Darování auta a přepis na nového majitele. Darování v rodině i 3.osobě

darování auta v rodině

Darování auta v rodině není ničím neobvyklým. Co byste měli vědět, pokud chystáte přepis auta na rodinného příslušníka? Liší se něčím, když chceme darovat auto třetí osobě? Jak by měla vypadat darovací smlouva? Právní otázky, které řeší dárce, ale i obdarovaný. Kdy můžete dar vrátit a kdy jej můžete chtít zpět?

Při darování auta byste neměli zapomínat ani na oficiální přepis majitele vozidla. Jak postupovat? A jste povinni platit darovací daň i při darování v rodině anebo na osobu blízkou? Platí darovací daň dárce či obdarovaný, lze to upravit v darovací smlouvě anebo co říká zákon?

Darovací smlouva na auto

Pokud chcete někomu věnovat auto, uzavíráte darovací smlouvu. Pokud chcete přepsat auto oficiálně na obdarovaného, musí být darovací smlouva uzavřena písemně. Budete ji totiž dokládat na registru silničních vozidel.

Ve smlouvě vždy uveďte, kdo je dárce a kdo obdarovaný. Dárce by pak měl ve smlouvě prohlásit, že je výlučným vlastníkem vozu, aby se předešlo pozdějším nedorozuměním.

Následovat by měl popis předmětu smlouvy, tedy vozidla. Je povinností dárce upozornit obdarovaného na všechny skutečnosti s darem spojené. Doporučujeme proto uvést nejen značku, typ a rok výroby automobilu, ale i stav tachometru, motoru či karoserie. Uveďte také, jakou má auto výbavu.

Dále bude ve smlouvě uvedeno, že dárce daruje vozidlo bezplatně a obdarovaný jej přijímá. Popsat můžete také, jak dojde k předání auta a jak budete postupovat při přepisu vozidla. Přepis vozidla je zpoplatněn a je vhodné uvést do smlouvy, kdo bude poplatek hradit.

Nakonec nezapomeňte smlouvu podepsat a datovat.

Získejte vzor darovací smlouvy na automobil spolu s podrobným návodem.

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

Vrácení daru zpět dárci

Darovací smlouva je závazná. Odstoupit od ní lze pouze za podmínek, které si strany ve smlouvě samy sjednaly, nebo z důvodů stanovených v zákoně.

I věnování auta se může ukázat jako danajský dar, když nakonec máte s autem více problémů než užitku. Podle občanského zákoníku však může obdarovaný dar vrátit, pokud se ukáže, že dar má vady, o kterých dárce věděl, ale obdarovaného na ně neupozornil. Tříletá promlčecí lhůta k vrácení daru začíná běžet okamžikem, kdy obdarovaný mohl vadu zjistit při běžné pozornosti.

K vrácení daru může obdarovaný přistoupit také tehdy, pokud mu dárce daroval věc, která mu nepatřila.

Kromě odstoupení od smlouvy může obdarovaný požadovat po dárci také škodu, která mu kvůli těmto okolnostem vznikla.

Odvolání darování auta

Pohádáte se se synem a chtěli byste, aby vám vrátil luxusní vůz, který jste mu dali k narozeninám? Pokud však odmítne, nebude to vůbec lehké. Darováním jste svobodně uzavřeli smlouvu, kterou byste měli nyní dodržet. Existují pouze dvě situace, za kterých může dárce od darovací smlouvy odstoupit.

Odvolání daru pro nouzi

První z nich je odvolání daru pro nouzi, kdy se dárce dostane do tak složité situace, kdy nemá prostředky ani na svou nutnou výživu. Pak je obdarovaný povinen mu auto vrátit nebo mu jej zaplatit.

Odvolání daru pro nevděk

Častějším důvodem pro odvolání daru je nevděk obdarovaného. Pod tím si ale nemůžeme představit pouze nějaké neshody v rodině. Dárce může po obdarovaném požadovat dar zpět pouze, pokud tento zjevně porušil dobré mravy tím, že dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil. O tom, zda se jednalo o porušení dobrých mravů, bude rozhodovat soud.

Darování auta mimo rodinu

Ačkoliv je nejčastější darování auta v rodině, vozidlo můžete věnovat komukoliv. Obdarovaný pak musí dar uvést v daňovém přiznání a zaplatit z něj daň z příjmu.

Darování firemního auta

darování firemního auta
Jak probíhá darování firemního auta

Složitější situace nastávají, pokud se jedná o darování firemního auta. Například při darování auta společníkovi se můžete dostat do konfliktu se zákonem o obchodních korporacích. S.r.o. totiž nesmí poskytnout společníkovi ani osobě jemu blízké bezúplatné plnění.

Obdobná situace platí při darování auta jednateli. Právně schůdnější je uzavřít běžnou kupní smlouvu. Podívejte se na rady, jak probíhá koupě ojetého auta, ať nejste překvapeni.

Variantou jak lze darovat auto patřící podnikateli je nejprve vozidlo vyřadit z majetku firmy. Při darování auta vyřazeného z obchodního majetku může navíc podnikatel uplatnit daňové odpisy.

Darování firemního auta zaměstnanci probíhá následně (po vyřazení z majetku firmy) na základě darovací smlouvy.

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

Jak převést auto na nového majitele

Pokud jste si nestanovili jinak, stává se obdarovaným novým majitelem auta okamžikem podpisu darovací smlouvy. Nyní je však potřeba uzavřít povinné ručení na nového majitele a vůz přepsat.

Povinné ručení

Nejprve se musíte vydat do pojišťovny. Každý vlastník auta musí mít ze zákona povinně uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po pozemních komunikacích. Pokud způsobí škodu na zdraví či majetku třetích osob, bude uhrazena z povinného ručení.

Pojišťovna stanoví cenu pojištění podle osoby nového majitele. Přihlédne zejména typu, stáří a způsobu využití auta, k věku řidiče či počtu let, kdy jezdí bez nehod. V některých pojišťovnách můžete převést na osoby blízké své bonusy.

KALKULAČKA POVINNÉHO RUČENÍ

Evidenční kontrola

Při změně vlastníka je nutné provést evidenční kontrolu na stanici technické kontroly. Auto může na STK dovézt jak dárce, tak obdarovaný. Kontrola se provede většinou na počkání.

Při kontrole se porovnávají údaje v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla se skutečným stavem auta. Proto je potřeba předložit oba tyto doklady.

Po kontrole získáte protokol o evidenční kontrole. Cenu za kontrolu si stanovuje STK a se pohybuje v řádech stokorun.

Přepis auta v registru vozidel

Do deseti dnů od podpisu darovací smlouvy musí obdarovaný jakožto nový majitel provést přepis auta v registru motorových vozidel. K tomu je potřeba se dostavit na odbor dopravy obecního úřadu s rozšířenou působností. Nemusí jít o úřad v místě bydliště, navštívit lze jakýkoliv.

K přepisu vozidla se musí dostavit dárce i obdarovaný, popřípadě jeden z nich, který bude mít s sebou plnou moc s ověřeným podpisem druhého.

Při registraci je potřeba doložit vyplněnou žádost o zápis změny vlastníka či provozovatele silničního vozidla a další doklady:

  • občanské průkazy, popřípadě plnou moc jedné ze stran
  • darovací smlouvu
  • velký technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla
  • zelenou kartu čili doklad o uzavření povinného ručení novým vlastníkem vozidla
  • protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší 30 dnů

Podnikatelé musí doložit živnostenský list, pokud jde o darování firemního auta, je potřeba notářsky ověřený výpis z obchodního rejstříku.

Za přepis vozidla se hradí správní poplatek ve výši 800 Kč.

Daně při darování auta

darovací daň při darování automobilu

Při darování auta je potřeba počítat ještě s tím, že v některých případech budete muset zaplatit daň.

Ekologická daň

Pokud je převáděno starší vozidlo (včetně veteránů), je potřeba, aby byla zaplacena ekologická daň. Ta se platí přímo na úřadě při přepisu vozidla. Podle typu auta zaplatíte od 3 000 do 10 000 Kč.

Darovací daň za auto

V předchozích letech se také hradila darovací daň. V současnosti se však neodvádí samostatně. Dar zahrnete do bezúplatného příjmu a zaplatíte z něj tedy daň z příjmů.

Od darovací daně jste osvobozeni, pokud k darování došlo mezi příbuznými, tedy i v rodině.

Vzor darovací smlouvy na auto

  • Aktuální vzor darovací smlouvy
  • Vzor smlouvy si stáhnete ve formátu .docx, snadný pro doplnění a tisk
  • Získáte také návod, jak vzor smlouvy vyplnit
  • Dokument s nejčastějšími otázky a odpovědi k darovací smlouvě

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

4.5/5 - hodnocení čtenářů