Dobrovolná likvidace společnosti s.r.o. Návod, cena a průběh

Rozhodnou-li se společníci ukončit činnost s.r.o. nastává dobrovolná likvidace společnosti s ručením omezeným s.r.o. Takové ukončení však vyžaduje splnění řady povinností a postupovat musíte dle stanoveného průběhu. Na následujících řádcích se věnujeme celkovému průběhu dobrovolné likvidace pro společnosti s.r.o., rozepisujeme jednotlivé kroky, které mohou být jakýmsi návodem pro společníky.

Průběh a návod pro dobrovolnou likvidaci s.r.o.

1. Rozhodnutí o zrušení

Základní povinností je přijetí rozhodnutí, které náleží do působnosti valné hromady jen, určuje-li tak společenská smlouva společnosti. Vyžadována je 2/3 většina hlasů všech společníků a musí to být formou notářského zápisu. Není-li toto rozhodnutí svěřeno valné hromadě, rozhodují všichni společníci dohodou, která musí mít formu notářského zápisu.

Zápis z jednání valné hromady společnosti si můžete stáhnout jako vzorový dokument.

2. Volba likvidátora

Rozhoduje-li o povolání likvidátora valná hromada, stačí k přijetí rozhodnutí souhlas prosté většiny přítomných společníků. Pokud by likvidátor povolán nebyl, vykonávali by jeho působnost všichni členové statutárního orgánu, tj. všichni jednatelé.

3. Předávací protokol

Statutární orgán předá ke dni zrušení s.r.o. veškerá aktiva, práva, povinnosti a závazky likvidátorovi na základě předávacího protokolu, jehož obsahem je:

  • personální agenda
  • mimořádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace
  • inventurní soupisy
  • soupis aktiv
  • uzavřené obchodní smlouvy
  • přehled žalob, výkonů rozhodnutí, mimosoudně řešených sporů a archivní agenda

4. Vyhotovení účetní závěrky a uzavření účetních knih

Oba úkony musí jednatel provést k předcházejícímu dni vstupu s.r.o. do likvidace. Takovýmto vhodným dnem je první den hospodářského roku, tedy 1. leden. Pokud společnost vstoupí do likvidace jiný den, musí statutární orgán sestavit mimořádnou účetní závěrku

5. Sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění

To je povinností likvidátora, který pak vydá proti úhradě nákladů každému, kdo o to požádá.

6. Zápis vstupu do likvidace do obchodního rejstříku

Likvidátor je povinen toto učinit bez zbytečného odkladu po zrušení společnosti spolu se zápisem osoby likvidátora. Po celou dobu likvidace pak společnost užívá firmu s dodatkem „v likvidaci“.

7. Oznámení vstupu s.r.o. do likvidace známým věřitelům a zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku.

Likvidátor tak musí učinit nejméně dvakrát za sebou s dvoutýdenním odstupem s výzvou, aby věřitelé přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší, než 3 měsíce od druhého zveřejnění.

8. Podání daňového přiznání

Na podkladě účetní uzávěrky je likvidátor povinen podat do 30 dnů od vstupu s.r.o. do likvidace přiznání k dani z příjmu právnických osob.

9. Insolvenční návrh

Zjistí-li likvidátor během likvidace, ze je společnost v úpadku, podá insolvenční návrh, jinak založil svou odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, kterou by nekonáním věřiteli způsobil.

Dobrovolná likvidace obchodní společnosti

Účelem likvidace je vypořádání majetku zrušené společnosti a vyrovnání dluhů s věřiteli. Dobrovolná likvidace společnosti neprobíhá pokud jmění společnosti přechází na jiného majitele. Právní úprava likvidace je pro všechny právnické osoby stanovena v § 187 a násl. nového občanského zákoníku (NOZ, zákon č. 89/2012 Sb.).

Cena likvidace s.r.o.

Existují specializované společnosti, které se věnují likvidaci s.r.o. Likvidaci doporučujeme provádět s asistencí advokáta. Cena za likvidaci s.r.o. se pohybuje od 3 tisíc do 15 tisíc korun, dle rozsahu prací (vypořádání majetku). Proces likvidace může trvat 4 a více měsíců.

3/5 - hodnocení čtenářů

Právní postupy

Send this to a friend