Zákon o účetnictví

Účetnictví je způsob měření a zobrazování výsledků ekonomických aktivit různých entit. Dá se z něj vyčíst, jak moc se podniku daří a v neposlední řadě slouží jako podklad pro vyměření daně. Právní úprava vedení účetnictví v České republice je obsažena v zákoně č. 563/1991 Sb. Jde o zákon o účetnictví.

Obsah právní úpravy

Podle ustanovení § 1 zákon o účetnictví: „upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.”

Subjekty, na které dopadá tento zákon, se označují jako účetní jednotky. Zákon je kategorizuje podle aktiv, ročního obratu a počtu zaměstnanců.

Zákon o účetnictví stanovuje postup a rozsah při vedení účetnictví. Určuje, také co jsou účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy.

Stanoví, co musí obsahovat účetní závěrky, k čemu slouží rozvahový den, kdy se používají mezinárodní účetní standardy, a kdy je potřeba nechat účetní závěrku ověřit auditorem a vyhotovit výroční zprávu.

Zákon také zakotvuje povinnost účetních jednotek oceňovat majetek a stanoví způsob, jak to mají činit. Stanoví také povinnost inventarizace majetku a závazků a úschovy účetních záznamů.

Na zákon o účetnictví má vliv právo EU. Velké účetní jednotky jsou povinny zpracovávat zprávy o platbách orgánům správy členského státu evropské země nebo třetí země. Musí také zveřejňovat nefinanční informace, které se týkají např. jejich dopadu na životní prostředí, sociální a zaměstnanecké informace, jak bojují proti korupci či respektují lidská práva.

Na konci zákona lze nalézt úpravu účetního záznamu a přestupky v oblasti účetnictví.

Úplné znění Zákona o účetnictví

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.