Exekuce, exekutor, vymáhání, strach. Slova, které mají jedno společné, je to dluh nebo jiné neplnění povinnosti. Jak to vůbec s exekucí je a jak se může člověk stát účastníkem exekučního řízení? Tento článek shrnuje nejběžnější případy exekučních řízení, nikoliv celou problematiku exekucí.

Exekuční titul

Exekuční řízení je upraveno zejména v zákoně č. 120/2001 Sb., exekuční řád, který zahrnuje celý proces vedení exekuce.

Jak se ale člověk vůbec do exekučního řízení dostane?

V občanskoprávní rovině existují dvě hlavní podmínky.

Buď je vydán rozsudek soudem (platební rozkaz), který stanoví, že dlužník má věřiteli něco zaplatit nebo něco vykonat (vyklidit nemovitost) nebo dlužník s věřitelem sepsali notářský zápis, ve kterém uvedli, že pokud dlužník nesplní svoji povinnost, bude moci věřitel takovou povinnost vymáhat exekučně.

Takovému zápisu se říká „s doložkou přímé vykonatelnosti“.

Souhrnně se pak podklad pro zahájení exekuce nazývá exekuční titul, jako listina, na základě které lze vést exekuci.

Důvod pro zahájení exekučního řízení

Jakmile dlužník nesplní svoji povinnost a věřitel na jejím plnění trvá, může její výkon zajistit buď přes soud – soudní výkon rozhodnutí, anebo častěji přes soudního exekutora.

Takovému exekutorovi je pak třeba podat návrh na nařízení exekuce. To je listina, ke které se připojí exekuční titul. Exekutor má pak 15 dní na to, aby se nechal soudem pověřit k provedení exekuce. Jakmile je exekutor soudem takto pověřen, začne pátrat po dlužníkově majetku. Zjistí, jestli má dlužník nemovitost, kde je zaměstnaný a jakou bere odměnu v práci, jestli má bankovní účet, životní pojištění, automobil, cenné papíry a další.

Jeho úkolem je vypátrat majetek tak, aby uspokojil pohledávku věřitele. Jakmile je majetek dlužníka zjištěn, vydá exekuční příkaz, kterým shora uvedené může postihnout. Může zablokovat bankovní účet, nařídit zaměstnavateli strhávání části odměny z práce a jiné.

Obecně platí, že exekutor má nejdříve využít ty méně invazivní formy exekuce, později až ty více nepříjemné jako je vstup do nemovitosti a zabavení věcí, či dokonce prodej nemovitosti celé nebo podílu.

Informovanost dlužníka

Je důležité říci, že není téměř možné, aby dlužník o svém dluhu nevěděl. Před vydáním rozsudku je dlužník minimálně jednou obeslán soudem i s rozsáhlým poučením, proč mu soud vůbec píše. Navíc věřitel samotného dlužníka také před podáním žaloby k soudu sám oslovuje a žádá dluh splnit. Je tedy velmi vhodné obálky od věřitele, tím spíše od soudu, přebírat. Opomíjením a nečinností se dlužník může dostat z dluhu ve výši stovek korun do řádu tisíců. Je totiž třeba mít na paměti, že každé řízení něco stojí a každá práce má svoji cenu, což se musí nutně někde projevit.

Exekuce neprávem

Pokud by se přeci jen někdo dostal do exekučního řízení neprávem, třeba tehdy, když by za něj někdo podepsal smlouvu o půjčce na ztracený občanský průkaz (příklad z právní praxe), lze to vždy řešit a exekuční řád zná opravné prostředky, to samé platí pro řízení před soudem.

Takové případy jsou ale velice individuální a je třeba jejich obsah vždy konzultovat s odborníkem. Radu, jak zastavit exekuční řízení pro vědomě nebo z nedbalosti nesplněný dluh, bohužel, poskytnout nelze, neb platí pravidlo již z doby římského práva pacta sunt servanda, tedy že smlouvy se mají dodržovat.

Na závěr nelze jiného než doporučit, aby si každý hlídal své dluhy, hradil je řádně a včas, a pokud má snad někdo pochybnost o plnění, které na něm jiný žádá, tak aby se, pokud si neví rady, včas obrátil na odbornou pomoc, než čekal, že se to „samo nějak vyřeší“. Takový přístup se může později ukázat jako velmi finančně náročný a hlavně zbytečný.

Nezapomeňme, že se právní normy v oblasti exekuce neustále mění. Pokud vás téma exekucí zajímá blíže, neváhejte navštívit naši stránku Změny exekuce.

5/5 - hodnocení čtenářů