Vklad do katastru nemovitostí je nutným předpokladem k tomu, abyste se stali vlastníky svého vysněného domu či bytu. Řízení o návrhu na vklad většinou proběhne hladce, může se však stát, že se pěkně zamotá. Zápisy do katastru nemovitostí se nesmí podcenit, jinak vás může čekat spousta nepříjemností.

Co je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, ve kterém jsou uvedeny údaje o nemovitostech v České republice. Vede jej Český úřad zeměměřický a katastrální převážně v elektronické podobě. Je upraven v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Evidují se v něm pozemky, budovy, bytové jednotky, právo stavby a některé jiné nemovitosti.

nahlížení do KN

Katastr nemovitostí obsahuje jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení, cenové údaje a zápis vlastnických, věcných a jiných práv k těmto nemovitostem.

Slouží k ochraně práv k nemovitostem, k daňovým účelům, k ochraně veřejných zájmů, ale plní i funkce statistické.

Zápisy práv do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí provádí tři typy zápisů do katastru:

 • Vklad do katastru vyznačuje věcná práva, práva ujednaná jako věcná, nájem a pacht.
 • Záznamem se zapisují práva odvozená od vlastnického práva (např. právo hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí ve vlastnictví státu, majetek, který patří státu, kraji či obci).
 • Poznámka slouží k zapsání významných informací, které se týkají evidovaných nemovitostí, vlastníků a jiných oprávněných osob.

Zápisy, výmaz práva a vedení katastru se řídí několika zásadami.

 1. Zápisy jsou platné pouze, pokud jsou v souladu se zákony (princip legality).
 2. Vklad a záznam vznikají na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu (zásada intabulace).
 3. K změně ale dochází na základě návrhu (zásada dispoziční).
 4. Katastr nemovitostí rozhoduje podle toho, v jakém pořadí mu návrhy na zápis došly (zásada priority).
 5. Každý má právo na nahlížení do katastru nemovitostí (zásada veřejnosti).

Obecně se má za to, že zápisy jsou v souladu se skutečností (zásada dobré víry). Může ovšem nastat situace, že tomu tak není. Osoba, jejíž věcné právo je dotčeno (např. spor o vlastnické právo k nemovitosti), se musí obrátit na soud. Na její žádost se do katastru zapíše poznámka spornosti zápisu. Pokud takovou poznámku zahlédnete v katastru u nemovitosti, jejíž koupi zvažujete, doporučujeme vám velmi zbystřit, abyste se neocitli uprostřed právní bitvy.

Vlastníci a další oprávněné osoby mají povinnost ohlášení změn, které se týkají jejich nemovitostí do 30 dnů od jejich vzniku.

Co se zapisuje vkladem do katastru

Vkladem se zapisují všechna věcná práva:

 • vlastnické právo,
 • právo stavby,
 • věcné břemeno,
 • zástavní právo,
 • budoucí zástavní právo,
 • podzástavní právo,
 • předkupní právo,
 • budoucí výměnek,
 • přídatné spoluvlastnictví,
 • správa svěřenského fondu,
 • výhrada vlastnického práva,
 • výhrada práva zpětné koupě,
 • výhrada práva zpětného prodeje,
 • zákaz zcizení nebo zatížení,
 • výhrada práva lepšího kupce,
 • ujednání o koupi na zkoušku,
 • nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,
 • pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
 • vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.

Zapisován je jejich vznik, změna, zánik, promlčení či uznání jejich existence nebo neexistence. Veškeré majetkové dispozice s vaším domem či bytem by tedy měly projít vkladovým řízením.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Nevíte, jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí? Pro věgtší nemovitosti je vhodná asistence advokáta, z praxe však můžeme potvrdit, že řada nemovitostí je vloženo do katastru přímo novými vlastníky, kteří si návrh zpracují svépomocí.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí se musí podat na předepsaném formuláři. Podáte ho poštou, elektronicky nebo osobně. Musíte na něm označit, kterému katastrálnímu úřadu je návrh určen. Příslušný úřad se určí podle místa nemovitosti.

Aby nedošlo k zamítnutí návrhu na vklad, musí mít návrh všechny podstatné náležitosti. Musíte uvést, kdo jsou účastníci vkladového řízení (ten, jehož právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se či omezuje). U fyzických osob uvádíte jméno, příjmení, adresu, rodné číslo či datum narození, u osob právnických pak jejich sídlo a identifikační číslo.

Musí být také uvedeno označení nemovitostí a práv, která k nim mají být zapsána či vymazána. Navrhovatel se musí podepsat.

Nevíte-li si rady, na internetu snadno naleznete vyplněný formulář – vzor.

Vkladová listina

K formuláři musíte doložit tzv. vkladovou listinu, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru. Půjde např. o kupní smlouvu. Jde-li ve vkladovém řízení např. o rozdělení pozemků, musíte přiložit geometrický plán. Zapomenete-li vkladovou listinu přiložit, oznámí vám katastrální úřad, že k návrhu na vklad nepřihlíží. Musíte jej poté podat znovu i s listinou.

Dodat musíte také všechny listiny, které osvědčují souhlas jiných správních orgánů s provedením vkladu, pokud jsou podle jiných právních předpisů potřeba.

Pokud jsou účastníky vkladového řízení právnické osoby, je nutné dodat katastrálnímu úřadu výpis z obchodního či jiného rejstříku, nejde-li získat dálkovým přístupem.

V řízení je možné nechat se zastoupit advokátem či notářem. Praktické je domluvit se u toho advokáta, u kterého máte sjednánu advokátní úschovu, že návrh na vklad odešle v okamžiku, kdy dojdou na speciální účet peníze za koupi nemovitosti.

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí v roce 2024

Jeden z nejčastějších dotazů zní, jaká je cena za vklad do katastru? Ano, za vklad do katastru nemovitostí je potřeba zaplatit poplatek. Za přijetí každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se vybírá správní poplatek ve výši 2 000 Kč.

Výše poplatku za vklad je tedy 2000 Kč, aktualizováno pro rok 2024 (položka č. 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud podá navrhovatel současně několik návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu, hradí se poplatek za každý podaný návrh samostatně.

Postup katastrálního úřadu

Vkladové řízení počíná doručením návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Vkladové řízení může být zahájeno také, pokud soud či soudní exekutor doručí katastrálnímu úřadu své rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se do katastru zapisuje vkladem.

Katastrální úřad zkoumá náležitosti návrhu. Pokud budou změny odstranitelné, vyzve navrhovatele k doplnění návrhu na vklad a stanoví mu k tomu lhůtu. V případě neodstranitelných vad, návrh zamítne.

Katastrální úřad informuje všechny účastníky, že právní poměry jsou dotčeny změnou. Po dvaceti dnech ode dne, kdy účastníky informoval, rozhodne, zda se vklad povoluje nebo zda se návrh zamítá.

Po povolení vkladu zašle katastrální úřad účastníkům vyrozumění, jaký vklad byl proveden. Proti povolení vkladu neexistuje žádný opravný prostředek.

Zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí

Dojde-li k zamítnutí vkladu, lze podat do 30 dní žalobu podle občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. V těchto případech je ideální obrátit se na advokáta.

Aby zápis do katastru nemovitostí proběhl v pořádku, je potřeba kromě správného postupu doložit i kupní smlouvu nemovitosti, která je platná a nejsou v ní nejasnosti.

4.6/5 - hodnocení čtenářů