Co je exekuce a jak probíhá? Pro mnoho lidí je těžké se v problematice vymáhání dluhů orientovat, ať již jsou na straně věřitele či dlužníka. Exekuce je státem uzákoněný postup pro vynucení nějaké povinnosti, která nebyla dobrovolně splněna. Nejznámější je exekucem soudem anebo exekutorem. Jak probíhá exekuce a co vše byste měli o tomto způsobu vymáhání vědět předem?

Co je exekuce

Vyhrajete u soudu, v ruce máte pravomocný a vykonatelný rozsudek, ale druhá strana se nemá k tomu, aby splnila své povinnosti. Co s tím? Zákon nedovoluje, abyste vymáhali svá práva násilně či svépomocí.

K donucení splnit rozhodnutí státního orgánu slouží vykonávací řízení nebo exekuce jako specifická oblast justice. Většinou se bude jednat o to, jak přimět dlužníka k zaplacení peněžitého plnění. Může jít ale i donucení k splnění jiné povinnosti.

Vykonávací řízení následuje vždy až po řízení nalézacím, ve kterém se teprve rozhoduje, zda má žalobce vůči žalovanému určitá práva a povinnosti. Teprve, když nedojde ke splnění povinností, lze přikročit k exekuci. Má své zásady a principy, kterými se řídí.

Základní pojmy v oblasti exekuce

 • Exekuce – státem povolený způsob vynucení povinnosti, která není dobrovolně splněna.
 • Oprávněný – věřitel, držitel exekučního titulu.
 • Povinný – dlužník, osoba, která nesplnila svou povinnost po skončení nalézacího řízení.
 • Exekuční titul – listina, která je podkladem pro zahájení exekuce. Může jít o rozhodnutí soudu, schválený smír či rozhodčí nález. Musí na nich však být vyznačena doložka vykonatelnosti. Dále může jako exekuční titul sloužit notářský zápis nebo exekutorský zápis a další listiny, o kterých tak stanoví zákon.
 • Vykonatelnost – vlastnost listiny (rozsudku, rozhodčího nálezu), že povinnosti v ní obsažené mohou být vynucovány.
 • Právní moc – vlastnost rozhodnutí, která znamená, že proti rozhodnutí se nelze odvolat a změnit by jej bylo možné pouze mimořádným opravným prostředkem.
 • Centrální evidence exekucí – veřejný seznam, ve kterém lze najít informace o exekucích. Na vybraných poštách, ale i online, lze podat dotaz na stav a pořídit si výpis exekuce, který potvrdí, zda je na určitý subjekt exekuce nařízena.
 • Exekutorská komora – právnická osoba, jejímiž členy jsou povinně všichni exekutoři. Ten, kdo není jejím členem, nemůže působit jako soudní exekutor.

Typy exekucí v České republice

Rozlišujeme různé typy exekuce. Liší se v tom, jak probíhají a jakým právním předpisem se řídí.

 • Soudní výkon rozhodnutí – výkon rozhodnutí je prováděn zaměstnancem soudu, tzv. soudním vykonavatelem, který musí dodržet pokyny soudce. Řízení se řídí občanským soudním řádem.
 • Exekuce prováděná exekutory – výkon rozhodnutí provádí soudní exekutor. Řízení se řídí exekučním řádem.
 • Správní exekuce – povinnosti uložené ve správním řízení se vymáhají u exekučního správního orgánu (většinou u obecního úřadu obce s rozšířenou působností).
 • Daňová exekuce – nedoplatky daní a pokuty v daňovém řízení jsou vymáhány samostatně finančními úřady. Řídí se daňovým řádem.

Soudní výkon rozhodnutí vs. exekuce soudním exekutorem

Pro běžné občany je často matoucí rozdíl mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí, kterou provádí exekutor. Nepomáhá tomu, že výkon rozhodnutí je někdy označován jako soudní exekuce, a exekutor se podle exekučního řádu nazývá soudní exekutor, i když pod soudem nepůsobí.

Oprávněný se na počátku vymáhání dluhů musí rozhodnout, zda podá návrh k soudu a nechá rozhodnutí vymoci soudním vykonavatelem, nebo zda se obrátí na exekutora. Jednotlivé procesy se liší a mají své výhody a nevýhody.

Náklady na zahájení a vedení výkonu rozhodnutí jsou pro oprávněného nižší. Na druhé straně musí oprávněný sám navrhnout způsob výkonu rozhodnutí a soud se od jeho návrhu nemůže odchýlit. Pokud tedy nemá oprávněný dostatečné informace, např. o tom, jaké má povinný účty, je lepší se obrátit na exekutora.

Exekutor si sám rozhodne, jakým způsobem bude exekuce provedena, a může zvolit i více způsobů exekuce současně. Může si zjišťovat od bank, kde má povinný účty, či kde má trvalé bydliště podle centrální evidence obyvatel.

Exekutor je finančně motivován, aby exekuce proběhla, proto je tento způsob vymáhání rozhodnutí většinou rychlejší. Na druhé straně musí oprávněný často zaplatit exekutorovi dopředu zálohu za provedení exekuce.

Průběh exekuce

Nejprve musí oprávněný podat exekuční návrh na zahájení exekučního řízení. K tomu musí dodat exekuční titul, na jehož základě může být exekuce provedena.

Exekutor požádá exekuční soud o pověření k vedení exekuce. Pokud mu exekuční soud vyhoví, začne exekutor zjišťovat majetek dlužníka.

Povinnému zašle exekutor vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti. K tomu mu dá třicetidenní lhůtu. Pokud je povinnost splněna a zaplaceny náklady, je exekuční řízení skončeno.

V případě nesplnění povinnosti ve stanovené lhůtě bude provedena exekuce na základě exekučního příkazu.

V exekučním řízení má povinný právo se různými způsoby bránit proti neoprávněné exekuci.

Způsoby provedení exekuce

Exekutor může provádět exekuci pouze způsoby, které povoluje zákon. U peněžitých plnění se jedná o následující případy.

 • Přikázání pohledávky z účtu – banka zablokuje účet a následně z něj vyplatí požadovanou částku oprávněnému.
 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů – zaměstnavatel musí skrze exekutora vyplácet částku oprávněnému věřiteli. Povinnému zůstane jen určitá částka.
 • Prodej movitých a nemovitých věcí – oprávněný dostane z dražby částku, která mu přísluší. Existují však věci, které nemohou být exekučně zabaveny.
 • Další způsoby – postižení závodu, správa nemovité věci, pozastavení řidičského oprávnění.

Pokud má povinný splnit jinou povinnost, může exekutor provádět:

 • Vyklizení – pokud se povinný odmítá vystěhovat z bytu.
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů
 • Prodej zástavy

Exekuce a insolvence

Od exekuce musíme důsledně odlišovat pojem insolvence. Pokud není dlužník schopen splácet své dluhy, dostává se do úpadku. Ten se pak bude řešit v insolvenčním řízení, buď osobním bankrotem dlužníka či v případě právnických osob konkurzem.

V insolvenčním řízení vymáhají své pohledávky společně všichni věřitelé dlužníka. V případě úpadku nelze vymáhat nadále dluhy pomocí exekucí. Exekuční řízení jsou zastavena.

5/5 - hodnocení čtenářů