Možná si to většina z nás ani neuvědomuje, ale během každého dne vlastně uzavíráme určité smlouvy a vstupujeme do právních vztahů. Jde o úkony tak běžné, že na ně vlastně ani nebereme zvláštní zřetel, tak např. každodenní nákup v obchodě, využívání městské hromadné dopravy, či když obdarováváme naše blízké. Tento článek vás seznámí s pojmy darovací smlouva a vrácení daru

Během svého života se s darovací smlouvou setká každý z nás, a dovolím si tvrdit, že každý bez výjimky. Vzato širším úhlem pohledu, je darovací smlouva vlastně jakékoli darování, ať mezi příbuznými, v rodině či jen mezi přáteli, ale též např. vůči různým dobročinným organizacím apod. Často jde o úkon tak samozřejmý, že mu nepřikládáme větší váhu, někdy jde ovšem o úkon složitější. Je tomu tak např. tehdy, jestliže chceme darovat nemovitost.

K čemu vás darovací smlouva zavazuje?

Darovací smlouva je závazkovým právním vztahem upraveným v občanském zákoníku v ustanoveních § 2055 a násl., což znamená, že na základě darovací smlouvy se její strany (subjekty) zavazují k určitému plnění. Jejími subjekty jsou dárce a obdarovaný.

Dárce buď bezplatně převádí vlastnické právu k určité věci, nebo se zavazuje, že tak učiní v budoucnu. Obdarovaný pak dar nebo nabídku přijímá.

Pouhý slib, že někomu něco darujete, vás nezavazuje. Pokud však druhá strana již vynaložila nějaké náklady, v souvislosti s tím, že čekala, že dar obdrží, má nárok na jejich náhradu.

Dárce má povinnost upozornit obdarovaného na vady, které má dar. Pokud by vznikla obdarovanému škoda, může po dárci požadovat její náhradu. Může také odstoupit od smlouvy a darovanou věc vrátit.

Podle druhu daru můžeme rozlišovat smlouvy, které musí být uzavřeny písemně a ty, které nikoli. Při darování věcí, které mají být zapsány do veřejného seznamu (typicky nemovitosti), musí strany darovací smlouvu sepsat. Stejně tak je písemná darovací smlouva třeba, jestliže má být dar předán až po uzavření darovací smlouvy, tj. někdy v budoucnu.

Darovací smlouva a vrácení daru

Může dárce požadovat svůj dar zpět, a pokud ano, za jakých podmínek? Nový občanský zákoník rozlišuje dvě situace, za kterých může dárce odvolat svůj dar. Jedná se o odvolání pro nouzi a odvolání pro nevděk.

Odvolání daru pro nouzi

Pokud se dárce dostal do stavu, kdy nemá prostředky k vlastní výživě nebo k výživě osob, ke kterým má ze zákona vyživovací povinnost (zejména se jedná o nezletilé děti), může chtít po obdarovaném, aby mu dar buď vrátil, nebo za něj zaplatil obvyklou cenu. Může chtít zpět však jen tolik, aby se dostal z nouze.

Obdarovaný mu místo vrácení daru může poskytnout prostředky k výživě. Kdyby však byl obdarovaný sám v nouzi, nemá povinnost k vrácení daru ani k žádnému plnění.

Odvolání daru pro nevděk

Dárce může odstoupit od darovací smlouvy, pokud mu obdarovaný ublížil, tak že vůči němu zjevně porušil dobré mravy. Dle soudní praxe jde o hrubé porušování etických norem společnosti, o porušování dobrých mravů značnou intenzitou nebo soustavné, a to např. fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci např. ve stáří apod.

Dárce může chtít vydání celého daru. Pokud to již není možné (například obdarovaný věc prodal), může požadovat zaplacení obvyklé ceny darované věci.

Takto odvolat dar mohou i dědici dárce, pokud to dárce nemohl učinit z důvodu vyšší moci nebo kvůli tomu, že mu v tom zabránil obdarovaný.

Postup při odvolání daru

Svůj nárok uplatní dárce vůči obdarovanému tak, že jej vyzve k vrácení daru. Jestliže tak obdarovaný neučiní, nezbývá dárci než uplatnit toto právo u soudu.

Zákon stanoví dárci lhůtu jednoho roku pro odvolání daru pro nevděk. Lhůta začíná běžet od okamžiku kdy obdarovaný dárci ublížil, nebo ode dne, kdy se o tom dárce dozvěděl. Dědicové mají k odvolání daru lhůtu jednoho roku od smrti dárce.

Po uplynutí lhůty může obdarovaný u soudu namítnout opožděné odvolání daru a soud pak k odvolání nepřihlédne.

Při odvolání daru pro nouzi není lhůta stanovena.

Darování si dobře promyslete

I když občanské právo poskytuje možnosti, jak se domáhat vrácení daru, je to cesta poněkud trnitá a řešení bývají zdlouhavá.

Před tím, než darujete svoji nemovitost, nebo i větší finanční obnos či dražší automobil nějaké osobě, dobře si to promyslete. Není výjimkou, že poté, co rodiče obdarují děti, končí takové případy u soudu. V případném soudním sporu totiž vždy závisí na úvaze soudu, zda shledá, zjevné porušení dobrých mravů.