Pořízení čistokrevného štěněte, kotěte či jiného domácího mazlíčka je velké rozhodnutí, které je potřeba pečlivě zvážit. Zejména, pokud se jedná o zvíře s významnějším rodokmenem, jehož koupě je finančně nákladná. Jak z pozice kupujícího, tak prodávajícího, a jejich právní jistoty se jeví vhodným řešením zejména rezervační smlouva na štěně či kotě.

Nevíte, co má být v rezervační smlouvě? Zajímá vás, jaký při rezervaci zvolit postup? Chcete jako prodávající zjistit, co vše je nutné, vhodné a možné v rezervační smlouvě upravit? A proč vůbec rezervační smlouvu na zvíře vyžadovat, jaké jistoty vám dává?

Rezervace štěněte a kotěte

Pokud si chcete koupit štěně či kotě s průkazem původu z chovatelské stanice, je nutné si ho nejprve zarezervovat prostřednictvím rezervační smlouvy a následného uhrazení rezervačního poplatku.

Jak probíhá rezervace?

Chovatelské stanice mívají nemalý počet zájemců o jednotlivé vrhy, tudíž využívají následující postup.

Před narozením štěňat či koťat obvykle vytváří tzv. čekatelskou listinu. V praxi se jedná o zápis pořadí zájemců, včetně uvedení jejich představy o novém členu rodiny, prostředí, ve kterém žijí a jejich možností se štěněti nebo kotěti věnovat.

Pokud chovatelská stanice uzná, že jste vhodnými kandidáty, osloví vás za účelem výběru konkrétního štěněte nebo kotěte. Zájemci jsou obvykle informováni o vývoji vrhu již v průběhu březosti.

Předběžná rezervace

Předběžnou rezervaci je možné provést již před narozením konkrétního vrhu. Ze strany prodávajícího ani zájemce však nevzniká závazek.

Předběžná rezervace má informativní charakter a slouží zejména k navázání vzájemného kontaktu.

Rezervace

Rezervace štěněte, popř. kotěte, probíhá po jeho narození. Po osobní návštěvě si zájemce zamluví konkrétní zvíře, které si vybere, přičemž rezervace trvá obvykle po dobu tří až pěti kalendářních dnů.

Osobní návštěva slouží k vzájemnému poznání prodávajícího a kupujícího, včetně sdělení podstatných informací. Kupující zároveň zjistí, v jakém prostředí štěně či kotě žije, včetně jeho rodičů, a zároveň bude moci nahlédnout do jejich rodokmenů.

Závazná rezervace

Některé chovatelské stanice preferují namísto rezervace již závaznou rezervaci. Závazná rezervace vzniká okamžikem podpisu rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku. Rezervační smlouva se uzavírá na konkrétní štěně, o které má kupující zájem.

Účelem rezervační smlouvy a rezervačního poplatku je jistota pro obě smluvní strany, že se následně uskuteční koupě. Předmětné štěně nebo kotě nebude již do doby jeho odběru kupujícím nabízeno, popřípadě prodáno, jiným zájemcům oproti složení zálohy.

Pokud zájemce od rezervační smlouvy odstoupí, nebude mu obvykle rezervační poplatek od chovatelské stanice navrácen. Slouží totiž zároveň jako finanční kompenzace a bude využit za účelem inzerce k nalezení nového zájemce.

Avšak, je-li důvodem odstoupení od rezervační smlouvy skutečnost na straně prodávajícího, poplatek bude kupujícímu vrácen v plné výši. 

Výše rezervačního poplatku

Rezervační poplatek je mezi chovateli velmi rozšířeným institutem. Doporučujeme vám ho uhradit až ve chvíli, kdy je podepsaná rezervační smlouva. Jeho výše se zpravidla pohybuje od jedné třetiny až k jedné polovině z kupní ceny štěněte či kotěte.

Pokud nedojde k uzavření rezervační smlouvy, doporučujeme vám vést veškerou komunikaci týkající se platebních údajů na uhrazení zálohy v písemné podobě. Posléze si od prodávajícího vyžádejte písemné potvrzení o obdržení poplatku a rezervaci štěněte nebo kotěte, které jste si vybrali, např. prostřednictvím e-mailu.

Děje se tak zejména při koupi zvířete za nižší cenu, kdy je pro prodávajícího i kupujícího „zbytečné“ uzavírat rezervační smlouvu a postačuje jim faktické jednání.

Účinky daného jednání jsou totožné jako u rezervační smlouvy. Kupující bude mít jistotu, že prodávající štěně nebo kotě nenabídne, popřípadě neprodá, jinému zájemci. Prodávající na straně druhé obdrží ujištění, že má kupující o konkrétní zvíře opravdu zájem.

Náležitosti rezervační smlouvy

Rezervační smlouva je nepojmenovaným smluvním typem ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Je třeba, aby obsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti, které musí splňovat smlouva, jíž se nejvíce podobá. V tomto případě se jedná o smlouvu kupní.

Doporučujeme vám, aby smlouva měla písemnou formu.

Dále musí obsahovat:

  1. označení prodávajícího – jméno, příjmení, datum narození (popřípadě rodné číslo), adresu trvalého bydliště/název, identifikační číslo, adresu sídla,
  2. označení zájemce,
  3. závazek k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a zájemcem,
  4. identifikaci zvířete, o jehož koupi se jedná – druh zvířete, plemeno, pohlaví, jméno štěněte uvedené v průkazu původu, datum narození, barva zvířete, název chovatelské stanice, kupní cena, datum odběru štěněte,
  5. specifikaci výše a úhrady kupní ceny a rezervačního poplatku,
  6. práva a povinnosti smluvních stran – např. odstoupení od smlouvy, smluvní pokuta, vrácení rezervačního poplatku zájemci,
  7. den nabytí platnosti a účinnosti smlouvy,
  8. datum, místo a podpis smluvních stran.

Smlouva o prodeji štěněte

Smlouva o prodeji štěněte se uzavírá v okamžiku jeho odběru z chovatelské stanice. K odběru dochází obvykle mezi 8. – 12. týdnem po narození štěněte.

Kupní smlouva se řídí § 2079 a násl. občanského zákoníku. Kupní smlouva o prodeji psa musí splňovat zákonem stanovené náležitosti, nicméně, je zároveň možné a vhodné do ní zanést též vedlejší ujednání a prohlášení prodávajícího. Zejména pak kupujete-li psa s významnějším rodokmenem za vyšší kupní cenu.

Rezervační poplatek prodávající odečte od kupní ceny štěněte a kupující doplatí zbývající částku v době odběru, případně v jiném dohodnutém termínu.

Smlouva o prodeji kotěte

Smlouva o prodeji kotěte podléhá totožné právní úpravě jako smlouva o prodeji štěněte, včetně možných úprav. Totéž platí i pro rezervační poplatek a doplatek kupní ceny.

Koťata se odebírají nejdříve ve 12. týdnu po narození.

Jiný domácí mazlíčci

Kromě štěňat a koťat si můžete pořídit či prodat i jiné čistokrevné domácí mazlíčky, kupříkladu zakrslého králíka, morče, fretku nebo papouška.

Pakliže se jedná o zvíře s významnějším rodokmenem, chovatelská stanice uplatní obdobný rezervační postup, který platí pro štěně a kotě.

Tedy i na zakrslého králíka, morče, fretku či papouška může být uzavřena rezervační smlouva. Musí však splňovat totožné náležitosti jako rezervační smlouva na štěně či kotě. Výše rezervačního poplatku se pak bude odvíjet od ceny zvířete.

Smlouva o prodeji zvířete se uzavírá v okamžiku jeho odběru. Kupní cena se liší dle typu zvířete, které kupujete či prodáváte.

5/5 - hodnocení čtenářů