Nový občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je v účinnosti od 1. ledna 2014. Nahradil starý občanský zákoník z roku 1964 a další zákony. Jeho hlavním cílem bylo sjednotit úpravu soukromoprávních vztahů do jednoho velkého kodexu. Autoři se inspirovali právními předpisy z minulosti, ale i zahraniční právní úpravou. Nový občanský zákoník se stal základním předpisem v oblasti soukromého práva. Má přes 3000 paragrafů.

Obsah právní úpravy

Na začátku předpisu nalezneme definici obecných zásad soukromého práva a základních právních institutů jako jsou fyzické a právnické osoby, zastoupení, věci a právní skutečnosti.

Následující část se věnuje rodinnému právu. Obsahuje úpravu manželství, jeho vzniku i zániku, příbuzenství a švagrovství, poručenství a různých forem péče o dítě.

Část třetí občanského zákoníku pojednává o absolutních majetkových právech. Definuje držbu, vlastnictví, různé formy spoluvlastnictví a věcná práva k cizím věcem (sem patří právo stavby, věcná břemena, zástavní právo a zadržovací právo) a také správu cizího majetku.

Dědické právo řeší, např. co je to pozůstalost a kdo má na ni právo. Zůstavitel může učinit pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva, odkaz). Pokud tak neučiní, dědí se ze zákona podle zákonné posloupnosti.

Nejdelší část občanského zákoníku zabírají relativní majetková práva. Jsou zde zahrnuty normy, které se týkají závazků. Občanský zákoník neupravuje jen to, jak mají smlouvy a závazky obecně vznikat, co má být jejich obsahem, jak je můžeme měnit a jak zanikají, ale i jednotlivé smluvní typy (darování, koupě, směna, výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, licence, zápůjčka, úvěr, pracovní poměr, úschova, skladování, příkaz atd.). Obsahuje také právní úpravu závazků z deliktů, jako je náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení.

Na konci nalezneme ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Úplné znění Nového občanského zákoníku

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.