Svěřenský fond

svěřenecký fond

Svěřenský fond je nový instrument, který byl zařazen do nového občanského zákoníku do části pojednávající o absolutních majetkových právech.

Co je to svěřenský fond?

První ustanovení pojednávající o svěřenském fondu – § 1448 nás v jedné větě seznamuje se základním principem této novinky. Jinými slovy se jedná o vyčleněný majetek, který se jeho vlastník rozhodl za určitým účelem předat do správy druhé osobě – svěřenskému správci.

Zakladatelem fondu je původní vlastník vymezeného majetku, ovšem jeho svěřením do rukou správce přestává být nadále vlastníkem a ztrácí nad majetkem svou přímou kontrolu. Jedná se o situaci pro naše právo opravdu neobvyklou, jelikož vlastníkem se nestane ani svěřenský správce, ani osoba, v jejíž prospěch má být z fondu plněno, a vlastně ani samotný svěřenský fond.

Svěřenský fond totiž postrádá právní osobnost a nemůže mít tedy práva a povinnosti. Vyčleněný majetek tak nemá svého vlastníka, ale je spravován správcem, který za stanovených podmínek postupně předává plody či užitky z tohoto majetku vybrané osobě, která ovšem zůstává v anonymitě, jelikož není vedena v žádném veřejném rejstříku.

Fond vs. Nadace

Ve své povaze se svěřenský fond podobá nadaci, ovšem ta je na rozdíl od něj právnickou osobou. Dále se liší i účelem, pro který může být založen. Účel svěřenského fondu nemusí být pouze veřejně prospěšný či dobročinný, ale nabízí se zde široká možnost soukromého využití (ochrana dědictví, správa společnosti nebo i anonymní investice).

Svěřenské fondy mohou být založeny i na omezenou dobu a podléhají menšímu dozoru ze strany státu, jelikož nemusí být vedeny v žádném veřejném seznamu jako nadace.

Principy fungování

K vyčlenění majetku dochází na základě smlouvy nebo pořízením pro případ smrti. Následně se vyčleněný majetek dostane do rukou osoby, kterou jmenuje zakladatel. Ta se stává svěřenským správcem a má za úkol majetek spravovat tak, aby došlo k naplnění účelu fondu. Svěřenský správce se nestane vlastníkem spravovaného majetku, ale vykonává pouze vlastním jménem a na účet fondu vlastnická práva k vymezenému majetku.

Svěřenský fond musí mít vlastní označení, které vyjadřuje jeho účel a obsahuje slova „svěřenský fond“.

Svěřenský fond vzniká přijetím pověření k jeho správě ze strany svěřenského správce nebo smrtí zůstavitele, pokud byl zřízen pořízením pro případ smrti.

Svěřenský fond má i svá pravidla, která jsou obsažena ve statutu. Tento dokument vydává zakladatel a může být i součástí smlouvy nebo závěti, ovšem v obou případech je nutné dodržet formu veřejné listiny.

Osobu, které má být ze svěřenského fondu plněno, označuje zákon za „obmyšleného“. Jmenuje ho zakladatel popřípadě svěřenský správce a určí mu plnění ze svěřenského fondu. Podmínky pro plnění ze svěřenského fondu určí jeho statut.

Na správu svěřenského fondu dohlíží zakladatel a obmyšlený či další osoby, určí-li to statut. V zákonem stanovených případech vykonávají dohled i jiné osoby, popřípadě orgán veřejné moci.

Správa svěřenského fondu končí uplynutím doby, na kterou byl založen, splněním účelu, pro který byl založen, nebo rozhodnutím soudu. Jedná-li se o svěřenský fond se soukromým účelem, může dojít k zániku i v případě, že se všichni obmyšlení vzdají práva na plnění z fondu. Svěřenský správce při zániku vydá majetek obmyšlenému a není-li ho, tak zakladateli. Pokud není žádný z nich, tak připadne majetek státu.

Účel svěřenského fondu

Zákon rozlišuje dva účely svěřenského fondu – veřejně prospěšný a soukromý. Svěřenský fond zřízený k soukromému účelu slouží k prospěchu nějaké osoby nebo na její památku. Tento fond je možné založit i za účelem osobního dosažení zisku, který se rozdělí mezi zakladatele, zaměstnance, společníky a jiné osoby. Oproti tomu účelem veřejně prospěšného fondu nemůže být dosahování zisku nebo provozování závodu. Jak již označení účelu napovídá, jedná se o podporu veřejného zájmu, kterým může být fungování nemocnice nebo veřejné knihovny.

Svěřenský fond v praxi

Na fungování svěřenského fondu se můžeme koukat několika pohledy. S ohledem na míru jeho anonymity se na povrch opakovaně hrnou obavy, že se jedná o nový instrument, který pomůže skrýt výnosy z trestné činnosti a nahradí tak zrušené anonymní akcie. Ovšem ani ne po roce od zavedení této novinky jsou zde návrhy, které by měly zajistit větší transparentnost struktury svěřenských fondů a obdobných instrumentů. To by mohlo znamenat, že již brzy bude zavedena povinnost informovat státní orgány o zakladateli svěřenského fondu či obmyšleném.

Aktualizováno