Půjčili jste někomu peníze a on vám je teď nechce vrátit? Zkoušeli jste se dlužníkem spojit, ale nereaguje? Či vám naopak přislíbil úhradu, ale vy jste ji stále neobdrželi? Odkládá dlužník neustále datum splátky? Nevíte, jak získat své peníze zpět? Můžete podat elektronický platební rozkaz, neboli EPR.

Co je EPR? Jak podat návrh na jeho vydání a za jakých podmínek je přípustný? Jaká je výše soudního poplatku?

Co je elektronický platební rozkaz

Elektronický platební rozkaz, neboli EPR, je druh soudního rozhodnutí, které slouží k vymožení pohledávky, přičemž se vydává v tzv. zkráceném řízení.

To znamená, že když dlužník neplatí dluh a věřitel doloží skutečnosti, ze kterých vyplývá právo na uhrazení dlužné částky, není třeba nařizovat soudní jednání. Soud pak vydá ve zkráceném řízení elektronický platební rozkaz, který upravuje § 174a a následující občanského soudního řádu.

Žalobce tedy musí v návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, který se podává na elektronickém formuláři prokázat skutečnosti, ze kterých jeho právo vyplývá. Kromě vylíčení rozhodných skutečností o existenci a dosavadního neuhrazení dluhu, je třeba přiložit též důkazy na podporu žalobcových tvrzení. Jedná se například o fakturu, dlužní úpis či smlouvu o půjčce.

Soud pak nenařizuje soudní jednání, nýbrž vyhotoví elektronický platební rozkaz, jímž uloží žalovanému povinnost uhrazení dlužné částky, včetně úroků z prodlení a nákladů soudního řízení. Žalovaný je povinen uhradit pohledávku do 15 dnů ode dne doručení EPR.

Elektronický platební rozkaz zároveň obsahuje poučení o možnosti žalovaného podat proti němu odpor. Lhůta pro podání odporu činí 15 dní ode dne doručení EPR žalovanému.

Předžalobní výzva

Po neúspěšné snaze o vymožení dluhu prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace se dlužníkovi obvykle zasílá předžalobní výzva. Žalobce jejím prostřednictvím žádá dlužníka o uhrazení dlužné částky v určité lhůtě a zároveň ho informuje, že se v případě jejího nezaplacení obrátí na soud. Jedná se tedy o poslední pokus vymožení dluhu mimosoudní cestou.

VZOR PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY

Žalovaný bude zároveň povinen žalobci uhradit náklady soudního řízení, pokud předžalobní výzvu obdrží nejméně 7 dní před podáním návrhu.

Avšak totéž platí i v případě tzv. fikce doručení. Předžalobní výzva se považuje za doručenou prostřednictvím jejího uložení na poště a následného vrácení odesílateli, pokud si ji žalovaný nevyzvedne. Jedná se například o situaci, kdy se dlužník na uvedené adrese již nezdržuje.

Nemusíte posílat více předžalobních výzev, k uplatnění nároku na náhradu nákladů soudního řízení postačuje pouze jedna. Je tedy na uvážení žalobce, zda jich bude chtít zaslat více či nikoli. Soud však přihlíží pouze k datu doručení poslední výzvy.

Proč podat návrh na vydání EPR

Pravděpodobně vás zajímá, proč si vybrat EPR, namísto klasické žaloby. Nejenže je jeho vydání rychlejší, jelikož se nenařizuje soudní jednání, ale zejména představuje úspornější finanční řešení. Soudní poplatek je u EPR přibližně o 20 % nižší než u standardní žaloby.

Soudní poplatek i náklady řízení se odvíjí od výše pohledávky. Za účelem zjištění jejich výše můžete využít advokátní kalkulačku.

Příklad č. 1: Vymáháte pohledávku ve výši 150 000,- Kč. Jestliže podáte žalobu, uhradíte poplatek ve výši 7 500,- Kč. V případě návrhu na vydání EPR však pouze 6 000,- Kč.

Příklad č. 2: Výše dluhu činí 900 000,- Kč. Pokud podáte návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, zaplatíte soudní poplatek ve výši 36 000,- Kč. V případě klasické žaloby představuje soudní poplatek pro danou pohledávku 45 000,- Kč.

Z uvedených příkladů vyplývá, že výše soudního poplatku činí u elektronického platebního rozkazu 4 % z dlužné částky, zatímco u žaloby 5 %. EPR je tedy finančně výhodnější volbou, zejména když je dluh vyšší.

Jak podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu se podává prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete, společně s návodem pro jeho vyplnění, v ePodatelně na webových stránkách www.justice.cz.

Formulář si stáhněte a následně vyplňte červeně označené kolonky:

 1. soud, ke kterému návrh podáváte – obvykle se jedná o soud, ve kterém je bydliště žalovaného, resp. sídlo, pokud žalujete právnickou osobu,
 2. identifikační a kontaktní údaje žalobce,
 3. identifikační údaje žalovaného – doplňte též kontaktní údaje, pokud je znáte,
 4. momentální výši pohledávky, druh úroku z prodlení, datum splatnosti pohledávky, časový úsek, ve kterém požadujete uhrazení úroku z prodlení,
 5. skutečnosti, ze kterých vyplývá nárok na zaplacení dlužné částky – stručně popište vznik dluhu, jeho splatnost, kontakt s dlužníkem, zda byl dluh uhrazen alespoň částečně či nikoli,
 6. výši nákladů soudního řízení,
 7. skutečnosti, ze kterých vyplývá nárok na uhrazen nákladů soudního řízení – uveďte informace o odeslání a doručení, případně fikci doručení, předžalobní výzvy,
 8. číslo bankovního spojení,
 9. přiložte důkazy, ze kterých vyplývá nárok – např. faktura, dlužní úpis, smlouva o půjčce, předžalobní výzva.

Vyplněný formulář pak odešlete příslušenému soudu.

Na co si dát při podání návrhu pozor

Úrok z prodlení si můžete nárokovat až ode dne, který následuje po dni splatnosti dluhu, popřípadě ode dne následujícím po dni poslední splátky.

Příklad: Dluh byl splatný k 10. 5. 2023. Žalovaný ho uhradil částečně, a to dne 7. 7. 2023. Úroky z prodlení si v tomto případě nemůžete nárokovat již od 11. 5. 2023, nýbrž od 8. 7. 2023, kdy se dlužník dostal do prodlení.

Mezi důkazy nesmí chybět doklad, který prokáže existenci dluhu a zároveň předžalobní výzva, abyste si mohli nárokovat náklady řízení.

Podmínky pro podání EPR

Je-li návrh podán na elektronickém formuláři podepsaném žalobcem a nepřevyšuje-li peněžité plnění požadované žalobcem částku 1 000 000 Kč, soud může vydat na návrh žalobce elektronický platební rozkaz.

 

§ 174a odst. 1 občanského soudního řádu

Elektronický platební rozkaz může být vydán, pokud žalobcem požadované peněžité plnění nepřevyšuje částku 1 000 000,- Kč. 

Avšak EPR nelze vydat, i za splnění podmínky týkající se limitované výše dluhu, pokud:

 • není znám pobyt žalovaného,
 • má být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny,
 • žalovaný je ke dni zahájení řízení nebo ke dni vstupu do řízení nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti,
 • soud pokračuje v řízení, které bylo přerušeno,
 • nebyl zaplacen soudní poplatek.

Pokud nelze vydat elektronický platební rozkaz, soud nařídí jednání.

Doručení elektronického platebního rozkazu

Elektronický platební rozkaz se doručuje žalovanému do vlastních rukou, přičemž náhradní doručení, tj. fikci doručení, zákon vylučuje.

Soud preferuje doručování přes datovou schránku. Musí však uvést, že se jedná o písemnost učenou do vlastních rukou, čímž se omezí přístup k datové zprávě pouze pro konkrétního adresáta. K doručení elektronického platebního rozkazu dochází v okamžiku přihlášení žalovaného do datové schránky.

Pokud vám elektronický platební rozkaz přijde nejprve na vaši e-mailovou adresu, nemusíte na něj reagovat, jelikož nebyl řádně doručen. Lhůta pro zaplacení dlužné částky, popř. podání odporu, začíná běžet až ode dne následujícího po doručení EPR prostřednictvím datové schránky či poštovním doručovatelem.

Nelze-li platební rozkaz doručit i jen jednomu ze žalovaných, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu.

 

§ 173 odst. 2 občanského soudního řádu

Z právě uvedeného ustanovení vyplývá, že pokud nebude platební rozkaz doručen žalovanému do vlastních rukou, dojde k jeho zrušení a nařízení soudního jednání.

Nicméně, pokud ho soud žalovanému řádně doručí, začne běžet 15denní lhůta pro uhrazení dlužné částky nebo podání odporu. Jestliže žalovaný nepodá odpor, nabude EPR po uplynutí lhůty právní moc a o věci již nebude možné opětovně rozhodnout. Pokud nebude po nabytí právní moci dlužná částka uhrazena, může být vymáhána exekučně.

Jak zaplatit elektronický platební rozkaz

Pokud chcete zaplatit elektronický platební rozkaz, doporučujeme vám kontaktovat žalobce, resp. jeho právního zástupce. Sdělí vám aktuální výši pohledávky, včetně úroků z prodlení a bankovní spojení, na které má být platba zaslána.

Platební rozkaz

Pokud dlužná částka převyšuje 1 000 000,- Kč, doporučujeme vám podat návrh na vydání platebního rozkazu, namísto návrhu na vydání EPR.

Platební rozkaz a elektronický platební rozkaz jsou téměř totožné instituty. Platí pro ně stejná pravidla týkající se jejich vydání, nutnosti prokázání rozhodných skutečností, náhrady nákladů řízení, důkazů, doručování i lhůt.

Nicméně, platební rozkaz se nepodává prostřednictvím elektronického formuláře, nýbrž má podobu klasické žaloby.

Jak se vám článek líbil?