Smlouva o zřízení služebnosti

Služebnost spočívá v právu něco užívat a v povinnosti něco trpět. Nejčastější služebností je věcné břemeno. Oproti dříve platnému občanskému zákoníku, umožňuje nový občanský zákoník zřídit věcné břemeno nejen k nemovitostem, ale i k věcem movitým. Věcná břemena jsou obdobně jako vlastnické právo právy věcnými, a proto se vztahují k určité věci a práva k této věci působí vůči všem. Každý musí tato práva respektovat a dodržovat.

Potřebujete zpracovat smlouvu o zřízení služebnosti? Zkuste tento vzor smlouvy zpracováný advokátem.

Co je to věcné břemeno?

Věcné břemeno omezuje vlastníka konkrétní věci ve prospěch někoho jiného tak, že vlastník této věci je povinen něco konat nebo něco trpět.

Nejčastějším věcným břemenem, tedy služebností je právo dožít v nemovitosti, kterou například rodiče darují svým potomkům, nebo ji prodají někomu třetímu. Noví majitelé jsou pak povinni nechat původní majitele v nemovitosti dožít.

Další častá služebnost spočívá v právu zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení a toto udržovat. Majitel pozemku je tedy povinen umožnit majiteli takového vedení přístup na svůj pozemek a činit potřebnou údržbu či opravy. Vlastník pozemku nesmí tato vedení či sítě v žádném případě ohrozit či dokonce poškodit.

Zjistěte blíže, co jsou služebnosti a přečtěte si druhy služebností a konkrétní příklady v reálném životě, kdy se s nimi setkáte.

Smlouva o věcném břemenu

Smlouva o zřízení věcného břemene musí být písemná a věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí. Služebnost lze také vydržet. Věcné břemeno ve prospěch určité osoby zaniká její smrtí, nebo je lze zrušit písemnou dohodou. Bylo-li omezeno stanovenou dobou, zaniká jejím uplynutím.

Věcné břemeno platí i pro nového vlastníka

Nového nabyvatele bude věcné břemeno zatěžovat ve stejném rozsahu i po převodu vlastnického práva. Nový vlastník je povinen umožnit doživotní užívání nemovitosti osobě, v jejíž prospěch bylo věcné břemeno zřízeno.

V praxi to může být pro majitele problém, neboť najít kupce, kterému by věcné břemeno nevadilo, není snadné. Také to má vliv na cenu nemovitosti. Věcné břemeno je ovšem možné zrušit písemnou dohodou. Je-li zapsáno v katastru nemovitostí, je nutné podat návrh na jeho výmaz, čímž věcné břemeno zanikne.

Smlouva o zřízení služebnosti užívání

Smlouvou lze zřídit služebnost doživotního užívání bytu nebo domu. Tato služebnost bývá častým nástrojem používaným k zajištění možnosti nadále bydlet v dané nemovitosti. Toto právo je nutné zapsat do katastru nemovitostí na základě podaného návrhu na vklad.

Smlouva musí obsahovat povinnost nového vlastníka umožnit oprávněnému ze služebnosti přístup do nemovitosti a umožnit mu nerušený výkon práv z této služebnosti.

V dalších ujednáních smlouvy bývá povinnost vlastníka nemovitosti hradit náklady spojené s údržbou a opravami nemovitosti, přičemž oprávněný ze služebnosti je povinen přispívat poměrnou částkou na údržbu a opravy, zálohy na energie apd. Tato ujednání závisejí na konkrétní dohodě smluvních stran.

Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cesty

Služebnost přístupové cesty bývá jednou z nejčastějších. Oprávněný je na základě této smlouvy oprávněn využívat sám a prostřednictvím osob blízkých cestu vedoucí přes zatížené nemovitosti. To znamená, že oprávněný má právo využívat přístupovou cestu vedoucí přes pozemek povinného, aby se mohl dostat na svůj pozemek a ke stavbě na něm stojící.

Právo přístupové cesty může využívat jak chůzí, tak i jízdou jakýmkoliv vozidlem. Rozsah služebnosti chůze a jízdy musí být vyznačen na geometrickém plánu, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti přístupové cesty.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Předmětem této smlouvy, jejímiž účastníky mohou být fyzické osoby, ale mnohem častěji to bývají firmy, je skutečnost, že povinný zřizuje ve prospěch oprávněného služebnost spočívající v oprávnění:

  • Zřídit, udržovat, opravovat a provozovat elektrické, plynové, kanalizační a jiné přípojky včetně příslušenství na služebném pozemku v rozsahu dle konkrétního geometrického plánu.
  • Vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, údržbou, opravami a provozováním dané přípojky.

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti

Pokud potřebujete smlouvu o zřízení služebnosti (dříve známé jako věcná břemena), pak můžete využít zpracovaný vzor od advoktání kanceláře, které můžete doplnit o své osobní údaje.

Prohlédnout si vzor smlouvy o zřízení služebnosti

3.3/5 - hodnocení čtenářů

Právní postupy

Send this to a friend