V jakých případech se používá dohoda o ukončení smlouvy? Jak ji sepsat a na co si dát pozor při jejím sjednávání? Jak se liší od výpovědi či odstoupení od smlouvy? Dohoda o ukončení smlouvy obdobně jako dohoda o ukončení spolupráce jsou dvoustranné právní akty, tedy strany se musí domluvit a žádná z nich nesmí být nucena k podpisu. Uzavírejte smlouvu písemně. Pokud již došlo k nějakému plnění, je vhodné sepsat i finanční vyrovnání.

Ukončení a zánik smluv

Jakým způsobem může být ukončena smlouva? Jako první nám jistě přijde na mysl, že k jejímu ukončení dojde tak, že smluvní strany vůči sobě splní své závazky. Tedy např. dodavatel dodá zboží a odběratel za něj zaplatí.

Občanský zákoník však kromě splnění dluhu rozeznává mnoho dalších druhů zániku závazků. Přitom může dojít k uspokojení pohledávky věřitele (např. započtením dluhu či odstupným), ale i k případům, kdy pohledávka věřitele uspokojena není. Věřitel může dluh prominout, jedna ze stran může v zákoně či smluvně stanovených případech od smlouvy odstoupit. U dohod na dobu neurčitou je také možnost podat za určitých podmínek výpověď smlouvy.

Co je dohoda o ukončení smlouvy

Ve smluvních vztazích mohou nastat situace, kdy si obě strany přejí zrušit své závazky, aniž by došlo ke splnění nebo ke změně smlouvy. Občanský zákoník nijak nebrání, aby se účastníci smlouvy dohodli, že smlouvu ukončí. Pamatuje na to ustanovení § 1981 NOZ.

Kde takovou dohodu použijete? Zejména se bude jednat o případy, kdy jsou smluvní vztahy sjednány na dobu neurčitou či na opakovaná plnění, např. dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci či dohoda o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb.

Smluvit se však můžete samozřejmě na ukončení smlouvy na dobu určitou (např. dohoda o ukončení smlouvy o dílo). Pokud k dohodě dojde ještě před započetím plnění, bude její uzavření snadné. Byla-li již smlouva částečně splněna, je třeba si dát pozor na formulaci dohody o ukončení a vypořádání vzájemných závazků.

Jak sepsat dohodu o ukončení smlouvy

Jak složité bude sepsat dohodu o ukončení smlouvy, bude záležet na tom, za jakých podmínek tak chcete učinit. Pokud chcete ukončit pouze formální smlouvu anebo máte uzavřenou jednoduchou a jasnou smlouvu s protistranou, využijte vzor dohody o ukončení smlouvy.

VZOR DOHODY O UKONČENÍ SMLOUVY

V případě, pokud se jedná o složitou situaci, která navíc má dispozice k tomu, že protistrana bude bojovat za nějaké vyrovnání či vrácení, co vrátit nechcete, pak bude lepší situaci projednat s advokátem, který navrhne řešení.

Forma

Pokud chcete ukončit smlouvu, učiňte tak ve stejné formě, v jaké jste smlouvu uzavřeli. Pokud tedy byla původní smlouva písemná, je vhodné, aby i dohoda smluvních stran o ukončení smlouvy byla uzavřena písemně. Zabráníte tak, aby mohla druhá strana smlouvy ukončení rozporovat.

Identifikace smluvních stran a ukončované smlouvy

Kromě identifikace smluvních stran (jméno, příjmení, název právnické osoby, datum narození, IČ apod.), je potřeba v dohodě řádně označit smlouvu, kterou chcete ukončit (např. její název a den uzavření).

Specifikace okamžiku ukončení smlouvy

Uveďte také, k jakému okamžiku smlouvu ukončujete. Pokud byste konkrétní datum neuvedli, bude se mít za to, že smlouva se ukončuje v okamžiku, kdy dohoda bude účinná (kdy ji podepíší obě smluvní strany).

Dejte si však pozor na to, že v určitých případech, kdy je právo vyplývající ze smlouvy zapsáno ve veřejném seznamu, nastanou účinky ukončení smlouvy vůči třetím osobám až okamžikem, kdy dojde ke změně zápisu v tomto seznamu. Může se jednat např. o katastr nemovitostí (dohoda o ukončení nájemní smlouvy) či o obchodní rejstřík (dohoda o ukončení smlouvy o výkonu funkce jednatele).

Vypořádání závazků

Následně budete muset specifikovat, jakým způsobem mezi sebou vypořádáte vzájemné závazky. Časté je např. finanční narovnání, kdy jedna strana zaplatí druhé, co jí dluží. Nic vám samozřejmě nebrání, abyste si dohodli, že si vzájemně nic nedlužíte a všechny závazky jsou dohodou vypořádány.

Dohoda o ukončení smlouvy vs výpověď

Předpokladem dohody o ukončení smlouvy je souhlas všech smluvních stran závazkového vztahu s ukončením existující smlouvy. Tím se dohoda liší např. od výpovědi, která je jednostranným právním úkonem.

Uvědomit si tento rozdíl je velmi důležité. Např. zaměstnavatelé někdy zneužívají neznalosti svých zaměstnanců, když je nutí podepsat tzv. výpověď dohodou. Jednak jim může chybět zákonný důvod pro rozvázání pracovního poměru, nebo se snaží vyhnout placení zákonného odstupného. Jejich cílem je získání podpisu zaměstnance, aby tak vznikla dohoda o ukončení pracovní smlouvy. Zaměstnanci by si proto měli dát pozor a na tuto taktiku zaměstnavatelů nepřistupovat.

Výpověď smlouvy je možné učinit pouze u smluv na dobu neurčitou u nepřetržité či opakované činnosti, pokud si strany nesjednaly něco jiného.

Příklad: můžete dát výpověď smlouvy OSVČ, pokud s živnostníkem dlouhodobě spolupracujete. Pokud jste s ním uzavřeli pouze smlouvu na jednorázový úkon, výpověď mu dát nemůžete.

Obecně platí, že výpověď lze podat tři měsíce předem s tím, že smlouva bude ukončena ke konci kalendářního čtvrtletí. U jednotlivých smluvních typů však může být výpověď upravena odlišně.

Dostat výpověď je tedy většinou výhodnější, než uzavřít dohodu. Dohoda o ukončení spolupráce či dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb může být účinná ihned, a vy se můžete ocitnout bez příjmu ze dne na den. Při výpovědi budete mít určitou dobu na to, abyste si našli nové klienty. Pamatujte si proto, že k podpisu dohody o ukončení smlouvy vás nikdo nemůže přinutit.

Vzor dohody o ukončení smlouvy

Dohoda o ukončení smlouvy je uzavírána v případě, že se strany domluví na nepokračování spolupráce a její ukončení. Zároveň si mohou vyrovnat svá částečná plnění či upravit práva a povinnosti. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

VZOR DOHODY O UKONČENÍ SMLOUVY

Součástí vzoru jsou i ustanovení o prohlášení mlčenlivosti a finančním narovnání. To využijete v případech, pokud si strany již částečně plnily a v rámci dohody dojde k vyrovnání.

4.5/5 - hodnocení čtenářů