Nejdůležitějšími dokumenty, které určují předání daru je darovací smlouva, která musí obsahovat určité náležitosti, aby byla platná. Určitě jste už přemýšleli nad tím, že byste svůj majetek, ať už v podobě movitých nebo nemovitých věcí, jednoho dne darovali dětem. Možná stojíte na druhé straně břehu a patříte mezi obdarované. Česká legislativa udá podmínky, za jakých je možné převést vlastnická práva a darovat movitou či nemovitou věc.

Vzor darovací smlouvy je základem pro předání daru

Odkaz na vzor darovací smlouvy najdete na konci článku.

Darovací smlouvy nemusí mít písemnou podobu kromě případu darování nemovitostí. Nicméně pro právní jistotu lze písemnou formu doporučit. K jejímu sepsání musí dojít na základě svobodné vůle obou zúčastněných stran. Pokud byste ji uzavřeli ústně, je vhodné vyhotovit alespoň písemné potvrzení o darování.

Zákon uvádí, že darovací smlouva je neúplatné převedení, kdy vzniká jednostranný zisk u obdarovaného. Obdarovaný musí být obeznámen se stavem darování věci a případným zatížením, ať už se jedná o auto či jiná movitá věc nebo nemovitost a pozemek.

Vrácení daru

V případě, že nedojde k upozornění, že darovaná věc obsahuje závady, může obdarovaný do 3 let vrátit darovanou věc.

Podobně může postupovat i dárce, který může požadovat dar zpátky v případě, když obdarovaný svým chováním a jednáním vůči němu i jeho členům rodiny porušuje dobré mravy. Dar může odvolat take proto, že se ocitl ve stavu nouze. Žádost o vrácení daru nemusí být písemná, pro případný právní spor lze však písemnou podobu žádosti opět doporučit.

Jestliže během tohoto období byla darovaná věc prodána, vznikne nárok na finanční kompenzaci.

Darovací daň – kdo ji platí a komu se vyhne

Jakmile se rozhodnete něco darovat, musíte v některých případech počítat s darovací daní. Darovací smlouva dle nového občanského zákoníku (NOZ) osvobozuje od platby darovací daně blízké příbuzné.

Pro výpočet darovací daně je odhadnuta cena znalcem a sazbu určuje zákon. NOZ rozděluje nabyvatele daru na 3 základní skupiny:

 • I – děti, rodiče, prarodiče, manželé
 • II – sourozenci, neteře a synovci, strýcové a tedy, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele
 • III – jiné fyzické a právnické osoby

Daň se tedy netýká skupiny I a II. K osvobození od platby daně může dojít za určitých okolností i u skupiny III. Ve většině případů se jedná movité věci osobní potřeby a jejich cena je do 20 000 Kč, tedy finanční dar nebo jiná movitá věc. Do této kategorie spadají i peníze darované na účet bank a jejich úhrnná hodnota také nepřevyšuje 20 000 Kč.

Daňové přiznání pro osvobození od daně

K osvobození od daně dochází i v jiných případě, ale je nutné podat daňové přiznání. Jsou to následující případy:

 • Převody bytů do nebytových prostor z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů
 • Převody domů, garáží a bytů z majetku družstev do vlastnictví členů, jejichž nájemní vztah k dané nemovitosti vznikl po splacení členského podílu
 • Převody majetku bytových družstev v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva
 • Převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby k novému vlastníku budovy, která je fyzická osoba – nájemce
 • Nabytí peněžních prostředků, které byly poskytnuty fyzické osoby a jsou prokazatelně využity na studium, léčení nebo změnu kvalifikace

Darovací smlouva na nemovitost

Darovací smlouva musí být písemná a musí obsahovat informace o dárci a obdarovaném (osobní a kontaktní údaje). Dále je zde 5 důležitých částí, které musí darovací smlouva obsahovat:

 1. Prohlášení dárce o vlastnictví dané nemovitosti + její identifikace
 2. Informace o převedení vlastnických práv a přijmutí daru obdarovaným
 3. Věcná břemena a případné dluhy vztahující se k nemovitosti, včetně vady a poškození
 4. Návrh na zápis do katastru nemovitostí
 5. Seznámení obou stran s darovací smlouvou a souhlas k uzavření + úředně ověřené podpisy

Darovací smlouva na finanční hotovost

Darovací smlouva na finanční hotovost obsahuje podobné informace, jako darovací smlouva na nemovitost. Kromě informací o obdarovaném a dárci se ve smlouvě navíc uvádí celková částka a číslo účtu.

Darovací smlouva na byt

Obsahuje vše, co darovací smlouva na nemovitost, ale s tím rozdílem, že se nejedná o dům či pozemek, ale byt v panelovém době nebo v bytovce.

Darovací smlouva na věc

Darovací smlouva na věc uvádí základní informace a konkrétní informace o darované věci, včetně závad a případných poškození. Nejčastěji je pořizována darovací smlouva na auto či jinou věc vyšší finanční hodnoty.

Darovací smlouva pro novomanžele

Darovací smlouvu lze uzavřít s podmínkou. Pokud chtějí rodiče darovat věc jako svatební dar svému dítěti a jeho nastávající(mu), mohou se snoubenci sepsat před svatbou darovací smlouvu s odkládací podmínkou. Novomanželé se tak vlastníky věci stanou až uzavřením sňatku.

Vzory darovací smlouvy

Vzory darovací smlouvy vám poslouží k tomu, aby byla darovací smlouva platná. V případě, že neobsahuje všech nutné náležitosti, není smlouva platná a může dojít k jejímu stornování. Dávejte si tedy dobrý pozor a mějte vše správně vyplněné. Vzor darovací smlouvy si můžete stáhnout zde. Vzor smlouvy vytvořil JUDr. Ondřej Preuss, Ph. D., advokát. Darovací smlouvu si v interaktivním formuláři vyplníte sami a následněte si ji můžete stáhnout do wordu za 199 Kč.

STÁHNOUT VZOR SMLOUVY

Použité právní předpisy

§ 2055 až 2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vzor darovací smlouvy

199 Kč
9.8

Smlouva je platná a bez chyb

10.0/10

Aktuální pro rok 2020 a 2021

10.0/10

Zpracovaný vzor od advokáta

10.0/10

Cenově dostupná varianta

9.0/10

Individuální kontrola za příplatek

10.0/10

Výhody

 • Aktuální pro rok 2020/2021
 • Zpracované od advokáta
 • Interaktivní, sami si doplníte
 • Pro nemovitost, vozidlo, věc, peníze

Nevýhody

 • Vhodné pro jednodušší převody
 • Nemáte právní jistotu a advokáta na telefonu
 • Vzor smlouvy není individuálně zpracovaný