Obdrželi jste platební rozkaz, kterým vám soud uložil povinnost uhradit vaše dluhy? Pak máte dvě možnosti. Tou první je zaplacení požadované částky. Druhou variantu představuje odpor proti platebnímu rozkazu.

Jedná se o prostředek právní obrany proti platebnímu rozkazu, pokud s ním nesouhlasíte. Jak ho podat a jaké jsou jeho náležitosti?

Co je odpor proti platebnímu rozkazu

Možná si říkáte: „Obdržel jsem platební rozkaz, ale dlužnou částku jsem již uhradil.“ Nebo nesouhlasíte s její výší. Pak podejte odpor proti platebnímu rozkazu.

Odpor proti platebnímu rozkazu je písemný nesouhlas žalovaného s nárokem, který vůči němu uplatnil žalobce. Podává se zejména, pokud byl dluh již uhrazen, nikdy nevznikl, je promlčen či nesouhlasí jeho výše, tj. když je nárok neoprávněný. V extrémním případě lze odpor podat i pro získání času dlužníka (přestože poté u soudu bude rozhodnuto, že dlužnou částku musí zaplatit, navíc s navýšenými poplatky soudních výdajů).

V případě platebního rozkazu, popřípadě elektronického platebního rozkazu, představuje odpor jedinou možnost účinné obrany žalovaného. Pokud této možnosti nevyužijete, platební rozkaz se stane pravomocným a o věci nebude již možné opětovně rozhodnout. Posléze budete muset dlužnou částku uhradit, jinak může být vymáhána exekučně.

Proti výroku, který se týká úhrady nákladů soudního řízení, je však třeba podat odvolání dle § 201 a násl. občanského soudního řádu, nikoli odpor.

Platební rozkaz

Platební rozkaz je druh soudního rozhodnutí, které se využívá pro vymáhání pohledávek. Když dlužník neuhradí svůj dluh a věřitel se domnívá, že není třeba nařizovat soudní jednání, může být vydán platební rozkaz. Jedná se tzv. zkrácené řízení, které upravuje § 172 a násl. občanského soudního řádu.

Žalobce však musí v žalobě o uhrazení dlužné peněžité částky prokázat skutečnosti, ze kterých vyplývá existence dluhu, včetně jeho neuhrazení. Soud pak nenařizuje soudní jednání, nýbrž vyhotoví platební rozkaz, který následně doručí žalovanému.

Jeho prostřednictvím soud uloží žalovanému povinnost uhrazení dlužné částky, včetně úroků z prodlení a nákladů soudního řízení. Lhůta pro zaplacení platebního rozkazu činí 15 dnů ode dne jeho doručení.

Platební rozkaz zároveň obsahuje poučení o možnosti žalovaného podat proti němu odpor. Lhůta pro podání odporu je totožná se lhůtou uvedenou v předchozím odstavci, tedy 15 dní ode dne doručení platebního rozkazu žalovanému.

Předžalobní výzva

Vydání platebního rozkazu obvykle předchází předžalobní výzva. Žalobce jejím prostřednictvím žádá žalovaného o uhrazení dluhu v určité lhůtě, přičemž ho zároveň informuje, že v opačném případě bude dluh vymáhat soudní cestou.

Pokud předžalobní výzvu doručíte žalovanému nejméně 7 dní před podáním žaloby, bude vám pak povinen uhradit náklady soudního řízení, jestliže v něm uspějete.

Postačuje poslat pouze jednu předžalobní výzvu. Je na uvážení žalobce, zda jich bude chtít zaslat více. Soud však vždy přihlíží pouze k datu doručení poslední výzvy.

Doručení platebního rozkazu

Platební rozkaz je doručován žalovanému do vlastních rukou, přičemž náhradní doručení, tj. fikci doručení, zákon vylučuje. Není tedy přípustné, aby byl považován za doručený prostřednictvím jeho uložení na poště a následného vrácení odesílateli, pokud si ho žalovaný nevyzvedne.

Pokud má žalovaný datovou schránku, doručí soud platební rozkaz do ní. Musí však uvést, že se jedná o písemnost učenou do vlastních rukou, čímž se omezí přístup k datové zprávě pouze pro konkrétního adresáta. K doručení platebního rozkazu dochází v okamžiku přihlášení žalovaného do datové schránky.

Pokud vám platební rozkaz přijde nejprve na vaši e-mailovou adresu, nemusíte na něj reagovat, jelikož nebyl řádně doručen. Lhůta pro podání odporu začíná běžet až doručením prostřednictvím datové schránky či poštovním doručovatelem.

Nelze-li platební rozkaz doručit i jen jednomu ze žalovaných, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu.

 

§ 173 odst. 2 občanského soudního řádu

Z právě uvedeného ustanovení vyplývá, že pokud nebude platební rozkaz doručen žalovanému do vlastních rukou, dojde k jeho zrušení a nařízení soudního jednání.

Elektronický platební rozkaz

Elektronický platební rozkaz, neboli EPR, je zjednodušeně řečeno platební rozkaz podaný prostřednictvím webového formuláře. Žalobce formulář pouze vyplní a odešle jej příslušnému soudu.

Nicméně, v tomto případě je nezbytné, aby žalobcem požadované peněžité plnění nepřevyšovalo částku 1 000 000,- Kč. 

Je-li návrh podán na elektronickém formuláři podepsaném žalobcem a nepřevyšuje-li peněžité plnění požadované žalobcem částku 1 000 000 Kč, soud může vydat na návrh žalobce elektronický platební rozkaz.

 

§ 174 odst. 1 občanského soudního řádu

EPR se řídí obdobným zákonným postupem jako platební rozkaz, tj. i zde platí 15denní lhůta pro uhrazení dlužné částky či podání odporu, stejně tak podmínky doručení EPR.

Proč podat odpor proti platebnímu rozkazu

Odpor proti platebnímu rozkazu byste měli podat, pokud nesouhlasíte s nárokem žalobce z důvodu uhrazení dlužné částky, zániku dluhu, jeho promlčení či výše dlužné částky. Zároveň vám může pomoci, pokud potřebujete získat více času. Platební rozkaz totiž představuje právní titul, na jehož základě může být dlužná částka vymáhána exekucí. Nařízením soudního jednání získáte více času pro opatření finančních prostředků.

Nicméně, na straně druhé se vám soudní řízení může v případě neúspěchu výrazně prodražit, zejména pokud žalobce využije služeb advokáta. Samotný soudní poplatek se liší přibližně o 20% dle výše dlužné částky. Nicméně, nákladnější položku představuje zastoupení protistrany, které se řídí sazebníkem advokátního tarifu. Do nákladů na právní zastoupení se započítává odměna advokáta za každý provedený právní úkon, hotové výdaje, cestovní náklady a náhrada za promeškaný čas. Hodnota odměny se odvíjí od výše pohledávky, proto velmi důkladně promyslete, zda odpor vůbec podávat v případě, že dlužíte vyšší částku a víte, že je žalobcův nárok oprávněný.

Jak podat odpor proti platebnímu rozkazu

Odpor je třeba podat ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení platebního rozkazu do vlastních rukou žalovaného, a to k soudu, který ho vydal. Dané informace musí zároveň obsahovat poučení uvedené v platebním rozkazu, popř. EPR.

Co se stane po podání odporu

Pokud odpor podáte včas, soud platební rozkaz zruší v plném rozsahu a nařídí jednání. V průběhu soudního jednání budou mít obě zúčastněné strany, tj. žalobce i žalovaný, možnost se k věci vyjádřit, přičemž zároveň proběhne dokazování. Posléze soud vydá nové rozhodnutí ve věci.

Nestihnete-li odpor podat včas, popřípadě ho podá neoprávněná osoba, tzn. jiná osoba než žalovaný nebo jeho zástupce (např. advokát či zmocněnec), soud jej odmítne. Platební rozkaz se pak stane pravomocným a vy tak ztratíte jakoukoli možnost právní obrany.

Lhůta pro podání odporu

Počátek běhu 15denní lhůty začíná ode dne následujícího po dni doručení platebního rozkazu do rukou žalovaného.

Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

 

§ 57 odst. 1 občanského soudního řádu

Pokud konec běhu lhůty připadá na víkend či státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Pokud odpor podáte poslední den jejího běhu k příslušnému soudu či ho předáte poštovnímu doručovateli, bude se na něj hledět jako na včasně podaný.

Pro lepší představu si uvedeme právě uvedenou problematiku na příkladu.

Dne 20. 10. 2023 jste obdrželi platební rozkaz. Lhůta pro uhrazení dlužné částky či podání odporu začne běžet 21. 10. 2023. Její konec připadá na 4. 11. 2023, tedy sobotu. To znamená, že se běh lhůty prodlužuje na nejbližší pracovní den, tj. pondělí 6. 11. 2023. Pokud odpor podáte v pondělí k příslušnému soudu či ho odešlete poštou, bude podán včas, tj. není nutné, aby byl poslední den lhůty soudu doručen.

Co musí obsahovat odpor

Odpor proti platebnímu rozkazu musí být písemný. Podáváte ho k soudu, který rozhodoval o vydání platebního rozkazu. Doporučujeme vám ho vyhotovit alespoň ve dvou stejnopisech, aby ho soud mohl doručit žalobci. Není to ale podmínkou, soud případně stejnopis vyhotoví sám.

Náležitosti odporu proti platebnímu rozkazu

Zároveň je třeba, aby odpor proti platebnímu rozkazu splňoval níže uvedené náležitosti:

  1. označení příslušného soudu – soud, který platební rozkaz vydal,
  2. identifikaci věci, které se týká – spisová značka,
  3. označení žalovaného – jméno, příjmení, datum narození (popřípadě rodné číslo), adresa trvalého bydliště/název, identifikační číslo, adresa sídla,
  4. označení žalobce,
  5. uvedení soudem uložené částky – např. „o 152.000,- Kč s příslušenstvím“
  6. informaci o tom, že se jedná o odpor proti platebnímu rozkazu,
  7. skutkový popis – datum doručení platebního rozkazu, označení soudu, který jej vydal, číslo jednací, datum vydání platebního rozkazu, dlužná částka s příslušenstvím,
  8. čeho se žalovaný domáhá – zrušení platebního rozkazu,
  9. odůvodnění odporu,
  10. datum, místo a podpis žalovaného.

Odpor můžete podat sami bez advokáta

Odpor proti platebnímu rozkazu můžete podat vy sami, tudíž není nutné, aby to za vás učinil advokát.

Odůvodnění odporu

Odůvodnění odporu není jeho nezbytnou náležitostí v době jeho podání, tj. můžete ho soudu doložit později. Jinými slovy, pokud nestihnete obstarat veškeré důkazy, které chcete soudu předložit v 15denní lhůtě, postačí podat samotný odpor.

Součástí platebního rozkazu je obvykle výzva soudu, aby se k němu žalovaný v určité lhůtě vyjádřil. Jedná se zpravidla o 30 dnů. Doporučujeme vám v odporu uvést lhůtu, ve které odůvodnění soudu dodáte.

Účelem odůvodnění je vylíčení rozhodných skutečností na vaši obranu. Zároveň k němu můžete přiložit důkazy prokazující např. uhrazení dlužné částky či její skutečnou výši, pokud se liší od částky požadované žalobcem.

Nicméně, i když odpor proti platebnímu rozkazu nebude odůvodněn, soud ho nemůže odmítnout. Doporučujeme vám však za účelem posílení vašeho postavení a urychlení soudního řízení odůvodnění uvést.

Vzor odporu proti platebnímu rozkazu

Odpor proti platebnímu rozkazu nemusíte vytvářet sami, stačí si na internetu stáhnout vzor, který obsahuje veškeré potřebné náležitosti. Pak už jen vyplníte konkrétní údaje.

Odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu můžete podat též prostřednictvím elektronického formuláře.

5/5 - hodnocení čtenářů