informováni, správní orgán porušuje svou zákonnou povinnost a my se můžeme bránit podáním podnětu na ochranu proti nečinnosti podle §80 správního řádu.

Pokud byla stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, tak je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O tom, jaká opatření správní orgán přijal, má však povinnost informovat pouze na vaši vlastní žádost. Je proto vhodné v každé stížnost uvést také to, že si přejete být informován o přijatých opatřeních. Pokud to neuvedete, úřad Vám pouze sdělí, zda byla stížnost důvodná či nikoliv.

Pokud stížnost nebyla shledána důvodnou, nemáte právo se odvolat nebo podat stížnost novou. Můžete však požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Specifikaci nadřízeného správního orgánu nalezete v §178 správního řádu.

Jak již bylo uvedeno na začátku, veřejná správa je službou veřejnosti. Pokud tedy budete mít pocit, že se konkrétní úředník tak nechová, využijte institut této stížnosti. Za podání stížnosti není žádný poplatek a hrozba snížení odměn třeba pomůže udělat naše úřady příjemnějším místem.

5/5 - hodnocení čtenářů

Právní postupy

Send this to a friend