Odvolání daru pro nevděk je nejčastějším případem, kdy žádá dárce vrácení daru od obdarovaného. Jak probíhá vrácení daru a existuje promlčecí lhůta? Lze žádat o vrácení daru nemovitosti po 8 nebo 10 letech? Odvolání daru pro nouzi je dalším případem, který se často řeší soudně.

Darovací smlouva je smlouva jako každá jiná. Stranám z ní vyplývají práva i povinnosti. I když chci vrátit darovanou nemovitost, protože ji obdarovaný přetřel na růžovo a udělal z ní noční podnik, zrušení darovací smlouvy se mi jen tak jednostranně nepovede. Pravidla pro odvolání daru jsou totiž přesně popsána v zákoně.

Odvolání daru je možné jen za určitých situací, a pokud se strany nedohodnou, musí se často do hry vložit soud. Vždy se v privní řadě vyplatí nad darováním přemýšlet. Pokud ale už musíte uvažovat o odvolání daru, pak využijte všechny právní prostředky, které vám zákon nabízí.

Darovací smlouva zavazuje

Během svého života se s darovací smlouvou setká každý z nás. Vzato širším úhlem pohledu, je darovací smlouva vlastně jakékoli darování, ať mezi příbuznými, v rodině či jen mezi přáteli, ale též např. vůči různým dobročinným organizacím apod. Často jde o úkon tak samozřejmý, že mu nepřikládáme větší váhu, někdy jde ovšem o úkon složitější. Je tomu tak např. tehdy, jestliže chceme darovat nemovitost.

Darovací smlouva je závazkovým právním vztahem upraveným v občanském zákoníku v ustanoveních § 2055 a násl., což znamená, že na základě darovací smlouvy se její strany (subjekty) zavazují k určitému plnění. Subjekty darovací smlouvy jsou dárce a obdarovaný.

Dárce buď bezplatně převádí vlastnické právu k určité věci, nebo se zavazuje, že tak učiní v budoucnu. Obdarovaný pak dar nebo nabídku přijímá.

Pouhý slib nezavazuje

Pouhý slib, že někomu něco darujeme, nás nezavazuje. Pokud však druhá strana již vynaložila nějaké náklady, v souvislosti s tím, že čekala, že dar obdrží, má nárok na jejich náhradu.

Co je odvolání daru

Může dárce požadovat svůj dar zpět, a pokud ano, za jakých podmínek? Nejideálnějším řešením je vzájemná dohoda o vrácení daru mezi dárcem a obdarovaným. Pokud však není možná, může za určitých podmínek dárce od darovací smlouvy odstoupit.

Nový občanský zákoník rozlišuje dvě situace, za kterých může dárce odvolat svůj dar. Jedná se o odvolání pro nouzi a odvolání pro nevděk.

VZOR ODVOLÁNÍ DARU

Odvolání daru pro nouzi

Babička rozdala vnoučatům majetek, ale kvůli zvyšujícím se cenám jí důchod nestačí na to, aby pokryla své výdaje. Přesně na tuto situaci pamatuje zákon, když umožňuje odvolání daru pro nouzi.

Pokud se dárce dostal do stavu, kdy nemá prostředky k vlastní výživě nebo k výživě osob, ke kterým má ze zákona vyživovací povinnost (zejména se jedná o nezletilé děti), může chtít po obdarovaném, aby mu dar buď vrátil, nebo za něj zaplatil obvyklou cenu.

Pokud po obdarovaném žádá peníze, může chtít zpět pouze tolik, aby se dostal z nouze. Obdarovaný mu místo vrácení daru může poskytnout prostředky k výživě.

Kdyby však byl obdarovaný sám v nouzi, nemá povinnost k vrácení daru ani k žádnému plnění. Stejně tak tuto povinnost nemá, pokud si dárce přivodil nouzi úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (např. výše zmíněná babička svůj důchod prohrála na hracích automatech).

Odvolání daru pro nouzi nemohou nárokovat dědicové dárce. Avšak osoby, kterým má dárce ze zákona výživu poskytovat, mohou v případě jeho nečinnosti vrácení daru požadovat stejně jako on.

VZOR ODVOLÁNÍ DARU PRO NOUZI

Odvolání daru pro nevděk

odvolání daru pro nevděk

Darování je sice bezúplatný převod majetku, dárce ale většinou předpokládá, že mu bude obdarovaný alespoň trochu vděčný. Tak tomu však často nebývá. Proto občanský zákoník umožňuje dárci, aby odstoupil od darovací smlouvy, pokud mu obdarovaný ublížil, tak že vůči němu zjevně porušil dobré mravy.

Dle soudní praxe jde o hrubé porušování etických norem společnosti, o porušování dobrých mravů značnou intenzitou nebo soustavné, a to např. fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci např. ve stáří apod.

Za určitých okolností se za nevděk považuje i zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě blízké.

Dárce může chtít vydání celého daru. Pokud to již není možné (například obdarovaný věc prodal), může požadovat zaplacení obvyklé ceny darované věci.

V případě, že dárci obdarovaný ve zrušení darovací smlouvy zabránil, nebo dárce nemohl od darovací smlouvy odstoupit z důvodu vyšší moci, je možné odvolání daru dědicem dárce.

VZOR ODVOLÁNÍ DARU PRO NEVDĚK

Odvolání daru pro nevděk není možné, pokud dárce chování obdarovanému prominul.

Postup při odvolání daru

postup pro odvolání daru pro nevděk a nouzi

Svůj nárok uplatní dárce vůči obdarovanému tak, že jej vyzve k vrácení daru. Pokud na ni nebude obdarovaný reagovat, nezbývá dárci než uplatnit své právo u soudu.

Výzva k odvolání daru

Doporučujeme, aby výzva k vrácení daru byla písemná. Měli byste v ní uvést, že odstupujete od darovací smlouvy, kterou popíšete (např. uvedete, kdo ji uzavíral, o jaký dar se jednalo, a kdy byla uzavřena).

Dále je potřeba vysvětlit, proč dar odvoláváte (zda z důvodu nouze nebo pro nevděk).

Vyzvěte obdarovaného k vydání daru a součinnosti při vrácení (např. spolupráci na katastru nemovitostí).

VZOR ODVOLÁNÍ DARU + VÝZVA

Řízení před soudem

Pokud obdarovaný na výzvu nereaguje, je řešením pouze žaloba na vrácení daru, resp. žaloba na určení vlastnictví k věci. Příslušným soudem bude okresní či obvodní soud v místě bydliště obdarovaného.

V žalobě je mimo jiné potřeba identifikovat, kdo je obdarovaný (žalovaný), o jaký dar se přesně jedná (např. u nemovitosti její identifikace podle katastru nemovitostí), a okolnosti, za kterých došlo k zjevnému porušení dobrých mravů.

V případě nejasností je dobré se obrátit na zkušeného advokáta. Ten vám pomůže se sepsáním žaloby, ale také vám může poradit, jestli soud případ posoudí skutečně jako zjevné porušení dobrých mravů.

Promlčení vrácení daru

V zákoně je stanovena promlčecí lhůta jednoho roku pro odvolání daru pro nevděk.

Lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy obdarovaný dárci ublížil, nebo ode dne, kdy se o tom dárce dozvěděl.

Dědicové mají k odvolání daru lhůtu jednoho roku od smrti dárce.

Po uplynutí lhůty může obdarovaný u soudu namítnout opožděné odvolání daru. Pokud tedy např. požadujete vrácení daru po 8 letech, soud k odvolání nepřihlédne.

Při odvolání daru pro nouzi není lhůta stanovena.

Vzor odvolání daru

Odvolání daru může vypadat například takto:

Na počátku výzvy uveďte:

  • Jméno, příjmení a adresa (dále jen dárce)
  • Jméno, příjmení a adresa (dále jen obdarovaný)

Svoje sdělení můžete nazvat jako odvolání daru pro nevděk, výzvu k vrácení daru nebo odstoupení od darovací smlouvy.

Dne… jsme spolu uzavřeli darovací smlouvu. Na jejím základě jste získal jako obdarovaný tento dar… Následovat bude popis daru. U nemovitostí nezapomeňte uvést identifikační údaje podle katastru nemovitostí (např. parcelní číslo, nebo i podíly na společných prostorách).

Dar byl předán dne … (případně: vlastnické právo obdarovaného k nemovitosti vzniklo dne..).

Dále budete muset popsat důvody pro odvolání daru. Odvolání daru pro nevděk může vypadat třeba takto:

Dne… jste se vůči mně jako dárci dopustil hrubého porušení dobrých mravů, když jste na mě zaútočil a způsobil mi těžké ublížení na zdraví.

Vaše chování jsem vám neprominul.

Z tohoto důvodu v souladu s ustanovením § § 2072 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuji pro váš nevděk od výše uvedené darovací smlouvy.

Požaduji vrácení celého daru do dne… na místě ….

V případě nemovitosti musíte uvést, že požadujete součinnost obdarovaného při podání vkladu na katastru nemovitosti. Například takto:

Vyzývám vám k poskytnutí součinnosti a podepsání souhlasného prohlášení, na jehož základě provede katastrální úřad vklad vlastnického práva k nemovitosti do mého vlastnictví.

Nedojde-li k vrácení daru v uvedené lhůtě, a ani nebudou z vaší strany provedeny žádné kroky k jeho vrácení, považujte tuto výzvu za výzvu předžalobní podle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Dovoluji si vás upozornit, že v případě vaší nečinnosti se budu domáhat vrácení daru soudní cestou, kdy budu také požadovat náhradu soudních nákladů.

Na konci připojte váš podpis a datum.

Tento vzor odvolání daru je pouze orientační a slouží pouze k nástinu a uvedení do problematiky.

VZOR ODVOLÁNÍ DARU + VÝZVA

Darování si dobře promyslete

Před tím, než darujete svoji nemovitost, nebo i větší finanční obnos či dražší automobil nějaké osobě, dobře si to promyslete. Vztahy se mohou zhoršit, nebo úplně rozpadnout.

Pokud na přítelkyni přepíšu auto, budu jen těžko hledat právní důvody, jak ji přimět k vrácení daru po rozchodu. Samotný rozchod totiž není žádným porušením dobrých mravů.

Nezřídka se také stává, že se soudí rodiče s dětmi. Pere se špinavé prádlo a výsledek je nejistý. Vždy totiž závisí na úvaze soudu, zda shledá zjevné porušení dobrých mravů.

I když občanské právo poskytuje možnosti, jak se domáhat vrácení daru, je to cesta poněkud trnitá a řešení bývají zdlouhavá. Odvolání daru je možné docílit pouze v malém množství případů.

Vzor darovací smlouvy

Vzory darovací smlouvy vám poslouží k tomu, aby byla darovací smlouva platná. V případě, že pokud smlouva neobsahuje všechny nutné náležitosti, není smlouva platná a může dojít k dovolání neplatnosti. V případě darovací smlouvy se pak darování ruší a anuluje. Využijte vzorový dokument, který si můžete individuálně přizpůsobit.

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

V případě větších darů či darů v hodnotách vyšších finančních částek, doporučujeme sepsání či kontrolu smlouvy od advokáta.

4/5 - hodnocení čtenářů