Dohoda o provedení práce 2024: DPP limity, odvody a daně

dohoda o provedení práce DPP
dohoda o provedení práce DPP

Pokud pracujete na dohodu o provedení práce nebo na ni chcete někoho zaměstnat, měli byste znát změny, které přinesl rok 2024. Máme pro vás souhrn pravidel, kterými se  dohoda o provedení práce 2024 řídí, včetně novely zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.

Nově máte právo na příplatky, dovolenou či můžete požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru. Jaké jsou limity DPP? Kdy musíte odvádět pojistné?

Co je dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce, neboli DPP, je jedním možných dvou typů pracovních dohod konaných mimo pracovní poměr. Jedná se o flexibilní smluvní typ, který umožňuje zaměstnavatelům najímat pracovníky na krátkodobé nebo částečné projekty nebo úkoly.

Limit odpracovaných hodin u dohody o provedení práce

Zaměstnanec na dohodu o provedení práce u vás nesmí překročit limit ve výši 300 odpracovaných hodin za jeden kalendářní rok.

Účel DPP

Dohoda o provedení práce se často využívá pro sezónní práce a krátkodobé projekty. Zároveň představuje způsob zaměstnání studentů a důchodců, kteří chtějí pracovat na částečný úvazek bez plného vstupu do zaměstnaneckého poměru. Vzhledem k její omezené povaze se také mnohdy vyskytuje jako prostředek k testování potenciálních budoucích zaměstnanců na plný úvazek.

Náležitosti dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena v písemné podobě.

Jejími podstatnými náležitostmi jsou:

 • pracovní pozice dohodáře, resp. druh vykonávané práce,
 • místo výkonu práce,
 • sjednaný rozsah práce, včetně uvedení maximálního limitu ve výši 300 hodin za kalendářní rok,
 • den nástupu do práce,
 • doba, na kterou se DPP uzavírá.

Jedná se o náležitosti, bez nichž dohoda nemůže být platně uzavřena.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Informační povinnost zaměstnavatele 2024

Zaměstnavatel je nyní povinen zaměstnance písemně informovat o obsahu pracovního vztahu. Kompletní výčet informací, které mají být zaměstnanci sděleny obsahuje § 77a zákoníku práce. Informační povinnost můžete splnit buď v samotné dohodě, písemným souhrnem dodaným zaměstnanci, nebo odkazem na právní předpisy, kolektivní smlouvy či vnitřní předpisy. V posledních dvou případech tak ale musíte učinit nejpozději do 7 dnů ode dne započetí výkonu práce.

Zaměstnavatel dále musí zaměstnance písemně informovat o podmínkách výkonu práce na území jiného státu podle § 77b zákoníku práce. Můžete tak učinit totožnými způsoby jako v předchozím odstavci.

Informační povinnost zákon nevyžaduje, pokud doba výkonu práce na území jiného státu nepřesáhne 4 po sobě jdoucí týdny.

Rozvrh pracovní činnosti

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh směn a zároveň s ním zaměstnance seznámit, a to alespoň 3 dny před začátkem směny či období, na které se rozvrh vztahuje. Kratší dobu lze ujednat na základě vzájemné dohody.

Rozvrh pracovní doby může zaměstnavatel jednostranně měnit. I zde však platí podmínka informování zaměstnance o změnách ve lhůtě 3 dnů.

Pamatujte však, že délka pracovní směny nesmí u DPP přesáhnout 12 hodin, obdobně jako u pracovního poměru.

Zaměstnavatel musí zároveň vést evidenci odpracovaných hodin dohodáře. Nicméně, je možné, aby evidenci vedl sám zaměstnanec a následně ji předkládal zaměstnavateli ke schválení k předem smluveném datu.

Překážky v práci

I na DPP můžete uplatnit překážky v práci jako u běžného pracovního poměru, a to jak osobní, tak z důvodu obecného zájmu. Jedná se například o návštěvu lékaře či svatbu. Zaměstnavatel je povinen vaší nepřítomnost v práci akceptovat, nicméně, nevzniká vám právo na náhradu odměny z dohody.

Pro ošetření u lékaře však platí, že nepřítomnost v práci může trvat pouze po nezbytnou dobu, a to za podmínky, že nebylo možné provést ošetření mimo pracovní dobu.

Právní úpravu obsahuje zákoník práce, konkrétně § 199 a § 200-205.

Příplatky

Kromě mzdy náleží zaměstnanci totožné druhy kompenzace za práci jako zaměstnanci v pracovním poměru. Konkrétně při práci konané ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí a v sobotu a neděli. Za obdobných podmínek musíte zaměstnanci též poskytnout náhradní volno.

U DPP však stále není přípustná práce přesčas, tudíž zaměstnanci nemůže vzniknout nárok na příplatek.

Právo na odpočinek

Zaměstnanec pracující na DPP má právo na odpočinek po dobu 30ti minut, a to nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce.

Dále má nárok na nepřetržitý denní a týdenní odpočinek za podmínek stanovených zákoníkem práce, zejména § 90-92.

Žádost o zaměstnání v pracovním poměru

Zaměstnanec na DPP může zaměstnavatele požádat o zaměstnání v pracovním poměru. A to za podmínky, že je u něj zaměstnán po souhrnnou dobu delší než 180 dní za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Nicméně, dohodář ani tak nemůže mít jistotu zaměstnání. Zaměstnavatel je povinen se jeho žádostí pouze zabývat, a to prostřednictvím písemné odůvodněné odpovědi, ve lhůtě  1 měsíce.

Dovolená pro DPP

Zaměstnanci na DPP mají od ledna 2024 právo na dovolenou. A to za podmínky, že dohoda trvá v souhrnu minimálně 28 kalendářních dní za kalendářní rok a dohodář po dobu jejího trvání v tomto roce odpracuje alespoň 4násobek fiktivní 20hodinové pracovní doby, tj. 80 hodin. To se vztahuje i na dohody uzavřené před rokem 2024.

„U zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti platí, že pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně.“

 

§ 77 odst. 8 zákoníku práce

Délka dovolené se počítá podle § 213 zákoníku práce. Za každý odpracovaný celý týden náleží zaměstnanci dovolená ve výši 1/52 týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené – dle zákona činí základní výměra dovolené 4 týdny.

Pro lepší pochopení si uvedeme příklad: Dohodář odpracuje 15 celých týdnů. Pro účely výpočtu dovolené se použije fiktivní týdenní pracovní doba, tj. 20 hodin. Výpočtový vzorec bude vypadat následovně: 15/52 x 4 (týdny dovolené) x 20 (fiktivní týdenní pracovní úvazek) = 23,08. Po zaokrouhlení směrem nahoru náleží zaměstnanci dovolená ve výměře 24ti hodin.

Ukončení dohody o provedení práce

Ukončení dohody o provedení práce je jednoduché. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou DPP kdykoliv bez udání důvodu písemně vypovědět.

Výpovědní doba pak trvá patnáct dní.

Nicméně, domníváte-li se, že jste dostali výpověď za to, že jste se domáhali nebo využili zákonem vypočtených práv, můžete se proti výpovědi bránit. Do 1 měsíce od doručení výpovědi je nutné zaměstnavatele písemně požádat o její odůvodnění. Zaměstnavatel vám pak musí poskytnout odůvodnění bez zbytečného odkladu. Jedná se například o případ černání otcovské dovolené.

Právní úpravu obsahuje zákoník práce, konkrétně § 77.

Dohoda o výkonu práce na dálku

Dohodu o provedení práce využívají také zaměstnanci a zaměstnavatelé pro nastavení práce na dálku a distančního režimu práce.

dohoda-o-vykonu-prace-na-dalku_.jpg (1280×853)

Pokud pracujete na dálku, ať už z domova, tj. na home-office, či odjinud, musíte se zaměstnavatelem uzavřít písemnou dohodu o práci na dálku. Dohoda musí být vždy písemná a obsahovat veškerá práva a povinnosti smluvních stran. Nesmí však chybět ani specifikace místa výkonu práce, eventuálně i více míst, a to s jejich přesným rozpisem vůči jednotlivým dnům v pracovním týdnu.

Jedná se o novou zákonnou úpravu, která blíže specifikuje, jaké náležitosti je třeba mít upraveny v souvislosti s výkonem práce na dálku. Vzhledem k tomu, že se stále jedná o pracovně-právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zákon poskytuje v tomto režimu zvýšenou ochranu.

VZOR DOHODY O VÝKONU PRÁCE NA DÁLKU

Kolik si můžete vydělat na dohodu o provedení práce

Ať už zaměstnáte někoho na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, vztahuje se na vás hranice minimální mzdy. Za méně peněz nikoho zaměstnat nemůžete. Od ledna 2024 činí minimální mzda 18.900,- Kč hrubého měsíčně, která v přepočtu na hodinu představuje 113,40 Kč. Svým zaměstnancům však můžete dopřát více, jelikož horní hranice pro výdělky pro DPP nebo DPČ stanovena není.

Novinky v pojištění 2024 a 2025

V důsledku legislativních změn v souvislosti s konsolidačním balíčkem dojde od 1. 1. 2025 ke změnám v oblasti DPP z hlediska sociálního pojištění. Od 1. 7. 2024 a od 1. 8. 2024 dochází k zavedení registrační povinnosti a hlášení příjmů z DPP.

Dle právní úpravy platné do 30. 6. 2024 byl zaměstnavatel povinen hlásit ČSSZ dohodu o provedení práce pouze tehdy, pokud měsíční odměna přesáhla částku 10 000 Kč. A to z důvodu odvodu pojistného na sociální zabezpečení.

Pokud měl zaměstnanec uzavřených více DPP u jednoho zaměstnavatele, odměna z nich se sčítala, přičemž se musely při překročení hranice 10 000 Kč nahlásit ČSSZ. Měl-li zaměstnanec uzavřené dohody o provedení práce u různých zaměstnavatelů, odměna se nesčítala. To znamená, že žádná z nich nemusela být nahlášena, pokud nebylo dosaženo stanovené hranice.

Registrační povinnost DPP

Od 1. července 2024 vzniká zaměstnavateli povinnost nahlásit ČSSZ všechny platné DPP.

Registrační povinnost se vztahuje:

 • na uzavření dohody o provedení práce,
 • ukončení dohody o provedení práce,

a to bez ohledu na výši zúčtované odměny.

Zaměstnavatel je tedy povinen oznámit i DPP, ze kterých nebude za příslušný měsíc odvedeno sociální pojištění.

Totéž platí i pro stávající dohody, nikoli pouze nově vzniklé, pakliže dosud nebyly nahlášeny. Všechny stávající dohody musí být nahlášeny nejpozději do 30. 7. 2024.

Lze tak učinit prostřednictvím formuláře, který se využívá pro nahlášení pracovního (obdobného) poměru, konkrétně Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení). Případně může zaměstnavatel oznámit uzavření či skončení dohody o provedení práce společně s přiložením tzv. Výkazu DPP.

Hlášení příjmů z DPP

Od 1. 8. 2024 má zaměstnavatel povinnost hlásit příjmy z dohody o provedení práce, a to za každý kalendářní měsíc.

To znamená, že zaměstnavatel musí nahlásit příjmy dohodáře za každý měsíc trvání DPP, a to ode dne jejího uzavření až do skončení. A to bez ohledu na to, že odměna nedosáhla 10 000 Kč a nebude z ní odvedeno sociální pojištění.

Zaměstnavateli tedy vzniká povinnost elektronicky nahlásit zaměstnance, kteří pro něj pracují na DPP, včetně jejich příjmů, a to vždy do 20. dne následujícího měsíce. To znamená, že je potřeba ČSSZ informovat o všech nově uzavřených DPP za předchozí kalendářní měsíc. Zároveň je nutné uvést seznam všech dohodářů s vyčíslením jejich příjmů. První ohlašovací povinnost týkající se příjmů z DPP vznikne tedy v období od 1. 8. do 20. 8. 2024. 
Zaměstnavatel tak učiní prostřednictvím Výkazu DPP, který se podává příslušné územní správě sociálního zabezpečení.

U dohody o provedení práce se podávají Výkazy DPP za všechny měsíce jejího trvání. Tedy i pokud z ní byl v některém měsíci odveden nulový příjem. 

Pokud zaměstnavatel nebude pravidelně předkládat Výkaz DPP, hrozí mu pokuta až do výše 50 000 Kč. Kontrolu registrace dohod a hlášení příjmů bude provádět ČSSZ.

Režim oznámené DPP

Od 1. 1. 2025 nastane další změna týkají se DPP, která se týká již samotné účasti dohodáře sociálním pojištění. Dojde ke stanovení hranice pro odvod na nemocenské a důchodové pojištění. Hranice se bude odvíjet od průměrné mzdy.

Zaměstnavatel bude oprávněn uplatnit na každého zaměstnance, který u něj pracuje na DPP tzv. režim oznámené dohody. Podmínkou je, že zaměstnavatel musí vůči ČSSZ provést „rezervaci“ zaměstnance jako první. Režim oznámené dohody totiž může uplatnit vždy pouze jediný zaměstnavatel. Bude možné tak poprvé učinit od 1. 1. 2025 do 20. 2. 2025. 

V režimu oznámené dohody pak vznikne účast na pojistném na sociální zabezpečení, pokud odměna dosáhne 25 % průměrné mzdy. Pokud odměna z dohody této hranice nedosáhne, účast na pojistném nevznikne. 

U ostatních DPP, tedy těch, které nebudou podléhat režimu oznámené dohody, vznikne účast na pojistném při překročení hranice 10 % průměrné mzdy, stejně jako u DPČ.

Sazba sociálního a zdravotního pojištění

Sazba pojistného na sociální zabezpečení činí u zaměstnanců 7,1 % z vyměřovacího základu, konkrétně 0,6 % na nemocenské pojištění a 6,5 % důchodové pojištění. Zaměstnavatel zároveň hradí 24,8 % z vlastních zdrojů, tj. 21,5 % na důchodové pojištění, 2,1 % na nemocenské pojištění a 1,2 % na příspěvek státní politiky zaměstnanosti. (Zdroj: cssz.cz).

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 %, z toho je 4,5 % srážena z vyměřovacího základu zaměstnance a 9 % hradí zaměstnavatel z vlastních zdrojů.

Nezapomeňte, že pokud neplatíte pojistné z DPP, nemáte jiné příjmy ani ho za vás nemá povinnost hradit stát, musíte se na své zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a pojistné si hradit sami, konkrétně ve výši 2.552,- Kč (platí pro rok 2024).

Daně z příjmů z DPP

Zaměstnanec může u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani, neboli „růžovku“, a s tím i uplatnit slevu na poplatníka a další daňové výhody, na které má nárok.

Pozor si však dejte na fakt, že prohlášení k dani je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Jestliže váš zaměstnanec překročí měsíční limit ve výši 10.000,- Kč, srazí se 15 % záloha na daň z příjmu automaticky. V opačném případě příjem dani nepodléhá.

Zdanění je tedy velmi jednoduché pro jedince, kteří pracují u jednoho zaměstnavatele a ještě podepíší růžové prohlášení.

Pokud jste prohlášení k dani nepodepsali, strhne se 15% daň, i když bude odměna nižší než 10.000,- Kč.

Dohoda pro důchodce a občasný přivýdělek

Dohoda o provedení práce je k dispozici i pro osoby v předčasném důchodu nebo ve starobním důchodu. Důchodce má stejné povinnosti jako například maminka na mateřské dovolené nebo student.

Pro předčasné důchodce však platí omezení, že jim nemůže vzniknout účast na důchodovém pojištění pod sankcí odejmutí předčasného důchodu. Je třeba, aby nebyla překročena hranice 25 % z průměrné mzdy, resp. 40 %, pracuje-li pro více zaměstnavatelů.

Rozdíl u dohod: DPP a DPČ

V minulých letech byl u dohody o provedení práce problém u opakujících se činností. Nejčastěji vznikaly v případech, kdy hlavní činností byl pravidelný úklid. Jakmile se jednalo o pravidelně vykonávanou činnost, bylo zapotřebí mít uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. To však již neplatí a jediný rozdíl mezi DPP a DPČ z pohledu úklidu je rozsah smluvených a odpracovaných hodin, který nesmí přesáhnout za jeden kalendářní rok 300 hodin.

Vzor dohody o provedení práce pro 2024

Potřebujete ke svému podnikání univerzální vzor dohody o provedení práce, která splňuje vaše požadavky na míru? Získejte vzor DPP, který obsahuje soubor základních náležitostí, rozšířených o ustanovení vycházející z praxe a hodí se na většinu běžných povinností a úkonů.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Aktualizovaný vzor dohody pro rok 2024.

 • Pečlivě zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
 • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
 • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
 • Snadný tisk finálního dokumentu.

Vzor DPP je souladu s aktuálním právním stavem 2024 a navíc vylepšený o srozumitelná ustanovení, která posilují právní jistotu zaměstnavatele. Zaměřili jsme se zejména na nové informační povinnosti zaměstnavatele, rozvržení pracovní doby, úpravu dovolené, příplatků a práva na odpočinek. Vzor reaguje na novely a obsahuje nejen podstatné náležitosti, ale také z praxe doporučené ustanovení pro posílení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance.

KOUPIT VZOR DPP

4/5 - hodnocení čtenářů