Chcete si pořídit čistokrevné štěně anebo jste na druhé straně a prodáváte psa? Ačkoli koupě či prodej psa může působit jako jednoduchý krok, existuje velké množství faktorů, na které je třeba si dát před uzavřením kupní smlouvy pozor. Zejména pokud se jedná o čistokrevné štěně nebo plemeno s významnějším rodokmenem. Kupní smlouva o prodeji psa je vhodná pro kupujícího, aby měl jistotu o uváděném plemenu nebo zdravotním stavu.

Nevíte, jaké náležitosti má mít smlouva o prodeji štěněte? Zajímá vás, jak si při koupi počínat? Chcete se jako prodávající přesvědčit, že je váš postup správný anebo zjistit, co vše je vhodné a možné ve smlouvě upravit?

Postup před uzavřením smlouvy o prodeji štěněte

Nejprve si načtěte veškeré možné informace o rase štěněte, které si chcete pořídit, včetně možných vrozených onemocnění. Díky tomu můžete zvážit, zda-li je pro vás vybraná rasa vhodná a zároveň předejít možným budoucím komplikacím.

Před uzavřením kupní smlouvy vám doporučujeme, abyste štěně navštívili. Zjistíte tak, jakým dojmem na vás působí prodávající, prohlédnete si prostředí, ve kterém pes i jeho rodiče žijí a zároveň můžete nahlédnout do jejich průkazů původu.

V neposlední řadě máte právo požadovat potvrzení o zdravotní prohlídce štěně, abyste měli jistotu, že je zdravé. Některé rasy jsou náchylné na určitá vrozená onemocnění a díky tomuto postupu se vyvarujete možným brzkým zdravotním komplikacím.

Osobní setkání doporučujeme též, pokud jste v roli prodávajícího, abyste měli šanci poznat potenciální budoucí páníčky štěněte a mohli jste tak zvážit, zda jsou pro něj vhodní či nikoli.

Důležitá je též plynulá komunikace ze strany prodávajícího i kupujícího a ochota vzájemně si sdělit veškeré informace, které vás zajímají.

Dejte si pozor na množírny

Pes, který má průkaz původu, sloužící jako doklad jeho čistokrevnosti, pochází z registrovaného chovu. Pokud naleznete inzerát, který se týká štěněte bez průkazu původu, může se se jednat o tzv. množírnu.

Prodávající vám možná sdělí, že je pes čistokrevný a pouze mu nebyl vystaven průkaz původu z finančních důvodů, popřípadě z důvodu množstevního omezení. Těmto tvrzením však nemůžete důvěřovat. Zejména pak pokud vám prodávající odmítne ukázat rodokmeny rodičů štěněte.

Průkaz původu je vydán každému registrovanému chovateli bez ohledu na množství štěňat z vrhu, přičemž se nejedná o finančně nákladnou záležitost.

O nepravdivém tvrzení prodávajícího se můžete přesvědčit též návštěvou štěněte. Pokud psi žijí ve venkovních kotcích a prodávající se chová úsečně, jedná se s největší pravděpodobností o množírnu.

V případě, že máte podezření na množírnu, doporučujeme vám se po důkladném prověření prodávajícího obrátit na Krajskou veterinární správu, pod kterou spadá váš kraj.

Kupní smlouva o prodeji zvířete

Když se rozhodnete pořídit si či naopak prodat konkrétní štěně, je třeba uzavřít kupní smlouvu. Smlouva o prodeji štěněte musí obsahovat zákonem požadované náležitosti dle § 2079 a násl. občanského zákoníku.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

 

§ 2079 odst. 1 občanského zákoníku

Doporučujeme vám smlouvu uzavřít v písemné formě, přestože to zákon nevyžaduje.

Náležitosti kupní smlouvy o prodeji psa

Kupní smlouva na štěně musí obsahovat:

 1. označení prodávajícího – jméno, příjmení, datum narození (popřípadě rodné číslo), adresu trvalého bydliště/název, identifikační číslo, adresu sídla,
 2. označení kupujícího,
 3. identifikaci psa, o jehož koupi se jedná – druh zvířete, plemeno, pohlaví, jméno štěněte uvedené v průkazu původu, datum narození, barva zvířete, zvláštní znaky, číslo čipu, číslo tetování, název chovatelské stanice,
 4. kupní cenu,
 5. datum, místo a podpis obou smluvních stran.

Vedlejší ujednání a prohlášení prodávajícího

Smlouva o prodeji štěněte by měla kromě zákonem požadovaných náležitostí obsahovat též prohlášení prodávajícího:

 • o zdravotním stavu štěněte,
 • obsahující základní informace o péči o štěně,
 • shrnující informace o rodičích a jejich zdravotním stavu,
 • jaké krmivo psovi podává, včetně denního množství,
 • týkající se čipování, četnosti vakcinací a odčervení zvířete s tím, že kupující obdrží od prodávajícího očkovací průkaz štěněte,
 • o tom, jaký má pes rodokmen, včetně poskytnutí kopie rodokmenu kupujícímu.

Pokud má stěně evropský či mezinárodní pas, měla by smlouva obsahovat též prohlášení prodávajícího, že pas zvířete předá kupujícímu.

Proč uzavřít kupní smlouvu

S výjimkou zákonného požadavku na uzavření kupní smlouvy, je její existence výhodná jak pro prodávajícího tak kupujícího.

Prodávající je díky vedlejším ujednáním a svým prohlášením zproštěn odpovědnosti za možný budoucí zdravotní vývoj psa. Zároveň má jistotu, že obdrží kupní cenu, popřípadě ji bude oprávněn vymáhat soudní cestou.

Dále může kupní smlouva obsahovat předkupní právo prodávajícího, kontroly štěněte a podmínek, ve kterých žije či právo na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající tak bude oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v ujednaných případech, například když se pes nachází v nevhodných podmínkách či je týraný.

Vedlejší ujednání a prohlášení prodávajícího jsou pro kupujícího podstatná zejména z důvodu možného budoucího uplatnění jeho práv.

Jedná se například o situaci, kdy se u štěněte projeví vrozené onemocnění, které prodávající kupujícímu zatajil, ačkoli o něm věděl. Dalším případem může být vrácení štěněte v situaci, kdy prodávající kupujícího „podvede“ a prodá mu jiné štěně než to, na jehož koupi se vzájemně dohodli.

Kupní cena

Kupní cena představuje podstatnou náležitost kupní smlouvy. Smluvní strany si stanoví způsob jejího uhrazení, například v hotovosti či prostřednictvím splátkového kalendáře. U splátkového kalendáře musí být stanoveny též jednotlivé termíny splatnosti.

Pokud kupujete nebo prodáváte štěně s rodokmenem, kupní cena činí obvykle minimálně 15.000,- Kč. Jestliže je nižší, pravděpodobně se jedná o psa bez průkazu původu.

Můžete se však ocitnout též v situaci koupě vzácnějšího plemene či štěněte, jehož rodokmen obsahuje linii šampionů. Kupní cena se v těchto případech pohybuje až okolo 100.000,- Kč.

Podrobná kupní smlouva je nezbytná zejména při koupi štěněte s vyšší kupní cenou, jelikož jsou na štěně kladeny vyšší nároky po fyzické, povahové i výchovné stránce. Prodávající má zároveň větší odpovědnost za garanci splnění očekávání kupujícího od dospělého jedince. Kupující se na straně druhé snaží co nejvíce posílit možnost budoucího uplatnění svých práv vůči prodávajícímu, pokud dojde k rozporu skutečného stavu s jeho očekáváními.

Záloha jako rezervační poplatek

Je možné, že vás prodávající požádá o úhradu zálohy, jakožto rezervačního poplatku, s příslibem, že štěně nebude nabízet jiným zájemcům. Úhrada zálohy slouží k posílení jistoty prodávajícího, že následně dojde k uzavření kupní smlouvy.

Doporučujeme vám zálohu zaplatit až v okamžiku, kdy podepíšete rezervační smlouvu. V některých případech, zejména při koupi psa za nižší cenu, postačuje vystavení písemného potvrzení o obdržení zálohy prodávajícím, například prostřednictvím SMS či e-mailu. V neposlední řadě je vhodné vést vzájemnou komunikaci týkající se platebních údajů v písemné podobě.

Díky právě uvedenému postupu se zvýší jistota kupujícího i prodávajícího, že se koupě uskuteční. Zároveň se kupující při případném odstoupení od koupě dostává do silnější pozice při uplatnění práva na vrácení zálohy.

Předkupní právo v kupní smlouvě

Předkupní právo upravuje § 2140 občanského zákoníku. Je na prodávajícím, zda si chce toto právo do smlouvy sjednat, pak je nutné ho ve smlouvě výslovně uvést.

Ujedná-li si předkupník k věci předkupní právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému).

 

§ 2140 odst. 1 občanského zákoníku

Právě uvedené ustanovení si vysvětlíme na příkladu: V kupní smlouvě na štěně je sjednáno předkupní právo prodávajícího. Když se kupující rozhodne psa prodat, je povinen ho  nabídnout nejprve prodávajícímu. Ten zváží, zda-li psa od kupujícího zpětně odkoupí či nikoli. Až posléze může kupující psa prodat třetí osobě.

5/5 - hodnocení čtenářů