Zjistili jste, že babička má na nemovitosti zřízeno zástavní právo smluvní? Copak zastavila dům někde u lichváře? Co teď? Nepanikařte. Zástavní právo smluvní většinou znamená, že na domě je hypotéka od banky. Pojďme se podívat, jak vlastně zástavní právo funguje a jak zjistit, zda je zástavní právo u nemovitosti zřízeno.

Co je zástavní právo

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci. Nový občanský zákoník je upravuje v § 1309 až § 1389.

Jeho fungování lze vysvětlit na příkladu: Věřitel půjčí dlužníkovi peníze, ale chce se ujistit, že mu je dlužník vrátí. Proto podmíní půjčení peněz vznikem zástavního práva k určité věci. Pokud dlužník dluh řádně a včas nesplní, bude věc prodána a věřitel si ponechá peníze, které mu patří.

Zástavou může být každá věc, se kterou lze obchodovat. Zastavárny například často do zástavy přijímají dražší spotřebiče. Zastavit lze ale i pohledávku, podíl v obchodní společnosti nebo třeba cenný papír.

Jak zástavní právo vzniká

Zástavní právo nejčastěji vznikne smlouvou. Jde tedy o zástavní právo smluvní. Ve smlouvě musí být zejména ujednáno, co je zástava a jaký konkrétní dluh zajišťuje. Zástava nezajišťuje jen dluh ale i jeho příslušenství, tedy například úroky. Vhodné je ujednat si, jak konkrétně se věřitel ze zástavy uspokojí, pokud dlužník nesplní svůj dluh řádně a včas. Vzor zástavní smlouvy lze nalézt na internetu, můžete vyzkoušet naši speciální stránku Vzory smluv.

Zástavní smlouva musí mít písemnou formu. Výjimkou je ujednání, kdy se věc předá zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě k opatrování. V některých specifických případech je potřeba, aby smlouva vznikla formou notářského zápisu.

Zástavní právo u nemovitostí vedených v katastru nemovitostí vzniká až při zápisu do katastru.

Kromě zástavního práva smluvního existuje i zástavní právo soudní, kdy ho v rámci exekuce nařídí soud, aby přinutil povinného splnit svůj dluh. Jeho obdobou je zástavní právo exekutorské, kdy zástavní právo vzniká exekučním příkazem exekutora.

Práva a povinnosti stran

Zástavní dlužník nesmí zástavu poškozovat. Pokud by se snížila hodnota zástavy natolik, že již nekryje dlužníkův dluh, musí ji dlužník doplnit.

Pokud je věc pojištěná a nastane pojistná událost, pojišťovna vyplatí plnění věřiteli. Toto plnění se v podstatě stane novou zástavou, ze které se může věřitel uspokojit při nesplacení dluhu.

Věc může být odevzdána věřiteli. Pak je věřitel oprávněn mít ji u sebe, ale musí o ni pečovat jako řádný hospodář. Užívat ji může pouze se souhlasem zástavního dlužníka.

Další práva a povinnosti může určit zástavní smlouva. Jedná se například o to, zda je možný pronájem věci.

Zánik zástavního práva

K zrušení zástavního práva dojde v ideálním případě, když dlužník splatí svůj dluh.

Zaniknout může také pokud:

  • zanikne věc, která je zastavená,
  • věřitel se vzdá zástavního práva či vrátí věc, kterou měl u sebe, dlužníkovi,
  • dlužník místo věci složí věřiteli cenu zastavené věci,
  • uplyne doba, na kterou si strany zástavní právo smluvily,
  • jiná osoba nabyla vlastnické právo k dané věci, aniž mohla vědět, že je věc zastavená (půjde jen o movité věci, které nejsou zapsány v Rejstříku zástav).

V těchto případech ale stále trvá dluh dlužníka vůči věřiteli.

Když zanikne zástavní právo, zástavní věřitel požádá bez zbytečného odkladu o jeho výmaz z veřejného rejstříku. V případě splacení hypotéky je tedy povinností banky se obrátit na katastr nemovitostí s žádostí o výmaz.

Postup, když dlužník svůj dluh nesplatí

V takovém případě věřitel písemně oznámí dlužníkovi, že dojde k výkonu zástavního práva. Započetí výkonu se u nemovitostí zapíše do katastru nemovitostí. V této chvíli nastává zákaz zcizení zástavy bez souhlasu věřitele.

K zpeněžení zástavy může dojít až po třiceti dnech od doby, co je výkon zástavního práva dlužníkovi oznámen. U nemovitostí běží lhůta až od okamžiku, kdy je výkon zapsán do katastru.

Výkon zástavního práva se provádí tak, jak se strany dohodly v zástavní smlouvě. Při prodeji věřitel postupuje s odbornou péčí, aby byla věc prodána za dobrou cenu. Pokud se strany nijak nedohodli, bude zástava prodána ve veřejné dražbě.

Zástavní právo u nemovitosti

Hypotéka a zástavní smlouva

Jak již bylo uvedeno výše, při poskytování hypotečního úvěru banka „pojistí“ splacení své pohledávky zástavním právem na nemovitost. Bude tedy požadovat, aby osoba, která žádá o hypotéku, s ní zároveň uzavřela zástavní smlouvu a podala žádost o zápis zástavního práva na katastr nemovitostí. Až po zapsání dovolí klientovi čerpat hypotéku.

Jak zjistit zástavní právo?

Když přemýšlíte o koupi nemovitosti, je dobré si ověřit, že zde není nějaké omezení vlastnického práva. Takové omezení je i zástavní právo smluvní. Zjistíte to jednoduše nahlédnutím do katastru nemovitostí.

Koupě zastavené nemovitosti

Zjištění, zda je k nemovitosti zřízeno zástavní právo smluvní je důležité. Zástavní právo je totiž pevně spjato se zástavou. Převod nemovitosti znamená i převod zástavního práva. Zástavní právo bude zrušeno až splacením úvěru. Kupující tak v podstatě přebírá dluh prodávajícího vůči bance. Proto by měl o něm vědět, než si nemovitost pořídí.

Uvolněná zástava

Uvolněná zástava je nový institut. Znamená, že po zrušení jednoho zástavního práva, je možné do katastru hned zapsat nové, aniž by muselo dojít k výmazu. Celý proces zápisu do katastru je tak snadnější a rychlejší.

POTŘEBUJI PRÁVNÍ RADU
3.1/5 - hodnocení čtenářů