Insolvenční zákon

Situace, kdy dlužník není schopen plnit své závazky pro více věřitelů po dobu více než 30 dnů, se označuje jako úpadek. Jak ho řešit upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, označovaný zkráceně jako insolvenční zákon. V roce 2008 nahradil zákon o konkurzu a vyrovnání.

Obsah právní úpravy

Zákon na začátku vymezuje základní pojmy. Zakotvuje právní postavení procesních subjektů, které vystupují v insolvenčním řízení (tedy insolvenční soud, dlužník, věřitelé, insolvenční správce, státní zastupitelství a likvidátor dlužníka).

Dále upravuje jednotlivé fáze insolvenčního řízení od zahájení, podání insolvenčního návrhu, vyhlášení moratoria, projednání a řízení o insolvenčním návrhu až do rozhodnutí, které vede k vyhlášení úpadku nebo jinému výsledku a účinky rozhodnutí o úpadku.

Následně se insolvenční zákon věnuje vymezení postavení věřitelů a jejich pohledávek, způsob, jakým své pohledávky přihlašují a jak se zkoumají. Definuje majetkovou podstatu, jaký je její obsah, jak se zjišťuje, sepisuje, a jak se s ní nakládá.

Část druhá zákona se věnuje jednotlivým způsobům řešení úpadku. Jedná se o konkurz, reorganizaci, úpadek finančních institucí, a oddlužení.

Třetí část zákona určuje podmínky pro získání akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Insolvenční zákon uzavírají společná ustanovení, která se týkají insolvenčního rejstříku a vztahu ke státům Evropské unie, a ustanovení závěrečná.

Úplné znění Insolvenčního zákona

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.