Darovací smlouva a vrácení daru

darovací smlouva a vrácení daru

Možná si to většina z nás ani neuvědomuje, ale během každého dne vlastně uzavíráme určité smlouvy a vstupujeme do právních vztahů. Jde o úkony tak běžné, že na ně vlastně ani nebereme zvláštní zřetel, tak např. každodenní nákup v obchodě, využívání městské hromadné dopravy, či jen obdarování nejbližších. Během svého života se s darovací smlouvou setká každý z nás, a dovolím si tvrdit, že každý bez výjimky. Vzato širším úhlem pohledu, je darovací smlouva vlastně jakékoli darování, ať mezi příbuznými, v rodině či jen mezi přáteli, ale též např. vůči různým dobročinným organizacím apod. Často jde o úkon tak samozřejmý, že mu nepřikládáme větší váhu, někdy jde ovšem o úkon složitější. Je tomu tak např. tehdy, jestliže chceme darovat nemovitost.

K čemu vás darovací smlouva zavazuje?

Darovací smlouva je závazkovým právním vztahem upraveným v Občanském zákoníku, což znamená, že na základě darovací smlouvy se její strany (subjekty) zavazují k určitému plnění. Jejími subjekty jsou dárce a obdarovaný. Závazek ze smlouvy pak spočívá v tom, že dárce je povinen přenechat obdarovanému dar a obdarovaný je povinen tento dar přijmout. Podle druhu daru můžeme rozlišovat smlouvy, které musí být uzavřeny písemně a ty, které nikoli. Zákon v tomto případě hovoří jen o smlouvách, kde je předmětem darování nemovitost a u dalších věcí (movitých) je nutná písemná forma jen tehdy, jestliže má být dar předán až po uzavření darovací smlouvy, tj. někdy v budoucnu.

Příklad darování na základě ústní darovací smlouvy

Vezměme si opět modelový příklad, kdy otec daruje synovi automobil zn. BMW a k jeho předání dojde ihned, tj. nevyžaduje se písemná forma. Otec (jako dárce) je povinen seznámit obdarovaného se stavem věci, tedy např. s tím, je-li automobil pojízdný, má-li nějakou vadu, jaký je rozsah vady apod. Pokud tak neučiní, může syn (obdarovaný) automobil nejen vrátit, ale v okamžiku kdy byla způsobena škoda tímto vozem, protože syn o závadě automobilu nevěděl (např. upadne za jízdy zadní kolo v důsledku předchozí nehody, která poškodila zadní nápravu, ale obdarovaný o této skutečnosti nebyl vyrozuměn), může dokonce dárce odpovídat za způsobenou škodu obdarovanému.

Vrácení daru

Jak je to s vrácením daru? Může dárce požadovat svůj dar zpět, a pokud ano, za jakých podmínek? Zákon je v této otázce relativně dost neurčitý. V § 630 Občanského zákoníku sice stanoví, že se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný k němu nebo členům jeho rodiny chová tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy, ale už neřeší dva klíčové prvky, tedy to, co lze považovat za „dobré mravy“ a jaká míra je už „hrubým porušením“.

V zásadě platí, že nejde o jakékoliv nevhodné chování obdarovaného nebo nevděk vůči dárci, ale o takové chování, které s přihlédnutím k okolnostem případu, je považováno za chování v rozporu s dobrými mravy. Dle soudní praxe jde o hrubé porušování etických norem společnosti, o porušování dobrých mravů značnou intenzitou nebo soustavné, a to např. fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci např. ve stáří apod.

Postup, pokud chcete vrátit darovaný předmět

Svůj nárok uplatní dárce vůči obdarovanému tak, že jej vyzve k vrácení daru. Jestliže tak obdarovaný neučiní, nezbývá dárci než uplatnit toto právo u soudu, a to ve lhůtě do 3 let od doby, kdy k hrubému porušení dobrých mravů došlo. Podívejme se nyní, jak to funguje v praxi.

Vezměme si opět modelový příklad, kdy otec daruje svému synovi rodinný dům, kde nadále bude bydlet se svým otcem. Za nějaký čas však začne vzrůstat napětí mezi nimi a syn se snaží otce z domu vystrnadit. Začne mu proto dělat různé naschvály a nakonec to vyvrcholí hrubým fyzickým napadením otce, které si vyžádá hospitalizaci. Syn (obdarovaný) se tak dopustil hrubého porušení dobrých mravů vůči otci a tomu vzniká právo dožadovat se vrácení daru. V praxi se ovšem vyskytují i případy, kdy obdarovaný dar zpeněží. V takovém případě připadá v úvahu finanční kompenzace odpovídající cenně nemovitosti, na což se aplikují zásady bezdůvodného obohacení.

Bývá ovšem problém v praxi prokázat, že se obdarovaný chová k dárci tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy, pokud nejde vyloženě o fyzické násilí nebo psychický teror.

Možnosti domáhání se vrácení daru

I když občanské právo poskytuje možnosti, jak se domáhat vrácení daru, je to cesta poněkud trnitá a v případném soudním sporu závisí na úvaze soudu, jak posoudí hrubé porušení dobrých mravů. Dnes již sice existují vodítka, jak lze takové hrubé porušení identifikovat, jsou nicméně nezávazná a soud má značnou míru uvážení.

Před tím, než darujete svoji nemovitost, nebo i větší finanční obnos či dražší automobil nějaké osobě, dobře si to promyslete. Není výjimkou, že poté, co rodiče obdarují děti, končí takové případy u soudu.

Darovací smlouva a vrácení daru
3.3 (65.71%) 7 hlas[ů]