Darovací smlouva 2022 na nemovitost, auto nebo finanční dar

Určitě jste už přemýšleli nad tím, že byste svůj majetek, ať už v podobě movitých nebo nemovitých věcí, jednoho dne darovali dětem. Možná stojíte na druhé straně břehu a patříte mezi obdarované. Česká legislativa udává podmínky, za jakých je možné převést vlastnická práva a darovat movitou či nemovitou věc. Jaké náležitosti musí obsahovat darovací smlouva, aby byla platná? Anebo hledáte vzorovou smlouvu na darování nemovitosti, pozemku, bytu, auta či finančního daru?

Darovací smlouva je základ pro předání daru

Odkaz na vzor darovací smlouvy aktualizované pro 2022 najdete na konci článku.

Darovací smlouva je neúplatné převedení, kdy vzniká jednostranný zisk u obdarovaného. Obdarovaný musí být obeznámen se stavem darování věci a případným zatížením, ať už se jedná o auto či jinou movitou věc, byt, dům nebo třeba pozemek.

Díky správně formulované darovací smlouvě se můžete vyhnout problémům při zápisu do katastru nebo pozdějším sporům, např. v rámci dědického řízení. Je tedy dobré ji nepodcenit.

Darování jako dvoustranná smlouva

Často se zapomíná, že darování je dvoustranným závazkem. Dárce se v darovací smlouvě zavazuje bezplatně převést vlastnické právo k věci a obdarovaný se zavazuje dar přijmout. Darovací smlouvu tedy uzavírají dvě strany – dárce a obdarovaný, a obě mají svá práva a povinnosti.

Co je dar

Občanský zákoník pak uvádí, že plnění z pouhé společenské úsluhy darováním není, pokud je z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat. Jde např. o dárky menší hodnoty k Vánocům, narozeninám apod.

Zda se jedná či nejedná o dar, má důsledky zejména, co se týče odvolání nebo vrácení daru.

Slib zavazuje

Právní důsledky má už slib, že někomu něco darujete. Ačkoliv nejste posléze povinni svůj slib dodržet, budete mít povinnost uhradit náklady, které druhá strana účelně vynaložila v očekávání daru.

Příklad: Strýček slíbil, že daruje synovci svého veterána. Ten si kvůli tomu koupil leštidlo na stará auta. Strýček by mu měl leštidlo zaplatit.

Ochrana zranitelných osob

Občanský zákoník chrání zranitelné osoby před následky neuváženého darování. Osoby, které jsou omezené ve svéprávnosti, mohou darovat či přijímat dary pouze malé hodnoty nebo dary vzhledem k okolnostem obvyklé.

Neplatné je také darování osobám, které jsou spojeny se zařízením, ve kterých jsou dárci poskytovány zdravotnické nebo sociální služby (jde o ochranu klientů domovů důchodců apod.).

Darovací smlouva a její forma

Náležitosti darovací smlouvy upravuje ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku.

Pokud darujete věc, která je zapsána do veřejného seznamu (např. nemovitosti, práva průmyslového vlastnictví), musí mít darovací smlouva písemnou formu. Ta je nutná také v případě, že k odevzdání věci nedochází při uzavření dohody. Dárce pak musí odevzdat dar později, nehradí však úrok z prodlení.

Písemné potvrzení o darování

Ostatní darovací smlouvy nemusí mít písemnou podobu. Nicméně pro právní jistotu lze písemnou formu doporučit. K jejímu sepsání musí dojít na základě svobodné vůle obou zúčastněných stran. Pokud byste ji uzavřeli ústně, je vhodné vyhotovit alespoň písemné potvrzení o darování.

Druhy darovací smlouvy

Rozlišujeme dva druhy darovací smlouvy, a to nazákladě přechodu vlastnických práv.

Reálná darovací smlouva zajišťuje okamžitý přechod vlastnických práv na obdarovaného.

Konsenzuální darovací smouva je vhodná tehdy, pokud chceme přechod vlastnických práv podmínit nějakou událostí či aktivitou (např. dokončení studií, dovršením věku XY, atp.).

Odvolání daru

Právo nezakazuje, aby někdo svůj majetek rozdal. Jakmile je uzavřena darovací smlouva, dojde k převodu vlastnického práva. Přesto existují situace, kdy je spravedlivé, aby došlo k vrácení daru dárci. Žádost o vrácení daru nemusí být písemná, pro případný právní spor lze však písemnou podobu žádosti opět doporučit.

Odvolání daru pro nouzi dárce

Pokud se dárce dostane do takové nouze, že nemá žádné prostředky na výživu, může dar odvolat. Podmínkou je, že se do stavu nouze nedostal úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Po obdarovaném může dárce chtít, aby mu dar vydal zpět, nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Může však požadovat pouze takovou částku, v jakém se mu nedostává prostředků.

Obdarovaný se může povinnosti zprostit tím, že poskytne, co je potřeba k výživě. Vrátit dar nemusí, pokud se sám dostane do stavu nouze.

Jestliže bylo obdarováno více osob, má povinnost poskytnout výživu dárci ten, kdo byl obdarován poslední. Až pokud jeho příspěvek k výživě nestačí, musí zbytek doplatit osoba, která byla obdarována později.

Odvolání daru pro nouzi nepřechází na dědice dárce. Může je však uplatnit ten, komu je dárce povinen ze zákona poskytnout výživu. Zákon se snaží předcházet situacím, kdy někdo „odkloní“ svůj majetek, aby nemusel hradit např. výživné manželce, se kterou se rozvádí.

Odvolání daru pro nevděk

Druhý případ, kdy může dárce požadovat vrácení daru, je odvolání pro nevděk. Nejde však o jednoduchou záležitost, pro vrácení musí být splněny zákonem stanovené podmínky.

Odvolat dar lze, jestliže obdarovaný dárci buď úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti ublížil, a to tak, že zjevně porušil dobré mravy. Za zvláštních okolností může být dar odvolán i v případě, že obdarovaný poruší dobré mravy i vůči osobě obdarovanému blízké.

Dárce má právo požadovat vydání celého daru, a pokud to není možné, tak zaplacení jeho obvyklé ceny.

Právo odvolat dar pro nevděk přechází i na dárcova dědice, pokud dárci v odvolání zabránil obdarovaný nebo vyšší moc (např. těžká nemoc).

Odvolání daru pro nevděk je limitováno dobou jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, nebo jednoho roku ode dne, co se dárce o porušení dobrých mravů dozvěděl. Dědic může dar odvolat do jednoho roku od smrti dárce.

Vrácení daru

Lze dar odmítnout? Jak již bylo uvedeno výše, je darovací smlouva dvoustrannou dohodou. Pokud si obdarovaný nepřeje dar přijmout, není jeho povinností tak učinit.

Jak však naložit se situací, kdy zjistí, že jde vlastně o dar danajský, se kterým je spojeno víc problémů než užitku, a bude chtít dar vrátit po uzavření smlouvy? Občanský zákoník stojí na principu, že dohody se mají dodržovat, proto není možné od darovací smlouvy bez dalšího odstoupit.

Dárce je při uzavření smlouvy povinen informovat obdarovaného o vadách, které na darované věci váznou. Nese totiž odpovědnost za škodu, která vznikla z vady darované věci, na kterou obdarovaného neupozornil. Pokud škoda vznikne má obdarovaný právo od smlouvy odstoupit a dar vrátit.

Dárce je povinen uhradit obdarovanému škodu zejména v případě, kdy mu vědomě daroval cizí věc a obdarovaný o tom, že věc není dárcova nevěděl. I v tomto případě může obdarovaný od smlouvy odstoupit.

Danění darů

V roce 2014 byla zrušena darovací daň. To však neznamená, že se stát ochudí. Příjmy z darů jsou totiž součástí daně z příjmů. Zákon o daních z příjmů je považuje za tzv. bezúplatné příjmy. Sazba daně z příjmů činí 15% pro fyzické osoby a 19% pro osoby právnické. Daně tedy zaplatí vždy obdarovaný.

Zákon o daních z příjmů však od placení daní v případě některých darů osvobozuje. Jedná se o:

 • příležitostné dary, jejichž celkový úhrn nepřevyšuje 15 000 Kč za zdaňovací období. Pokud vám tedy kamarád daruje třeba mobil za 5 000 Kč, uvádět ho nemusíte. Jestliže by vám však daroval nejnovější telefon v hodnotě 20 000 Kč, už byste jeho hodnotu měli v daňovém přiznání uvést.
 • dary od blízkých příbuzných – rodičů, prarodičů, dětí, vnuků, sourozenců, strýců, tet, synovců, neteří, manžela, nevlastního dítěte či nevlastního rodiče, tchána, tchyně, zetě či snachy.
 • dary od osoby blízké, se kterou žil obdarovaný nejméně po dobu jednoho roku před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti, a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
 • dary, které byly vyčleněny do svěřeneckého fondu.
 • dary, které obdarovaný ze svého majetku vložil do rodinné fundace.

Darovací smlouva na nemovitost

darovací smlouva na nemovitost byt pozemek

Darovací smlouva na nemovitost musí být písemná a musí obsahovat informace o dárci a obdarovaném (osobní a kontaktní údaje).

Co musí darovací smlouva na nemovitost obsahovat?

 1. Identifikace smluvních stran, tedy to, kdo je dárce a kdo obdarovaný.
 2. Popis nemovitosti, který musí být dostatečně přesný.
 3. Prohlášení dárce o vlastnictví dané nemovitost.
 4. Informace o převedení vlastnických práv a přijmutí daru obdarovaným.
 5. Věcná břemena a případné dluhy vztahující se k nemovitosti, včetně vady a poškození.
 6. Návrh na zápis do katastru nemovitostí.
 7. Seznámení obou stran s darovací smlouvou a souhlas k uzavření + úředně ověřené podpisy.

Darovací smlouva na nemovitost bude předkládána katastrálnímu úřadu, který provede vklad práva do katastru. Aby ji katastrální úřad přijal, musí mít řádně sepsány všechny náležitosti podobně jako kupní smlouva na nemovitost. Pokud nejste právně zběhlí, je vhodné se obrátit na advokáta či notáře se sepsáním darovací smlouvy na nemovitost.

Nejčastěji se jedná o darovací smlouvu na pozemek anebo darovací smlouvu na byt. Zřídkakdy jde o jiné nemovitosti jako může být např. garáž.

Darovací smlouva na byt

Obsahuje vše, co darovací smlouva na nemovitost, ale s tím rozdílem, že se nejedná o dům či pozemek, ale byt v panelovém době nebo v bytovce.

Strany by si měly dát pozor na správnou identifikaci bytu. Ve smlouvě je také nutné nezapomenout, co všechno se převádí, zda i podíly na společných prostorách, vlastnická práva ke garáži apod.

Darovací smlouva na finanční hotovost

darovací smlouva finanční hotovost dar

Darovací smlouva na finanční hotovost obsahuje podobné informace, jako darovací smlouva na nemovitost. Kromě informací o obdarovaném a dárci se ve smlouvě navíc uvádí celková částka a číslo účtu.

Pokud budete poskytovat finanční dar, lze k tomu uzavřít darovací smlouvu. Z praxe je vhodné uzavřít smlouvu písemně anebo podepsat čestné prohlášení o darování peněz.

Přestože se obecně nazývá darovací smlouva na peníze či finanční dar (sponzorský dar). Do záhlaví stačí napsat “darovací smlouva na hotovost” anebo darovací smlouva na finanční hotovost”.

Darovací smlouva na movitou věc

darovací smlouva na auto

Darovací smlouva na věc uvádí základní informace a konkrétní informace o darované věci, včetně závad a případných poškození. Nejčastěji je pořizována darovací smlouva na auto, darovací smlouva na motocykl či jinou věc vyšší finanční hodnoty.

Darovací smlouva pro novomanžele

darovací smlouva pro novomanžele

Darovací smlouvu lze uzavřít s podmínkou. Pokud chtějí rodiče darovat věc jako svatební dar svému dítěti a jeho nastávající(mu), mohou se snoubenci sepsat před svatbou darovací smlouvu s odkládací podmínkou. Novomanželé se tak vlastníky věci stanou až uzavřením sňatku.

Darovací smlouva pro novomanžele ale může být i okamžitá a nejčastěji se v praxi setkávání s darování finančních darů, peněz případně movitých věcí.

Použité právní předpisy

§ 2055 až 2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§ 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Vzory darovací smlouvy 2022

vzor darovací smlouva

Vzor darovací smlouvy je předpřipravená šablona pro bezúplatné převody darování. Pomůže vám s náležitostmi smlouvy tak, aby smlouva byla platná a chránila dárce i obdarovaného.

Vzor darovací smlouvy je aktualizovaný pro rok 2022. Vzor je ke stažení ve formátu MS Word (.docx).

Vzorový dokument má pouze obecnou informativní povahu. Pokud jej budete používat, berte prosím na vědomí, že každý případ je individuální. Vzor smlouvy nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

3.8/5 - hodnocení čtenářů

Vzor darovací smlouvy

199 Kč
9.7

Smlouva je platná a bez chyb

10.0/10

Aktuální pro rok 2022

10.0/10

Cenově dostupná varianta

9.0/10

Výhody

 • Aktuální pro rok 2022
 • Interaktivní, sami si doplníte
 • Pro nemovitost, vozidlo, věc, peníze

Nevýhody

 • Vhodné pro jednodušší převody
 • Nemáte právní jistotu a advokáta na telefonu
 • Vzor smlouvy není individuálně zpracovaný

Právní postupy

Send this to a friend