Vymáhání pohledávky: Mimosoudní, soudní, neoprávněné

vymáhání pohledávky

Půjčili jste někomu peníze? Máte neproplacené faktury po splatnosti? Ať už jste podnikatel, nebo ne, poradíme vám, jak se vůči dlužníkovi bránit. Můžete nejprve zkusit vymáhání pohledávky mimosoudní cestou, zejména z důvodu nízkých nákladů. Pokud nebudete úspěšní, bude třeba obrátit se na soud. Jaký je postup a na co si dát pozor?

Prevence

Prevence představuje podstatný faktor zejména pro menší podnikatele. V praxi se běžně objevují situace, kdy podnikatelé neuzavírají písemnou smlouvu, na jejímž základě má být faktura proplacena. Případně nevystavují potvrzení o dodání zboží či poskytnutí služby.

Písemná smlouva nebo alespoň potvrzení platebních údajů v objednávce je základním předpokladem k následnému proplacení faktury. Splatnost ceny určete pevným datem, popř. splněním určité podmínky (např. dodáním zboží, k němuž vystavíte potvrzení).

Totéž platí pro smlouvy o půjčce. Vyskytují se případy, kdy si zejména blízké osoby půjčují peníze pouze na základě ústní dohody. I zde je potřeba uvědomit si, že písemná smlouva, včetně uvedení konkrétního data splatnosti, vytváří základní předpoklad pro vrácení dluhu.

Doporučujeme vám, abyste nenechávali splatnost dluhu na vůli dlužníka, např. až si najde lepší zaměstnání či se stabilizuje jeho finanční situace. Mohli byste totiž na peníze čekat i několik let.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek je prvním a nejméně nákladným krokem, jímž se můžete domoci svých peněz.

Pokud se nechcete vydat cestou upomínek a možného následného soudního sporu, můžete zvolit odkup pohledávek.

Pokud svou pohledávku vůči dlužníkovi prodáte, nemusíte řešit její vymáhání a obdržíte své peníze ihned. Nejedná se však o celou částku, obvykle se poskytuje 80-90 % z hodnoty pohledávky, a to na základě pravděpodobnosti jejího následného vymožení. Nicméně, zvolíte-li si tuto cestou, přijdete sice o část peněz, ale ušetříte čas, energii a finance na případný soudní spor.

Upomínka

Pokud vám dlužník neplnil v době splatnosti dluhu či faktury, zkuste ho nejprve kontaktovat e-mailem či telefonicky a domluvit se s ním.

Jestli nebudete úspěšní, zašlete dlužníkovi písemnou upomínku. Upozorněte ho, jakou částku vám dluží a určete přiměřenou lhůtu pro její úhradu, například 14 dní. Nezapomeňte k ní přiložit příslušné dokumenty (kupř. fakturu).

Předžalobní výzva

Může nastat situace, kdy dlužník neplní ani přes vaše urgence. V takovém případě vám doporučujeme zaslat mu předžalobní upomínku podle § 142a občanského soudního řádu.

Předžalobní výzva není povinná, tj. můžete se rovnou obrátit na soud, ale v praxi je běžné, že dlužník na jejím základě dluh uhradí, popř. s vámi sjedná splátkový kalendář.

Zároveň pokud tento krok neuskutečníte, soud vám pravděpodobně nepřizná náhradu nákladů soudního řízení, včetně nákladů na právní zastoupení.

Než výzvu odešlete, prověřte si, zda dlužník není v insolvenci či několikanásobné exekuci, protože pak by se vymáhání pohledávky značně zkomplikovalo.

Co obsahuje předžalobní výzva

Předžalobní výzva by měla obsahovat:

 • identifikaci dlužníka a věřitele – jméno, příjmení rodné číslo, adresu bydliště, popř. název, identifikační číslo a adresu sídla,
 • skutečnost, na jejímž základě pohledávka vznikla (s doložením písemné smlouvy/faktury) – např. poskytnutí marketingových služeb, poskytnutí půjčky ve výši 120 000 Kč,
 • výši dluhu ke dni splatnosti – je možné, že vám dlužník plnil již částečně, tudíž se výše dluhu o uhrazenou část snižuje,
 • výzvu k úhradě dluhu, včetně lhůty – obvykle činí 14 dní, minimum je však 7 dní,
 • platební údaje,
 • upozornění, že pokud dlužník nebude ve vámi vymezené lhůtě plnit, učiníte v rámci vymáhání pohledávky další, tj. soudní, kroky,
 • místo, datum a podpis věřitele.

Předžalobní upomínku si můžete sepsat buď sami, nebo využít již předpřipravený vzor, do něhož pouze vyplníte rozhodné skutečnosti a údaje.

Následně ji zašlete na poslední známou adresu dlužníka. Pro účely soudního řízení není třeba dokazovat, že dlužník výzvu obdržel, podstatné je její odeslání. Avšak pokud chcete mít vyšší jistotu, že se výzva dostala do jeho rukou, doporučujeme vám ji odeslat datovou schránkou. Pokud to není možné, zvolte doporučené psaní s dodejkou.

Jak reagovat na předžalobní výzvu

Je možné, že dlužník bude chtít na základě předžalobní upomínky dluh uhradit. Může se však stát, že nemá dostatečné finanční prostředky. V takovém případě se lze s věřitelem domluvit na prodloužení splatnosti dluhu či sjednání splátkového kalendáře.

Na předžalobní výzvu by měl dlužník reagovat, i pokud se domnívá, že se jedná o neoprávněné vymáhání pohledávky. Děje se tak například, pokud dlužník věřiteli nic nedluží či dluh již splnil. Dále se může jednat o záměnu dlužníka ze strany věřitele, tedy omyl v osobě.

Pokud totiž dlužník věřiteli možný omyl nevysvětlí, může proti němu být podána žaloba, ač neoprávněná, která ho připraví o čas a energii.

Soudní vymáhání pohledávek

Soudní vymáhání pohledávek představuje další krok v případě neúspěšného mimosoudního řešení.

Platební rozkaz

Platební rozkaz je typ soudního rozhodnutí v případě vymáhání pohledávky.

Soud jej vydá, pokud je podána žaloba na zaplacení peněžité částky (v praxi označována jako na návrh na vydání platebního rozkazu).

Jedná se o zkrácené soudní řízení, které se vztahuje pouze na úhradu peněžitých částek po splatnosti. Nemůžete tedy požadovat vydání platebního rozkazu například při vyklizení nemovitosti.

Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.

 

§ 172 odst. 1 občanského soudního řádu

Dejte si však pozor na situace, kdy nemůže být platební rozkaz vydán, a to dle výčtu v § 172 odst. 2 občanského soudního řádu.

Žaloba na zaplacení peněžité částky

Žaloba musí obsahovat:

 • označení příslušného soudu – okresní či obvodní soud podle bydliště žalovaného,
 • identifikační údaje žalobce a žalovaného, včetně jejich případných právních zástupců,
 • skutečnost, na jejímž základě pohledávka vznikla,
 • výši dluhu ke dni splatnosti – je možné, že vám dlužník plnil již částečně, tudíž se výše dluhu o uhrazenou část snižuje,
 • požadavek na úhradu dluhu, včetně zákonných úroků z prodlení (ty vám náleží od prvního dne po splatnosti dluhu do jeho úhrady),
 • požadavek na vydání platebního rozkazu (soud jej však může vydat i bez návrhu),
 • platební údaje,
 • místo, datum a podpis žalobce.

Nezapomeňte k žalobě přiložit příslušné důkazy, zejména písemnou smlouvu a důkaz o odeslání, popř. též doručení, předžalobní upomínky. Můžete dodat i komunikaci s dlužníkem či jiné dokumenty, které jednoznačně prokáží váš nárok.

Elektronický platební rozkaz

V určitých případech můžete požádat soud o vydání elektronického platebního rozkazu.

Je-li návrh podán na elektronickém formuláři podepsaném žalobcem a nepřevyšuje-li peněžité plnění požadované žalobcem částku 1 000 000 Kč, soud může vydat na návrh žalobce elektronický platební rozkaz.

 

§ 174a odst. 1 občanského soudního řádu

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu se podává na elektronickém formuláři. Naleznete ho, společně s návodem pro jeho vyplnění, v ePodatelně na webových stránkách www.justice.cz.

V obou případech, tedy jak u platebního rozkazu, tak elektronického platebního rozkazu, je potřeba uhradit soudní poplatek, který se odvíjí od výše pohledávky. Pokud tak neučiníte, soud váš návrh neprojedná.

Exekuce

Neplní-li dlužník ani po vydání platebního či elektronického platebního rozkazu, můžete požadovat buď soudní výkon rozhodnutí či se obrátit na soudního exekutora.

Doporučujeme vám zvolit cestu exekuce, jelikož exekutor řeší vymáhání pohledávky samostatně, přičemž volí i nejvhodnější způsob. V případě soudního výkonu rozhodnutí si totiž musíte zvolit příslušný způsob sami a zároveň zjistit, jaký má dlužník majetek.

Pokud se dlužník ocitne v průběhu soudního řízení v insolvenci, nemůže být žádný z uvedených způsobů proveden, lze však přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení.

Postup při vymáhání pohledávky

Na závěr si shrneme možný postup, jak se domoci dlužné částky:

 1. telefonická či e-mailová komunikace s dlužníkem,
 2. upomínka,
 3. předžalobní výzva,
 4. žaloba na zaplacení dlužné částky/návrh na vydání elektronického platebního rozkazu,
 5. soudní výkon rozhodnutí/exekuce (přihláška pohledávky do insolvenčního řízení).

V případě mimosoudní cesty lze prodloužit splatnost dluhu či sjednat splátkový kalendář. Alternativní postup představuje odkup pohledávky.