Zákon o přestupcích

Od 1. 7. 2017 je v účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. Zákon měl za úkol sjednotit do té doby nepřehlednou úpravu. Změnil výrazně pojmosloví. Za přestupky se nyní považují i protiprávní činy podnikajících fyzických osob a právnických osob, které se dříve označovaly jako správní delikty. Pojem sankce za přestupek byl nahrazen správním trestem a místo blokové pokuty zná zákon pojem příkazový blok.

Obsah právní úpravy

Obecná ustanovení na začátku zákona vymezují předmět úpravy, časovou, územní a osobní působnost zákona.

Je definován přestupek, pokus a pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek, opomenutí, spolupachatel a kdo je to zvláštní subjekt přestupku.

Právní úprava fyzické osoby za přestupek vymezuje fyzickou osobu jako pachatele přestupku a případnou odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka.  Je definováno zavinění a omyl skutkový a právní. Na odpovědnost fyzické osoby za přestupek má vliv i její věk (v případě mladistvých obsahuje zákon zvláštní ustanovení) a příčetnost.

Při odpovědnosti právnické osoby za přestupek je nutno stanovit, kdy je právnická osoba pachatelem a kdy je odpovědnosti zproštěna. Podobně to platí i při posouzení odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dále zakotvuje okolnosti vylučující protiprávnost činu a zánik odpovědnosti.

Za přestupky jsou ukládány správní tresty. Zákon stanoví jejich druhy a výčet, způsob ukládání a jejich výkon. Lze také uložit ochranná opatření.

Další část zákona je vyčleněna úpravě řízení o přestupcích. Naleznete zde příslušnost správních orgánů, právní styk s cizinou, doručování, vymezení účastníků řízení a dalších osob, postup před zahájením řízení, postup v samotném řízení, rozhodnutí o přestupku a náklady řízení. Proti rozhodnutí se lze odvolat, zákon upravuje i řízení o odvolání a zvláštní postupky po právní moci rozhodnutí.

V závěru zákona nalezneme společná a závěrečná ustanovení, které se týkají např. amnestie, evidence přestupků apod.

Úplné znění Zákona o přestupcích

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.