Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí

jak podat návrh na vklad do katastru

Prodáváte či kupujete nemovitost? Sjednali jste si hypotéku na dům? Chcete pronajmout byt či ho poskytnout jiné osobě k bezplatnému doživotnímu užívání? Nevíte, jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí?

Veškeré uvedené změny právních poměrů, jejichž předmětem je nemovitost, musí být zapsány v katastru nemovitostí, aby byly platné. Chcete se dozvědět, jak návrh vyplnit, jaké přílohy má obsahovat či kolik za něj zaplatíte? Jak dlouho trvá vkladové řízení? Jakým způsobem se můžete bránit proti zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu?

Co je návrh na vklad do katastru nemovitostí

Vklad do katastru nemovitostí představuje jeden ze tří možných druhů zápisu. Zbylé dvě kategorie tvoří záznam a poznámka.

Návrh na vklad je písemná žádost o provedení zápisu vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence určitého práva do katastru nemovitostí. Veškerá věcná práva, která se řídí § 979 a násl. občanského zákoníku, se do katastru zapisují vkladem.

Jedná se o:

 • vlastnické právo – prodej a koupě nemovitosti, spoluvlastnické podíly na nemovitostech,
 • věcná břemena – služebnosti, užívací a požívací právo – např. osobní služebnost spočívající v doživotním užívání bytu či nájemní právo,
 • zástavní právo – např. hypoteční úvěr,
 • zákaz zatížení a zcizení, tj. např. zástava, nájem či prodej nemovitosti.

Kompletní výčet práv, která se zapisují do katastru nemovitostí vkladem naleznete v § 11 zákona o katastru nemovitostí.

Aby byla smlouva o vzniku, změně či zániku práva na nemovitost platná, je nezbytné podat návrh na vklad do katastru, který příslušný katastrální úřad následně schválí a předmětnou změnu zapíše.

Kupříkladu uzavíráte-li kupní smlouvu, vlastnické právo k nemovitosti nabydete až po provedení vkladu do katastru. Do té doby nejste vlastníkem nemovitosti bez ohledu na kupní smlouvu.

Kdo podává návrh na vklad do katastru nemovitostí

Nejprve musíte vyplnit návrh na vklad na katastr nemovitostí. Již v kupní smlouvě byste si měli ujasnit, zda-li návrh podá prodávající či kupující, včetně úhrady poplatku s návrhem spojeného.

Návrh na vklad může podat buď jedna ze smluvních stran, či obě společně. Kdo podepisuje návrh? Postačuje podpis pouze jednoho z účastníků vkladového řízení, přičemž nemusí být úředně ověřen. Nicméně, doporučujeme, aby návrh podepsali všichni účastníci řízení z důvodu urychlení vyřízení věci.

Naopak ve smlouvě, která slouží jako podklad pro návrh, resp. zápis, nesmí chybět úředně ověřené podpisy všech zúčastněných smluvních stran.

Jak vyplnit návrh na vklad na katastr nemovitostí

Co se týče samotného vyplnění návrhu, je třeba, abyste označili:

 • příslušný katastrální úřad – dle místa, kde se nemovitost nachází,
 • účastníky vkladového řízení – smluvní strany smlouvy o nemovitosti, jichž se vznik, změna či zánik práv týká, např. prodávající a kupující nebo dárce a obdarovaný,
 • nemovitost, které se návrh týká,
 • práva, která mají být zapsána do katastru – jejich vznik, změnu, tj. rozšíření nebo omezení, či zánik.

U fyzické osoby musíte uvést jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Právnickou osobu je třeba označit názvem, identifikačním číslem a sídlem. Pokud je účastníků řízení více, uveďte identifikační údaje všech.

Návrh musí obsahovat veškeré výše uvedené náležitosti, jinak ho katastrální úřad zamítne.

Co je potřeba k návrhu přiložit

Vyplněný návrh na vklad musí obsahovat též přílohy, které jsou nezbytné pro kladné vyřízení vkladového řízení, konkrétně:

 • vkladovou listinu, která slouží jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí – smlouva, jíž se nemovitost týká – musí být platná, jasná, srozumitelná a úplná,
 • geometrický plán, pokud to zákon vyžaduje – např. při dělení pozemků,
 • plnou moc, včetně úředně ověřeného podpisu, jestliže je navrhovatel zastoupen jinou osobou – např. advokátem,
 • výpis z obchodního či jiného rejstříku, který není možné získat dálkovým přístupem, pokud jsou účastníky řízení právnické osoby.

Pokud váš záměr vyžaduje souhlas orgánů veřejné moci, kupříkladu při scelování pozemků, k návrhu ho taktéž přiložte.

Je-li vkladová listina sepsána v jiném než českém jazyce, nesmí chybět její úředně ověřený překlad.

Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí

K podání návrhu na zahájení vkladového řízení slouží primárně online formulář. Nicméně, můžete ho také zaslat poštou v listinné podobě či donést osobně na příslušný katastrální úřad.

Návrh na vklad můžete podat v elektronické podobě pouze, pokud existuje v elektronické podobě též vkladová listina.

Vkladovou listinu lze do elektronické podoby převést z listinné podoby autorizovanou konverzí podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Pokud chcete zkonvertovat soukromou listinu, obvykle smlouvu, musí být nejprve úředně ověřeny podpisy, které se na vkladové listině nachází.

Autorizovanou konverzi provádí například pošty, notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady či městské úřady.

Kdo platí poplatek za návrh

Navrhovatel musí zároveň uhradit poplatek za podání návrhu, který činí 2 000,- Kč.

Pokud vás zajímá, jak zaplatit poplatek, máte následující tři možnosti:

 • bezhotovostně na zvláštní účet příslušného katastrálního úřadu,
 • v hotovosti či platební kartou na příslušném katastrálním pracovišti,
 • kolkovými známkami, pokud návrh posíláte poštou.

Jestliže podáváte návrh osobně, platební údaje vám budou sděleny na podatelně příslušného katastrálního úřadu. Při podání prostřednictvím poštovního doručovatele či datové schránky obdržíte platební údaje po zaevidování návrhu.

Když podáváte více návrhů na zahájení vkladového řízení současně, hradí se poplatek za každý podaný návrh zvlášť.

Vkladové řízení

Jak dlouho trvá návrh zpracovat, resp. jaká je délka vkladového řízení?

Zahájení vkladového řízení se datuje ke dni doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu pracovišti.

Katastrální úřad následně informuje účastníky vkladového řízení o tom, že jsou jejich právní poměry dotčeny změnou, tj. „zaplombovány“. Katastrální úřad tak učiní buď prostřednictvím služby sledování změn, datové schránky, či doporučeného dopisu. Účastníci mohou následně podávat připomínky.

Přezkoumávají se veškeré potřebné náležitosti návrhu. Pokud je nekompletní, ale vady mohou být odstraněny, katastrální úřad vyzve navrhovatele k doplnění návrhu na vklad ve stanovené lhůtě. Nicméně, jedná-li se o neodstranitelné vady návrhu, např. vkladová listina nebyla přiložena v elektronické podobě, katastrální úřad jej zamítne.

Zpětvzetí návrhu je možné, avšak katastrální úřad vkladové řízení zastaví pouze, pokud s tím souhlasí všichni účastníci.

Po uplynutí 20 dnů ode dne informování účastníků řízení o tom, že jsou jejich právní poměry dotčeny změnou, katastrální úřad rozhodne, zda se vklad povoluje či nikoli.

Po povolení a provedení vkladu, zašle katastrální úřad účastníkům řízení vyrozumění o tom, jaký vklad do katastru provedl. Proti povolení vkladu neexistuje žádný opravný prostředek.

Pokud katastrální úřad návrh na vklad zamítl, můžete se proti rozhodnutí bránit prostřednictvím žaloby dle občanského soudního řádu. V tomto případě vám však doporučujeme obrátit se na advokáta.

Služba Sledování změn o nemovitostech

Teď, když už víte, jak podat návrh na vklad do katastru, bychom vám chtěli ukázat, jak můžete mít kompletní přehled o všech změnách, které se týkají vaší nemovitosti.

Pro komfortnější orientaci v katastru nemovitostí, zejména z hlediska možných změn na dotčených nemovitostech, slouží služba Sledování změn o nemovitostech.

Služba uživatele automaticky informuje o tom, že katastrální úřad provedl vklad, záznam či zapsal poznámku, popřípadě došlo k dotčení právních poměrů účastníků změnou. Děje se tak prostřednictvím datové schránky, e-mailu či SMS.

Žádost o zřízení služby může podat osoba, která je v katastru nemovitostí zapsána jako:
 • vlastník,
 • zástavní nebo podzástavní věřitel,
 • oprávněný z věcného břemene,
 • oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo,
 • oprávněný z práva zpětné koupě, z práva lepšího kupce, nájemce, pachtýř nebo účastník řízení o takovém právu.

Službu můžete zřídit online prostřednictvím elektronického formuláře, osobně na příslušném katastrálním úřadě či odesláním formuláře poštou. Podmínkami jsou ověření totožnosti žadatele a uhrazení správního poplatku. Pokud podáváte žádost poštou, musí obsahovat váš úředně ověřený podpis.

5/5 - hodnocení čtenářů