Zákon o advokacii

Zákon o advokacii č. 85/1996 Sb. je základním nástrojem pro úpravu poskytování právních služeb advokáty. Těmi se myslí zejména o zastupování před soudy a dalšími orgány, obhajobu v trestních věcech či poskytování právních konzultací. Tyto právní služby jsou oprávněni poskytovat za úplatu a soustavně advokáti nebo evropští advokáti.

Obsah právní úpravy

Zákon o advokacii definuje předpoklady, které musí splňovat advokát pro výkon svého povolání. Stanovuje i podmínky, za kterých přestane být advokátem či za kterých je mu pozastavena funkce.

Upravena je způsob výkonu advokacie. Advokáti mohou pracovat samostatně, spolupracovat spolu trvale, sdružit se či založit veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost nebo společnost s ručením omezením, případně vykonávat advokacii v pracovním poměru.

Zákon o advokacii zakotvuje práva a povinnosti advokátů. Pokud advokáti opětovně či závažně poruší své povinnosti, dopouští se kárného provinění a je proti nim vedeno kárné řízení. Zákon o advokacii upravuje kárné řízení pouze obecně, v podrobnostech tak činí kárný řád.

Právníci, kteří vykonávají advokacii v jiných státech EU, jsou evropští advokáti. Na území Česka mohou působit dočasně jako hostující evropští advokáti, či trvale jako usazení evropští advokáti. Případně zde může vykonávat činnost zahraniční společnost. Zákon o advokacii pak upravuje jejich postavení při poskytování advokátních služeb v České republice.

Zákon o advokacii dále zakotvuje práva a povinnosti advokátních koncipientů, osob, které se připravují na výkon advokacie.

Advokátní komora působí jako samosprávná stavovská organizace všech advokátů. Právní úprava v zákoně o advokacii se týká jejího zřízení, fungování, orgánů, její činnosti v oblasti mediace, vydávání stavovských předpisů a působnost ministra spravedlnosti vůči Komoře.

Zákon o advokacii dále řeší přestupky, kterých se dopustí ten, kdo advokacii vykonává neoprávněně, a další záležitosti spojené s výkonem advokacie.

Úplné znění Zákona o advokacii

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.