Katastr nemovitostí je důležitým pomocníkem všech, kdo si chtějí koupit nemovitost. Jednoduše lze zjistíte, kdo ji vlastní, a co je v jejím okolí. Zběžné nahlédnutí do katastru vám může usnadnit rozhodování, zda se vůbec obtěžovat kontaktovat majitele nemovitosti s žádostí o prohlídku. Prodávajícímu může zase katastr nepovědět, jak správně nastavit kupní cenu. Jak se orientovat v katastru nemovitostí?

Co je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je veřejný seznam vedený jako informační systém, ve kterém jsou uvedeny informace o nemovitostech. Jsou v něm evidovány pozemky, budovy, byty, nebytové prostory a některé další stavby, jména jejich vlastníků a další informace. Je využíván pro zjišťování daňových povinností, k získávání statistických informací, plánování ochrany životního prostředí, nebo např. oceňování nemovitostí.

Informace z katastru se dělí na dvě části. Soubor geodetických informací tvoří digitální a listinná mapa. Konkrétní informace o nemovitostech, vlastnících, vlastnických a jiných věcných právech pak nalezneme v Souboru popisných informací. Tyto soubory tvoří dohromady katastrální operát.

nahlížení do katastru nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí vede katastrální úřad, který v něm provádí revize a změny. K zápisu do katastru nemovitostí může dojít vkladem (např. při změně vlastnického práva při darování nemovitosti), záznamem (např. při změně práv rozhodnutím orgánu), poznámkou či výmazem. Katastrální úřad musí postupovat v souladu se zákonem o katastru nemovitostí.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejně přístupný. Údaje je možné získat zdarma prostřednictvím webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Od června 2021 ale už není možné anonymně dohledávat nemovitosti podle majitele. Vzhledem k tomu, že katastr nemovitostí využívaly různé firmy k zjišťování informací pro své potřeby, zavedl katastrální úřad pro zájemce o kompletnější údaje povinnou identifikaci skrze Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci na základě eIdentity.

Vyjet si výpis z katastru nemovitostí podle jména vlastníka, resp. zjišťovat, komu která nemovitost patří, tak už nepůjde anonymně.

e-identita

Nahlížení do katastru nemovitostí nabízí pouze některé informace. Pokud byste měli zájem o dálkový přístup ke všem datům, musíte si zaplatit.

Základní krok, jak se v katastru nemovitostí orientovat, je, znát katastrální území, ve kterém se nachází nemovitost, o níž máte zájem, resp. co nejpřesnější adresu.

Vyhledat si nemovitost můžete podle parcelního čísla budovy, bytové jednotky či podle čísla listu vlastnictví. Tyto informace by měl znát prodávající a kupujícímu by je měl vždy na požádání poskytnout.

Každá nemovitost má v katastru svůj profil, který se nazývá výpis z listu vlastnictví. Skrze nahlížení do katastru se dostanete k jeho zkrácené verzi. Zjistíte např., v jakém katastrálním území se nachází, jaké je číslo listu vlastnictví, výměra pozemku, typ parcely, způsob využití, druh pozemku, kdo je vlastník apod.

vyhledávání LV

Úplný výpis z listu vlastnictví

List vlastnictví obsahuje všechny podstatné informace. Skládá se z několika částí.

V části A lze nalézt údaje o majitelích nemovitostí. U nemovitostí, které jsou ve spoluvlastnictví, lze dohledat, kdo vlastní jaký podíl. Případně je uvedeno, že nemovitost je ve společném jmění manželů.

Část B obsahuje popis nemovitosti, její výměru, parcelní čísla, zda stavba nestojí na cizím pozemku atd.

Kupující by měli zbystřit zejména u části C, ve které zjistíte, zda není nemovitost nějak zatížena. Pozor na zástavní práva, věcná břemena, právo stavby předkupní práva.

V části D se dočtete o poznámkách k nemovitostem, např., zda u nemovitosti neprobíhá nějaké řízení.

Část E se týká předchozích nabývacích titulů, část F se používá u zemědělských pozemků pro vyznačení typu půdy.

4.7/5 - hodnocení čtenářů