Katastrální zákon

S přijetím nového občanského zákoníku byla do českého práva vrácena zásada, že „povrch ustupuje půdě“. Podle této zásady má být stavba zpravidla součást pozemku a nikoliv samostatná věc. Bylo proto třeba upravit i zákony, které se týkají nemovitostí. Od 1. ledna 2014 začal platit zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Nahradil starý zákon o katastru nemovitostí České republiky a zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Obsah právní úpravy

Katastrální zákon se člení na pět částí. V první části nalezneme obecná ustanovení. Je zde definován katastr nemovitostí jako veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitostech. Nalezneme zde vymezení pojmů pozemek, budova, drobná stavba, parcela, stavební parcela, pozemková parcela, geometrické a polohové určení nemovitosti a katastrálního území, výměra parcely, katastrální území, katastrální mapa, geometrický plán a identifikace parcel. Zákon uvádí, co přesně se v katastru nemovitostí eviduje a co je jeho obsahem.

V druhé části zákon upravuje zápisy do katastru. Ty mohou být prováděny vkladem, při kterém se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná, nájem a pacht. Další způsob je záznam, kterým se zapisují práva odvozená od práva vlastnického. Poslední druh zápisu je poznámka, kterou se zapisují významné informace o nemovitostech či jejich vlastnících a oprávněných osobách.

Část třetí katastrálního zákona obsahuje pravidla správy katastru: jak se zapisují do katastru jiné údaje, jaké jsou lhůty pro zápisy, jak se zapsané údaje revidují a jak se opravují chyby a jakým způsobem se obnovuje katastrální operát. Stanoví, jaké povinnosti mají vlastníci, oprávněné osoby, obce a orgány veřejné moci vůči katastru. Zakotvuje zásadu veřejnosti katastru, kdy každý má právo do katastru nahlížet, činit si z něj opisy, výpisy či náčrty, a získávat z něj údaje, a povinnost katastrálních úřadů údaje z katastru poskytovat.

Ve čtvrté části jsou zakotveny přestupky, které může fyzická, právnická či podnikající osoba spáchat. Pátá část se skládá tradičně ze společných, přechodných a závěrečných ustanovení.

Úplné znění katastrálního zákona

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.