Trestní zákoník

Co je to trestný čin, kdy jsem za něj odpovědný, a jaký trest mi za něj hrozí? Jde o základní otázky, které řeší trestní právo hmotné. Toto odvětví veřejného práva uceleně upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, účinný od 1. ledna 2010.

Obsah právní úpravy

Trestní zákoník se dělí na obecnou a zvláštní část. Obecná část vymezuje právní instituty, které jsou společné pro všechny trestné činy nebo jejich skupiny. Zvláštní část pak tvoří katalog jednotlivých trestných činů tříděný podle chráněného společenského zájmu. Při aplikaci právních norem se musí vždy pracovat zároveň s obecnou i zvláštní částí.

Obecná část obsahuje právní úpravu působnosti trestních činů. Upravuje základy trestní odpovědnosti, pojem zavinění, příprava a pokus trestného činu a definuje, kdo je pachatelem, spolupachatelem a účastníkem. Zakotvuje také okolnosti vylučující protiprávnost činu a způsoby zániku trestní odpovědnosti.

V obecné části nalezneme právní úpravu trestní sankce, tedy druhy trestů a ochranných opatření a obecné zásady pro jejich ukládání. Obsahuje též podmínky pro zahlazení odsouzení a účinky zahlazení.

Zvláštní ustanovení upravuje pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a ukládání trestu takovému pachateli. Zvláštní ustanovení je také věnováno mladistvým, které odkazuje na zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

Obecná část dále obsahuje výkladová ustanovení, v nichž objasňuje některé pojmy.

Zvláštní část obsahuje tyto skupiny trestných činů:

 • Trestné činy proti životu a zdraví
 • Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
 • Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
 • Trestné činy proti rodině a dětem
 • Trestné činy proti majetku
 • Trestné činy hospodářské
 • Trestné činy obecně nebezpečné
 • Trestné činy proti životnímu prostředí
 • Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
 • Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 • Trestné činy proti branné povinnosti
 • Trestné činy vojenské
 • Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Úplné znění Trestního zákoníku

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.