Soudní vymáhání pohledávek

soudní vymáhání pohledávek
Soudní vymáhání pohledávek

Je smutným faktem, že platební morálka v Česku není na dobré úrovni. Odmítá i váš obchodní partner zaplatit svůj dluh řádně a včas? Soudní vymáhání pohledávek je jeden ze způsobů, jak se dostat ke svým penězům. Víte, jak postupovat, a jaká platí pravidla pro vymáhání pohledávek?

Jak postupovat při vymáhání pohledávek?

Pohledávku můžeme definovat jako právo věřitele na plnění od dlužníka. Pohledávce věřitele koresponduje dluh, tedy povinnost dlužníka něco věřiteli splnit. Většinou je řeč o penězích, je však dobré si uvědomit, že vymáhat můžete i pohledávky nepeněžité.

Dlužník, který řádně a včas svůj dluh nesplní, se dostává do prodlení. Věřitel by si měl splatnost své pohledávky hlídat a zjistí-li, že se dlužník dostal do prodlení, měl by jej na to upozornit. Často se totiž stane, že dlužník pro množství faktur na konkrétní pohledávku prostě zapomene.

Jak ale postupovat, pokud dlužník nemůže či nechce dluh zaplatit? V takovém případě má věřitel na výběr, zda si zvolí mimosoudní či soudní vymáhání pohledávek.

Pokud je dlužník ochoten dluh splatit, mohou si s věřitelem sjednat splátkový kalendář. Věřitel by měl po dlužníkovi požadovat, aby uznal svůj dluh co do důvodu i výše. Důležité je, aby toto uznání dluhu bylo učiněno písemně. Ústní dohoda o vymáhání dluhů nemá důkazní váhu v případě, že dlužník přestane platit. Věřiteli by se pak mohlo stát, že jeho pohledávka bude promlčena.

Odkup pohledávek

Věřitel, který nechce investovat do vymáhání další peníze a svůj čas, protože si není jistý, že by úspěšný, se může rozhodnout pro odkup pohledávek inkasní agenturou. Problémem je, že náklady mimosoudního vymáhání pohledávek bere na sebe právě věřitel. Téměř nikdy tak nedostane zpět celou částku, kterou mu druhá strana dluží. Inkasní agentury mají svůj ceník vymáhání pohledávek a většinou si účtují procentuální podíl z vymoženého dluhu.

Jestliže víte, že je dlužník solventní, může pro vás být výhodnější soudní vymáhání pohledávek. Máte pak větší šanci, že se dostanete ke všem svým penězům, a ještě vám bude muset dlužník zaplatit náklady, které s vymáhání máte.

Předžalobní výzva

Prvním krokem při vymáhání pohledávek soudní cestou je zaslání předžalobní výzvy. Její zaslání je nezbytné pro to, abyste mohli později po úspěchu u soudu vymáhat po dlužníkovi i náklady řízení.

Předžalobní výzva musí být zaslána nejméně sedm dní před podáním samotné žaloby. Poslat ji musíte na doručovací adresu či poslední známou adresu dlužníka. Uveďte v ní, o jaký dluh se jedná, a stanovte dlužníkovi dodatečnou lhůtu pro zaplacení. Sdělte v ní také číslo účtu, na který má dlužník peníze zaslat, případně i variabilní symbol. Napište, že v případě nezaplacení, hodláte podat žalobu.

VZOR PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKY

Nezapomeňte si ji upravit podle své konkrétní situace. Pokud si nejste jisti, jak správně předžalobní výzvu sepsat, obraťte se již v této fázi na advokátní kancelář.

Předžalobní výzvu zasílejte poštou doporučeně, abyste měli v ruce dodejku, jako, že jste tento krok před podáním žaloby podnikli.

Podání návrhu na zahájení řízení

Dlužníci, kterým dojde předžalobní výzva, se často vyděsí a peníze svým věřitelům zašlou. Pokud je ani tento váš krok nepohne k činu, je čas obrátit se na soud.

Elektronický platební rozkaz

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Jedná se o jednoduchý formulář, který stačí vyplnit a zaslat elektronicky soudu. Lze jej využít, pokud dluh nepřevyšuje milion korun a pokud je znám pobyt žalovaného.

K návrhu musíte předložit veškeré listinné doklady, které se týkají vaší pohledávky. Půjde o smlouvu, na základě které dluh vznikl, komunikace s dlužníkem, upomínky, výpisy z účtu, předžalobní výzva apod. Pokud žalovaný nepodá odpor, soud vydá elektronický platební rozkaz, ze kterého se stává pravomocné rozhodnutí, na základě kterého můžete svou pohledávku vymáhat.

Žaloba

V případě, že jde o pohledávku ve vyšší hodnotě, případně nevíte, kde se dlužník nachází, nezbývá než podat klasickou žalobu. V ní napíšete, kterému soudu je určena, jména, příjmení a adresy žalobce a žalovaného, datum narození případně IČ. Musíte popsat, čeho se žaloba týká, např. že jste uzavřeli smlouvu, dodali zboží či služby, faktury měly být splaceny do určitého data, což se však nestalo apod. K žalobě musíte stejně jako k návrhu na platební rozkaz přiložit všechny listinné důkazy, které máte k dispozici. Navíc můžete označit i jiné druhy důkazů, jako např. svědecké výpovědi.

Žaloba se podává k obvodnímu soudu, ve kterém se nachází místo trvalého bydliště či sídlo dlužníka, pokud jste si nestanovili ve smlouvě jinak. Žalobu můžete zaslat poštou či datovou schránkou. Existuje i možnost zaslat ji elektronicky opatřenou elektronickým podpisem. Při podání žaloby je také potřeba zaplatit soudní poplatek.

Průběh soudního řízení

Soudní řízení je zahájeno dnem, kdy podáte žalobu. Následně soud přezkoumá případ a rozhodne o něm.

Celé řízení může trvat několik měsíců. Pokud je rozhodováno o návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, může se věřitel dočkat konce řízení i v řádu týdnů, jestliže je dlužník nečinný. Naopak se spor může táhnout léta, pokud se dlužník aktivně brání. Na konci řízení soud rozhodne rozsudkem o úspěchu či neúspěchu žalobce ve věci, případně je vydán elektronický platební rozkaz.

Exekuce

Rozsudek, kterým soud rozhodl ve váš prospěch, máte v kapse. Jenže dlužník přesto neplatí. Co s tím?

Dobrá zpráva je, že rozsudek je exekučním titulem. To znamená, že můžete přikročit k výkonu rozhodnutí, resp. k exekuci. K tomu musí být rozsudek opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti.

Dlužníkovi můžete před tím, než začnete konat ještě zaslat předexekuční upomínku. V něm mu může být dána lhůta před exekucí, aby začal konečně svůj dluh splácet, než se dostane do exekuce. Nejde však o vaši povinnost a můžete rovnou zaslat exekutorovi exekuční návrh.

Za zahájení exekučního řízení se nehradí žádné poplatky, ty hradí přímo dlužník. Exekutora si můžete sami vybrat. Exekutor pak váš návrh zašle soudu, který jej pověří provedením exekuce. Následně může vydávat exekuční příkazy. Může obstavit účty dlužníka, zabavit mu majetek apod. Vy tak máte šanci, že konečně své peníze uvidíte.

Právní pomoc se vyplatí

Soudní vymáhání pohledávek není procházka růžovým sadem. Procesní předpisy nejsou vždy přímočarým návodem, jak před soudem vystupovat. Je proto vhodné se svěřit do rukou odborníka.

Zkušený advokát vám poradí, zda má soudní vymáhání pohledávek vůbec šanci na úspěch. Rozhoduje zejména to, zda máte v pořádku všechny listinné důkazy a zda není vaše pohledávka promlčená. Dále je však třeba zjistit i to, jestli má dlužník nějaký majetek. Pokud je v insolvenci, může být celé vaše snažení zbytečné.

Následně vás advokát provede celým soudním řízením. Náklady na právní zastoupení musí uhradit v případě vašeho úspěchu dlužník.

3.6/5 - hodnocení čtenářů