V posledních dnech se čím dál častěji mluví o chystané novele zákoníku práce. Mimo další chystané změny je hlavním tématem tohoto článku dohoda o výkonu práce na dálku. Většina změn začne platit od 1. října 2023.

Tato novela zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) reflektuje evropskou směrnici (směrnice Work-life Balance), která se týká transparentních a předvídatelných pracovních podmínek.

Jedním z hlavních témat chystané novely je tzv. práce na home office a s tím spojená dohoda o výkonu práce na dálku. V tomto článku se dozvíte, jaké změny se chystají, jak se na ně připravit a co hrozí za nedodržení nových zákonných podmínek.

Dohoda o výkonu práce na dálku (tzv. home office)

Dohoda o výkonu práce na dálku znamená, že po předchozí dohodě se zaměstnavatelem budete vykonávat práci z jiného místa než je pracoviště zaměstnavatele. Nutně to neznamená, že musíte sedět doma za počítačem, ale práci můžete vykonávat z kteréhokoliv místa, které vám bude schváleno.

Ač je práce na home office velice oblíbenou formou, která se hojně využívala i během pandemie COVID-19, tak doposud ji zákon nijak neupravoval. Vše tedy záleželo čistě na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele.

Pokud pracujete na home office, je dobré si dát pozor na chystané změny. Je potřeba dosavadní dohodu (ať ústní nebo písemnou) sladit s novelou zákona. Případnou změnu musíte provést v poměrně krátkém čase, a to do 1 měsíce od účinnosti novely zákona.

VZOR DOHODY KE STAŽENÍ

Co má dohoda o výkonu práce na dálku obsahovat

Jedním ze zásadních změn je, že dohoda o výkonu práce na dálku musí být sjednána písemně. Doteď stačila i ústní dohoda se zaměstnavatelem. Dohoda může být uzavřena samostatně nebo jako pracovní smlouva či dohoda (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

Dále by měla obsahovat:

 1. sjednání místa/míst, kde bude práce na dálku vykonávána,
 2. rozsah práce,
 3. komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
 4. způsob zadávání a kontroly práce,
 5. způsob rozvržení pracovní doby,
 6. způsob náhrady nákladů při práci na home office.

Právo na náhradu nákladů na práci na dálku

Nově je zaměstnavatel povinen hradit zaměstnanci náklady, které má spojeny s výkonem práce na dálku (náklady na vodu, elektřinu, plyn atd.). Proplácení bude nejspíše fungovat pomocí paušální částky, jelikož prokazování těchto nákladů bude poměrně problematické. Avšak není vyloučeno, že nebude možné proplácet reálnou výši nákladů.

Tato náhrada nákladů nebude součástí odměny za vykonanou práci. To znamená, že nepodléhá dani z příjmu. Paušální částku stanoví prováděcí předpis Ministerstva práce a sociálních věcí (aktuálně se hovoří o 2,80 Kč za hodinu práce). Strany si mohou sjednat i vyšší paušální částku, ta ale již bude podléhat zdanění. Vyšší paušální částka nebude platit u státních zaměstnanců pobírajících plat.

Zaměstnavatel se také může se zaměstnancem dohodnout, že mu náhradu nákladů proplácet nebude. V takovém případě se musím předem dohodnout v písemné dohodě o výkonu práce na dálku.

Co se týče zaměstnanců, kteří pracují tzv. „na dohodu“ (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) se naopak předpokládá, že zaměstnavatel nebude vyplácet náhradu nákladů. Strany si však mohou sjednat opak.

Povinnost zaměstnavatele umožnit práci na dálku

Až doposud bylo čistě na vůli zaměstnavatele, jestli nám práci na home office umožní nebo ne. Nyní ale novela zákona vymezuje několik skupin zaměstnanců, kterým musí být práce na dálku umožněna. Jedná se o:

 • těhotné zaměstnankyně,
 • zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší 9 let,
 • zaměstnance, kteří dlouhodobě pečují o osoby závislé na fyzické pomoci jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni.

Nově zákoník práce vymezuje skupiny lidí, pro které není lehké být denně na pracovišti a pokud zažádají o home office, tak by jim měl zaměstnavatel vyhovět. Pokud nechce tomuto nároku vyhovět, musí jej řádně odůvodnit.

Avšak novela už dále nevymezuje důvody, pro které má zaměstnavatel právo na home office odmítnout. V takovém případě zde vzniká mezera v tom, že zaměstnavatel může odepření práce na home office odůvodnit jakkoliv a bude to považováno za dostačující.

Nařízení práce na dálku

Nová právní úprava přichází s právem pro zaměstnavatele nařídit povinnou práci na home office. Tato úprava reaguje na nedávnou pandemii COVID-19 a snaží se tak předejít dalším takovým situacím. Pokud je to k povaze práce možné, může zaměstnavatel nařídit práci z domu na nezbytně nutnou dobu.

V takové situaci zaměstnavatel není povinen uzavřít se zaměstnancem písemnou dohodu o výkonu práce na dálku.

Ukončení dohody o práci na dálku

Novela zákoníku práce nově zavádí možnost ukončení dohody o práci na dálku jakoukoliv stranou ve lhůtě 15 dní bez udání důvodu. Strany si ovšem mohou sjednat lhůtu vlastní. Ta může být kratší nebo delší, ale musí být pro obě strany stejná.

Nově strany mohou vyloučit dohodu vypovědět jednou ze stran. Bude tak možné ukončit závazek pouze dohodou.

Sankce za porušení práva na práci na dálku

V případě nesplnění zákonných podmínek hrozí zaměstnavateli uložení pokuty až do výše 300 000 Kč. Jedná se o situace, kdy nebude uzavřena písemná dohoda o výkonu práce na dálku. Zaměstnavatel neumožní vykonávat práci na dálku zaměstnancům, kteří na ni budou mít ze zákona právo nebo když nebudou písemné dohody uzavřeny v souladu s novelou zákoníku práce.

Většina změn nabyla účinnosti 1. října 2023. Je třeba si dát pozor na výše zmíněné změny, které by se Vás mohly týkat.

Vzor dohody o výkonu práce na dálku

Vzor dohody je zpracovaný jako samostatná dohoda anebo jako dodatek uzavírány mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kteří již mají uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Vzor je vhodný jak pro nové pracovně-právní vztahy, tak současné, které chtějí upravit místo výkonu práce.

VZOR DOHODY O VÝKONU PRÁCE NA DÁLKU

Vzor dohody i dodatku o výkonu práce na dálku:

 • Pečlivě zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
 • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
 • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
 • Snadný tisk finálního dokumentu.
3.9/5 - hodnocení čtenářů