Máte faktury dávno po splatnosti a vaši dlužníci se nemají k tomu, aby vám poslali peníze. Co s tím? Pokud domluva s neplatiči není možná, můžete přikročit k soudnímu vymáhání pohledávek. Nejjednodušší je podat návrh na platební rozkaz. O co se jedná? A kdy ho nelze vydat?

Co je platební rozkaz?

Platební rozkaz je typ soudního rozhodnutí. Vydává se v případě, že je podána žaloba na zaplacení peněžité částky. V platebním rozkazu je žalovanému uloženo, aby do 15 dnů zaplatil dlužnou částku spolu s úroky a náklady řízení, nebo aby se bránil podáním odporu.

V případě, že žalovaný podá odpor, pokračuje se klasickým soudním řízením. Není-li odpor podán a platební rozkaz nabyde právní moci, stává se exekučním titulem. Na jeho základě pak může žalobce vymáhat po dlužníkovi peníze skrze exekuci.

Soud může rozhodnout platebním rozkazem nejen na návrh, ale i z vlastní iniciativy, pokud právo žalobce jasně z předložených podkladů vyplývá. Musí být zřejmé, že vznikl nárok na peněžité plnění, tento nárok náleží žalobci, a že dlužníkem je bez pochybností žalovaný.

Na rozdíl od klasického řízení trvá řízení výrazně kratší dobu. Pokud tedy disponujete doklady, které jasně prokazují, že vám někdo dluží peníze, je výhodné podat právě návrh na platební rozkaz místo klasické žaloby.

Kromě běžného platebního rozkazu existují dva speciální typy – elektronický platební rozkaz a evropský platební rozkaz, který slouží k vymáhání pohledávek v rámci EU.

Jak podat platební rozkaz

Postup pro podání platebního rozkazu není složitý. Minimálně sedm dní před podáním samotného návrhu zašlete svému dlužníkovi předžalobní výzvu. Pokud byste tak neučinili, neměli byste později nárok na úhradu soudních výdajů.

VZOR PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY

Samotný návrh na vydání platebního rozkazu má stejné náležitosti jako žaloba. Musí v něm být tedy uvedeno, kterému soudu je určeno a identifikační údaje žalobce a žalovaného (jméno, příjmení, bydliště, popřípadě rodná či identifikační čísla účastníků, firma nebo název a sídlo právnické osoby), označení zástupců.

Popište, na základě jaké skutečnosti vám žalovaný dluží peníze (např. popište konkrétní smlouvu, ze které vám mělo náležet peněžité plnění, že žalovaný měl dluh uhradit do určitého data, to však neudělal a dostal se do prodlení). Soudu musíte sdělit, jakou konkrétní částku vám žalovaný dluží. Informujte ho také, že jste zaslali předžalobní upomínku.

K návrhu doložte např. uzavřenou smlouvu, kopii upomínky a doručenku, případně další doklady, které prokazují váš nárok (e-mailová komunikace se žalovaným apod.).

Následně uveďte, že se domáháte vydání platebního rozkazu, ve kterém soud žalovanému uloží, aby vám do 15 dnů ode dne jeho doručení zaplatil požadovanou částku.

Návrh nezapomeňte podepsat a uvést datum, kdy jste jej sepsali.

Pokud si nejste jisti, jak by měl přesně návrh vypadat, vyhledejte odbornou pomoc.

Kdy nelze platební rozkaz vydat

Platební rozkaz se vydává pouze na zaplacení peněžité částky. Pokud je spor veden ohledně jiného plnění (např. vyklizení nemovitosti), musí být nařízeno klasické řízení. Navíc musí být nárok žalobce dostatečně zřejmý z přiložených listinných důkazů.

I při splnění těchto podmínek ho nelze vydat, pokud není znám pobyt žalovaného či se žalovaný zdržuje v cizině, kde by mu měl být platební rozkaz doručen.

Protože ve zkráceném řízení se rozhoduje bez přítomnosti žalovaného, musí mu být platební rozkaz doručen do vlastních rukou. Pokud se toto doručení nezdaří, soud platební rozkaz zruší a nařídí klasické jednání.

Jak se bránit proti platebnímu rozkazu

Zkrácené řízení zjednodušuje složitý soudní proces, protože soud rozhoduje pouze na základě tvrzení a listinných důkazů uvedených žalobcem. To však neznamená, že žalovaný nemá žádnou možnost obrany.

Platební rozkaz musí obsahovat poučení, že do 15 dnů může žalovaný podat odpor. V případě, že je odpor podán, platební rozkaz se zruší a soud nařídí jednání. Při něm se bude moci žalovaný k věci vyjádřit.

Vzhledem k tomu, že má na vyjádření pouze 15 dní, nemusí žalovaný v odporu nijak zvlášť zdůvodňovat, proč s platebním rozkazem nesouhlasí. Nedostatek odůvodnění totiž není důvod k odmítnutí odporu. Soud však odpor odmítne, pokud jej žalovaný podá pozdě, nebo pokud jej místo žalovaného podá osoba, která k tomu není oprávněna. Za podání odporu není stanoven soudní poplatek.

Pokud víte, že žalobce je oprávněn po vás dluh vymáhat, je vhodnější odpor nepodávat a dlužnou částku zaplatit. Neporostou vám totiž další náklady v podobě soudních poplatků či úroků.

Elektronický platební rozkaz

Pro další urychlení projednávání drobnějších sporů byla zavedena zvláštní forma platebního rozkazu – elektronický platební rozkaz. Peněžité plnění, které požaduje žalobce, nesmí převyšovat milion korun. Žalobce musí disponovat zaručeným elektronickým podpisem.

Žalobce vyplní předepsaný formulář. Vzor elektronického platebního rozkazu naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Žalovaný může odpor podat taktéž na elektronickém formuláři. V případě, že odpor v žádné formě nepodá, nastane po 15 dnech právní moc elektronického platebního rozkazu.

Výhodou elektronického platebního rozkazu jsou nižší soudní poplatky a skutečnost, že zkrácené řízení trvá přibližně několik týdnů.

Uznáváte svůj dluh, ale nevíte, jak zaplatit elektronický platební rozkaz? V takovém případě byste měli kontaktovat žalobce, aby vyčíslil úroky a uvedl, na jaký účet chce peníze zaslat. Následně si ponechte doklady o zaplacení (např. výpis z účtu).

Použité právní předpisy

Občanský soudní řád (§ 172 až § 175)

4.6/5 - hodnocení čtenářů