Daňový řád

Jak zjistit, v jaké výši má kdo zaplatit daň? A jak zajistit, že daně budou skutečně zaplaceny? Postup pro zjišťování daně a zabezpečování její úhrady se nazývá správa daně. Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád zakotvuje právní úpravu postupů správců daní a práva a povinnosti, která vznikají daňovým subjektům a třetím osobám při správě daní.

Obsah právní úpravy

Daňový řád na začátku definuje svůj předmět a účel a základní zásady správy daní.

V části druhé zákon upravuje postavení správce daně a osob zúčastněných na správě daní. Stanovuje lhůty, upravuje doručování, ochranu a poskytování informací a zajišťování dokumentace. Stanoví postupy při správě daní a průběh řízení. Upravuje také opravné a dozorčí prostředky, které se při správě daní mohou využít.

Třetí část zákona je zvláštní částí o správě daní. Obsahuje úpravu registračního řízení, řízení o závazném posouzení a daňového řízení. Nalézací řízení dělí na vyměřovací a doměřovací řízení. Dále obsahuje postupy při vybírání, zajištění a vymáhání daní. Upravuje správu daně vybírané srážkou, právní nástupnictví a vztah k insolvenci.

Část čtvrtá řeší následky porušení povinností při správě daní. Za porušení zákonem stanovených povinnosti může být uložena pokuta, penále či úroky z prodlení.

Část pátá obsahuje společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení a část šestá stanoví účinnost zákona od 1. ledna 2011.

Úplné znění Daňového řádu

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.