Výpověď dohodou

výpověď dohodou

Zaměstnavatelé často požadují po zaměstnancích, aby ukončili pracovní poměr způsobem, který nazývají –„výpověď dohodou”. Snaží se tak své zaměstnance zmást, aby jim nemuseli vyplácet odstupné. Výpověď dohodou je pojem, který v právní terminologii neexistuje. Co vlastně zaměstnanec podepisuje, když přistoupí na výpověď dohodou?

Způsoby ukončení pracovního poměru

Problematiku skončení pracovního poměru upravuje zákoník práce. K rozvázání pracovního poměru může dojít pouze dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Pojďme se podrobněji podívat na první dva způsoby.

Výpověď

Výpověď je jednostranný právní úkon. To znamená, že jej podává buď zaměstnanec, který ani nemusí uvádět důvod, proč chce v práci končit. Nebo půjde o výpověď ze strany zaměstnavatele.

Protože zaměstnanec je považován v právu za slabší stranu, je zákoníkem práce chráněn před neoprávněným propuštěním. Zaměstnavatel mu může dát výpověď pouze, pokud k tomu má zákonem stanový důvod. Tento důvod tak musí výslovně ve výpovědi uvést.

Mezi výpovědní důvody patří například výpověď pro nadbytečnost, výpověď z organizačních důvodů, nebo když zaměstnanec přestane splňovat předpoklady pro výkon práce například kvůli svému zdraví. Pokud by chtěl zaměstnavatel vyhodit zaměstnance, protože neodvádí uspokojivou práci, musí jej nejprve písemně vyzvat k nápravě.

Výpověď musí být písemná. Podepisuje ji pouze ten, kdo výpověď podává. Souhlas druhé strany se nevyžaduje. Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď, pokud je zaměstnanec v tzv. ochranné době, např. na mateřské dovolené.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Při dohodě o rozvázání pracovního poměru se předpokládá, že obě strany souhlasí s podmínkami, za jakých bude pracovní poměr ukončen. Pokud by tyto podmínky nebyly pro zaměstnance výhodné, neměl by být nijak nucen na dohodu přistoupit.

Zákoník práce ukládá, že dohoda musí být písemná a obě strany ji musí podepsat, jinak není platná. Zaměstnavatel proto nemůže zaměstnanci sdělit, že pokud se k dohodě v nějaké době nevyjádří, bude platná automaticky. Bohužel se tak často děje.

Odstupné

Pokud k zrušení pracovního poměru dochází proto, že se zaměstnavatel ruší nebo stěhuje, případně pokud se zaměstnanec stane nadbytečným z organizačních důvodů, přísluší zaměstnanci odstupné. Toto odstupné dosahuje jednonásobku až trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, podle toho jak dlouho zaměstnanec u zaměstnavatele pracoval.

Pokud zaměstnanec nesmí vykonávat podle pracovního lékaře svou práci, protože měl pracovní úraz či má nebo mu hrozí nemoc z povolání, náleží mu odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního platu.

Proč zaměstnavatelé nutí zaměstnance uzavřít výpověď dohodou?

Jak jsme již uvedli, výpověď dohodou je nesmysl. Buď lze podat výpověď, nebo uzavřít dohodu. Zaměstnavatelé, kteří předkládají zaměstnancům výpověď dohodou, s nimi ve skutečnosti chtějí uzavřít dohodu, ne jim dát výpověď.

Zaměstnavatelé se snaží vyhnout tomu, aby museli uvést důvod rozvázání pracovního poměru. Dohoda ho na rozdíl od výpovědi obsahovat nemusí. Cílem zaměstnavatelů je přesvědčit zaměstnance, aby podepsali výpověď dohodou bez odstupného. Proto se jim snaží namluvit, že dohodu musí podepsat.

Pokud zaměstnanci na nátlak zaměstnavatele přistoupí, mohou se tak připravit nejen o nárok na odstupné, které by jim v případě výpovědi náleželo. V případě ukončení zaměstnání dohodou bez vážných důvodů budou mít totiž sníženu podporu v nezaměstnanosti.

Výpověď dohodou ze strany zaměstnance?

Někdy se lze setkat s tím, že zaměstnanci chtějí podat výpověď dohodou ze zdravotních důvodů nebo z jiných příčin, aby již nemuseli pracovat po dobu výpovědní lhůty. Zvažují pak, jak napsat výpověď dohodou. Jak jsme již uvedli výše, půjde o sepsání dohody o rozvázání pracovního poměru.

Záleží však na zaměstnavateli, jestli jim vyjde vstříc a dohodu s nimi uzavře. V opačném případě musí zaměstnanci podat klasickou výpověď.

4.7/5 - hodnocení čtenářů