Pokud vlastníte nějakou nemovitost, se kterou se ještě dělíte s jedním sourozencem, takže jste dva spolumajitelé, může vás jednoho dne překvapit nepříjemná situace. Stačí jen nahlédnout do katastru nemovitostí, kde zjistíte, že na vašeho sourozence je vydána exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu nemovitosti.

Jak se bránit proti dražbě

Co teď? Říkáte si a máte strach, jestli Vám exekutoři neseberou celou chalupu.

Nebojte se, o svůj spoluvlastnický podíl přijít nemůžete, ale spoluvlastnický podíl sourozence může být prodán v dražbě, kde se novým spoluvlastníkem stane vydražitel.

Vy však máte předkupní právo, které musíte uplatnit u soudního exekutora nejpozději před zahájením dražebního jednání, kdy soudní exekutor rozhodne, zda je předkupní právo prokázáno. To znamená, že doložíte listinami nebo úředně ověřenými opisy, že jste spolumajitelem dražené nemovitosti.

Předkupní právo znamená, když bude dražit nemovitost více účastníků a v případně stejně shodné vydražené částky více zájemců o nemovitost, má přednost nabídnutá výše ceny spolumajitele nemovitosti povinného. Takový účastník není vázán příhozem, učiní-li tento účastník dražby podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí se příklep jemu.

Účastníci dražby

Jako dražitel se může dražby zúčastnit pouze ten, kdo do zahájení dražebního jednání zaplatil jistotu (§ 336e odst. 2 o.s.ř.) Dražební jistotu zaplatíte na účet soudního exekutora nebo v hotovosti při zápisu Vaší účasti na dražbě nejpozději jeden den před zahájením dražebního jednání.

Jako dražitelé nesmějí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný a manžel povinného.

Kdo je vítězem dražby?

Dražbu, která je skončená udělením příklepu, vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší částku. Příklep učiní soudní exekutor tomu, kdo učiní nejvyšší podání a u něhož budou splněny další podmínky stanovené zákonem. Po dražbě vydá exekutor usnesení o příklepu.

Usnesení o příklepu je nabývací titul k nemovitosti, na jehož základě na vydražitele přechází vlastnické právo. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu.

Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu ( § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř. ) Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu, o tom je vydražitel povinen písemně vyrozumět soudního exekutora. Lhůta pro doplatek nejvyššího podání je pak obvykle 15 dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu.

4/5 - hodnocení čtenářů