Správní řád

Pro orgány, které vykonávají výkonnou moc, platí pravidlo, že nemohou činit nic, co jim zákon neukládá. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád komplexně upravuje postup správních orgánů (což jsou jak státní orgány, orgány krajů a obcí, tak i jiné orgány a osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy). Pokud zvláštní zákon v oblasti správního práva nestanoví něco jiného, použije se správní řád.

Obsah právní úpravy

Správní řád obsahuje osm částí a 184 paragrafů. V úvodních ustanoveních nalezneme předmět úpravy a základní zásady činnosti správních orgánů.

Nejrozsáhlejší je část druhá, jež obsahuje obecná ustanovení o správním řízení, tedy o postupu správních orgánů, na jehož konci je vydání rozhodnutí, kterým se buď:

  • zakládají, mění nebo ruší práva či povinnosti konkrétní osoby v konkrétní věci;
  • nebo se deklaruje, zda osoba taková práva či povinnosti má nebo nemá.

Nalezneme zde příslušnost správních orgánů, situace, kdy jsou úřední osoby vyloučeny z projednávání a rozhodování věci, způsob vedení správního řízení a činění jednotlivých úkonů, a pravidla pro doručování.

Právní úprava definuje, kdo jsou účastníci řízení, jaká mají práva a povinnosti, jak mohou být v řízení zastoupeni a jaké mohou činit úkony.

Dále je zde upraven běh lhůt a počítání času a postup před zahájením řízení.

Úprava průběhu řízení v prvním stupni zahrnuje jednotlivé fáze správního řízení od zahájení řízení přes ústní jednání a dokazování až po zastavení řízení či vydání rozhodnutí a nesení nákladů řízení.

Část druhá také obsahuje ochranu před nečinností správního orgánu, úpravu odvolacího a přezkumného řízení, obnovu řízení a vydávání nového rozhodnutí a způsob vedení exekuce.

V části třetí pak nalezneme zvláštní ustanovení o správním řízení. V části čtvrté jsou upraveny postupy při vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení. Pátá část zakotvuje normy týkající se veřejnoprávních smluv a část šestá opatření obecné povahy.

Část sedmá obsahuje společná, přechodná a závěrečná ustanovení a osmá část účinnost správního řádu, která byla stanovena na 1. ledna 2006.

Úplné znění Správního řádu

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.