Zákon o státní službě

Státní správa je často kritizována pro svou rozbujelost a neefektivitu. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě je jeden z nástrojů, díky kterým by měla fungovat profesionálněji. Zaměstnanecký poměr státních zaměstnanců se již neřídí zákoníkem práce. Označuje se jako služební poměr, který vzniká i zaniká jednostranným rozhodnutím služebního úřadu

Obsah právní úpravy

Zákon o státní službě na úvod vymezuje jednotlivé pojmy a rozsah své působnosti. Určuje systematizaci a organizační strukturu služebního úřadu.

V druhé části se věnuje služebnímu poměru. Upravuje služební poměr na dobu určitou a neurčitou, předpoklady a odborné požadavky, které musí státní zaměstnanec splňovat, aby mohl být přijat do služebního poměru. Stanoví podmínky pro vznik, změny a skončení služebního poměru.

Část třetí  zákona upravuje jednotlivá práva a povinnosti státních zaměstnanců, příkazy k výkonu služby a ocenění za příkladný výkon služby.

V části čtvrté zákon o státní službě zakotvuje právní úpravu kárné odpovědnosti státních zaměstnanců a kárné řízení.

Pátá část upravuje podmínky výkonu služby. Je zakotveno rovné zacházení a zákaz diskriminace státních zaměstnanců, služební doba a doba odpočinku, služební volno, vzdělávání státních zaměstnanců, náhrady výdajů v souvislosti s výkonem služby, bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby, zabezpečení státního zaměstnance a podmínky pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby.

V části šesté nalezneme úpravu odpovědnosti státního zaměstnance a služebního úřadu za škodu vůči sobě navzájem. Sedmá část pak řeší sociální zajištění státních zaměstnanců.

Povinnost informovat státní zaměstnance a právní úprava odborových organizací a rady státních zaměstnanců jsou obsaženy v části osmé.

Část devátá se týká odměňování státních zaměstnanců.

V části desáté jsou společná ustanovení. Část jedenáctá obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení, část dvanáctá zrušovací ustanovení a část třináctá účinnost, která byla obecně stanovena na 1. ledna 2015.

Součástí zákona je příloha s charakteristikou platových tříd a příloha upravující rozsah příplatků za vedení.

Úplné znění Zákona o státní službě

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.