Darovací daň. Osvobození od daně. Kdy se platí daň a kdy nemusíte?

darovací daň nemovitost

Máte nemovitost nebo jinou část majetku a přemýšlíte o jejím darování v rodině nebo mezi přáteli? Pokud ano, určitě vás zajímá, jak funguje darovací daň, jestli jako taková vůbec ještě existuje a na koho se vztahuje osvobození od daně. Níže naleznete odpovědi nejen na tyto otázky, ale také na to, jak danit darovanou nemovitost, jak vypadá darovací smlouva, či jak se vyhnout darovací dani.

Co je darovací daň

Darovací daň jako taková byla roku 2014 zrušena zákonem o daních z příjmu. Dary jsou tak nyní zahrnuty jako bezúplatný příjem pod daň z příjmů. Pod tuto daň spadá rovněž například prodej nemovitých věcí.

Pro nás to znamená, že v následujícím roce je darovaný majetek, pokud není od daně z příjmu osvobozen, daněn stejnou sazbou jako ostatní příjmy. Fyzické osoby tak platí 15% daň a právnické osoby 19 % daň z hodnoty daru.

Kdy se platí darovací daň

darovací daň kdy se platí

Obecně můžeme říci, že poplatníky daně z příjmu jsou obdarovaní.

Daň z příjmu se musí platit, pokud od téhož dárce přesáhne hranici 15 000 Kč za zdaňovací období. To obvykle bývá jeden kalendářní rok. Dále s tímto platí, že musí příjmy zdanit každý obdarovaný, pokud není v přímé příbuzenské linii s dárcem.

A kdo nemusí platit darovací daň? Z logiky věci tedy nedaníte příjmy z darů, pokud součet hodnot všech darů téhož dárce nepřesáhne hranici 15 000 Kč. Také pokud obdarovaný a dárce žijí nejméně jeden rok ve společné domácnosti, pečují o společnou domácnost nebo je obdarovaný na dárce odkázán výživou. Darovací daň v rodině se také neplatí.

Darování v rodině

darování v rodině

Bez ohledu na výši daru jsou od placení daně z příjmů při obdarování zcela osvobozeni manželé a příbuzní v přímé linii, ale také příbuzní v linii vedlejší. Pokud tedy patříte do jedné z těchto skupin, daň z příjmů platit nemusíte.

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

Příbuzní v přímé linii

Mezi příbuzné v přímé linii patří rodiče, prarodiče, vnoučata a manželé.

Příbuzní ve vedlejší linii

Mezi příbuzné ve vedlejší linii patří příbuzní v řadě pobočné – sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Dále manželé dětí, tedy zeťové a snachy, děti manžela nebo manželky (nevlastní děti), rodiče manžela/manželky – tchán a tchýně a manželé rodičů (nevlastní rodiče).

Daň z nabytí nemovitých věcí

Jednou z nejvyhledávanějších možností, jak předat někomu svůj majetek, je jeho darování. Nejen, že je to jednoduchý způsob, ale také je nejlevnější. Darování nemovitosti je od roku 2014 také zbaveno darovací daně. To ale neznamená, že neplatí žádná pravidla.

Darovací daň z nemovitosti mezi příbuznými

Darování nemovitosti mezi příbuznými se řídí znovu stejnými pravidly. Od daně jsou osvobozeny lidé v přímé a nepřímé příbuzenské linii.

Darování nemovitosti mimo rodinu

Co se týče darování nemovitosti mimo rodinu, osvobozeni jsou lidé, kteří s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu o společnou domácnost pečovaly nebo byly odkázány výživou na dárce či nabyvatele.

Obdarovaný nemusí finančnímu úřadu nijak dokládat, že příjem od takové osoby obdržel. Nicméně je třeba počítat s tím, že si prokázání může finanční úřad vyžádat.

Pokud vás tedy zajímá, jak prokázat společnou domácnost, lze toto podložit několika důkazy. Spolu s čestným prohlášením to jsou výpisy z účtu, které prokazují použití peněžních prostředků na chod domácnosti, účty od nákupu společných věcí, svědecké výpovědi (např. ohledně drobných udržovacích prací v domácnosti) nebo vzájemnou e-mailovou a SMS komunikací odkazující na zde uvedené.

KritériumPopis
Daňová povinnostDarování nemovitosti může podléhat dani z převodu nemovitosti. V ČR se však daň neplatí, pokud darování probíhá mezi přímými příbuznými (manželé, rodiče a děti).
Sazba daněV ČR je sazba daně z převodu nemovitosti 4 % z obvyklé ceny nemovitosti.
Kdo platí daňDaň obvykle platí darovaný (příjemce daru), pokud nebylo v darovací smlouvě ustanoveno jinak.
Daňové osvobozeníExistují určité situace, kdy je darování nemovitosti osvobozeno od daně (např. darování mezi přímými příbuznými).
Časový testPokud darovaná nemovitost byla v majetku darovatele více než 5 let, daň z převodu nemovitostí se neplatí, pokud darování probíhá mezi jinými než přímými příbuznými.
Náklady na zápisZměna vlastnictví musí být zapsána do katastru nemovitostí, což může obnášet určité poplatky.

Vzor darovací smlouvy

Vzorový dokument darovací smlouvy jsme připravili pro jednoduché případy darování.

  • Vzor smlouvy v souladu s právními předpisy
  • Vzor smlouvy si stáhnete ve formátu .docx, snadný pro doplnění a tisk
  • Získáte také návod, jak vzor smlouvy vyplnit
  • Bonus: Vedlejší ustanovení, jak smlouvu vylepšit (Zřízení služebnosti např. právo užívání nemovitosti, Stanovení příkazu např. podmínka ve smlouvě, časové omezení atp., Zákaz zatížení darované věci či nemovitosti, Zákaz zcizení darované věci či nemovitosti)

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

Oznámení finančnímu úřadu

Pozor, myslete také na ohlašovací povinnost vůči finančnímu úřadu. Ta obdarovanému vzniká, pokud je příjem vyšší než 5 000 000 Kč. A to i v případě, že se jedná o dar osvobozený od placení daně z příjmu.

Takový příjem musí obdarovaný oznámit na FÚ spadající pod trvalé bydliště poplatníka do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.

Není však nutné vyhotovit vždy znalecký posudek, abyste věděli, zda má nemovitost hodnotu vyšší než 5 000 000 Kč. Bohatě postačí příjem odborně odhadnout, např. pomoci srovnání cen nemovitostí dle dostupných nabídek. Pokud si však nejste jistí, vždy je lepší dar finančnímu úřadu nahlásit, abyste se případně vyhnuli zbytečné pokutě.

Daňové přiznání u darování 2024

Pokud se na vás tedy žádná z osvobozujících podmínek nevztahuje, musíte z daru odvést buďto 15 % daň jako fyzická osoba nebo 19 % jako osoba právnická. Potřeba je tedy zahrnout příjem z darování do daňového přiznání k dani z příjmů.

Daňové přiznání za kalendářní rok 2024 (pokud darování proběhlo v roce 2024) jste museli odevzdat nejpozději do 3. 4. 2025, pokud jej podáváte papírově. Pokud vyplňujete daňové přiznání elektronicky, tak je termín do 2. května. Čas do 1.července má pak každý, kdo využije služby daňového poradce.

Darovací daň zahrnutou do daně z příjmů lze zaplatit přímo hotově na pokladně finančního úřadu. Výhodou je, že budou peníze ihned připsány a budete mít jistotu, že je daň včas zaplacená. Peníze můžete ale také platit složenkou nebo poslat převodem na účet. V tomto případě je lepší poslat daňové přiznání pár dní před termínem, aby byly peníze na účtu finančního úřadu včas.

4.6/5 - hodnocení čtenářů