Provozujete vlastní e-shop a není vám jasné, jaké informace byste měli na svém internetovém obchodu uvádět? Není to vůbec složité. Hlídat byste si měli především tzv. povinné informace o obchodníkovi a obchodní podmínky. Pokud byste svým zákazníkům některé informace na e-shopu neposkytli, hrozí vám nemalé sankce. Na co byste neměli zapomenout?

Základní povinné informace na e-shopou

Povinné informace o obchodníkovi

 • Obchodní firma nebo jméno a příjmení živnostníka v případě fyzické osoby.
 • Sídlo právnické osoby či bydliště v případě fyzické osoby.
 • Identifikační číslo: IČO, DIČ.
 • Údaj o zápisu v obchodním rejstříku či obdobné evidenci (např. živnostenský rejstřík), včetně spisové značky, pokud je přidělena.
 • Kontaktní údaje: adresa pro doručování, telefonní číslo, případně adresa pro doručování elektronické pošty (e-mail).

Pozor, nestačí tedy uvést odkaz na patřičné údaje přímo do živnostenského rejstříku či jiné podobné evidence. Vždy je nutné konkrétní zveřejnění přímo na internetových stránkách e-shopu.

Informace o prodáváném zboží a sužbách, tzv. obchodní podmínky

 • Název a hlavní charakteristiky prodávaného zboží a služeb k jejich jednoznačné identifikaci (bližší specifikace zboží a služeb, technické parametry).
 • Cena zboží nebo služeb: z této ceny musí být jasné, zda je uvedena včetně všech daní (DPH) a poplatků (balné) či bez nich.
 • Náklady na dodání zboží nebo služeb (specifikovány konkrétní částkou nebo v případě nemožnosti okamžitého vyčíslení odkaz na sazebníky, z nichž se cena vypočítává).
 • Způsob platby, dodání nebo plnění (nutno specifikovat, jakým konkrétním způsobem lez platbu provést – platba na dobírku, bankovní převod atd., a dále konkrétní způsoby dodání – Česká pošta, osobní odběr, PPL, DHL, DPD).
 • Poučení o právu na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě s uvedením výjimek dle občanského zákoníku.
 • Náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (nutno uvést cenu telefonního hovoru v případě kontaktování obchodníka na výše uvedeném telefonním čísle, např. pomocí odkazu na konkrétní ceník mobilního operátora).
 • Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti (např. do vyprodání zásob).

Při tvorbě obchodních podmínek se můžete inspirovat i vzorovými obchodními podmínkami pro e-shop.

Ostatní informace na e-shopu

Ostatní informace, které není na škodu zveřejňovat:

 • Kontaktní údaje kamenných obchodů, jsou-li u e-shopu k dispozici (dobré tyto údaje uvádět z důvodu možnosti osobního odběru v těchto místech).
 • Lhůta dodání zboží a služeb (umožní zákazníkovi udělat si lepší představu o tom, kdy bude zboží pro něj k dispozici či dodáno).

Dále je jen na vás, jaké další informace považujete za důležité zveřejnit. Heslo „Někdy méně, znamená více“ v případě zveřejňovaných informací na e-shopu zcela jistě neplatí. Naopak, čím více informací zveřejníte, ať už i těch nepovinných, tím více bude váš e-shop působit na potenciální zákazníky věrohodněji a důvěrněji. Zároveň bude působit mnohem propracovanějším a profesionálnějším dojmem než jiné e-shopy, uvádějící pouze minimum těchto informací. Doplňující informace na e-shopu též vzbudí dojem praktických zkušeností.

Pokuta za neuveřejnění povinných informací o obchodníkovi

Orgánem, který dohlíží nad dodržováním české legislativy v tomto odvětví, je Česká obchodní inspekce.

Její pravomoci vymezuje zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. ČOI je tedy oprávněna dle § 2 citovaného zákona kontrolovat právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky, zboží či služby. Dle § 3 pak ČOI u těchto kontrolovaných obchodníků, tedy i u e-shopů a zde prodávaného zboží a služeb, zjišťuje nedostatky a příčiny, vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá, popřípadě navrhuje, opatření k jejich odstranění. Mimo to ukládá sankční a jiná obdobná opatření.

Pracovníci ČOI pověření prováděním kontroly jsou při této kontrole oprávnění dle § 4 citovaného zákona vstupovat do provozoven kontrolovaných obchodníků, požadovat od nich potřebné doklady, údaje a písemná a ústní vysvětlení.

Výše sankce

Za nedodržení podmínek stanovených zákonem může dle § 9 odst. 1 téhož zákona uložit ředitel inspektorátu kontrolovanému obchodníkovi pokutu až do výše 1 milion Kč. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku pak až do výše 2 milionů Kč.

Za nezveřejnění povinných informací o obchodníkovi by však peněžitá sankce s největší pravděpodobností nedosahovala výše zmíněných limitů, výše pokuty je však závislá na správním uvážení. Zákon tedy nestanoví konkrétní výši pokuty, vždy se výše určuje samostatně dle okolností konkrétního případu, nesmí však přesáhnout dané limity.

Sankce za nezveřejnění povinných informací o obchodníkovi

Za méně závažné zavinění porušení povinností, kam by mohlo spadat s největší pravděpodobností právě i nezveřejnění povinných informací, může uložit inspektor na základě svého zjištění přímo při kontrole kontrolované fyzické osobě pokutu až do výše 5 000 Kč bez dalšího projednání dle § 9 odst. 3. Takovéto porušení povinnosti však musí být spolehlivě zjištěno a kontrolovaný obchodník musí být ochoten pokutu zaplatit.

Vždy však záleží na tom, jaký rozsah a druh mají nezveřejněné povinné informace a tedy do jaké kategorie ze dvou výše zmíněných je možné toto jednání zařadit. Na základě těchto faktů se pak určuje konkrétní výše pokuty.

Příklad z praxe

Česká obchodní inspekce pravidleně kontroluje, zda e-shopy svým zákazníkům poskytují náležité informace, těmi jsou i povinné informace o obchodníkovi. Při kontrolách se přitom zaměřuje především na ty e-shopy, které v rámci svého průzkumu nebo na základě informací třetích osob vyhodnotí jako potenciálně závadové.

Z kontrol vyplývá, že se nedostatky pravidelně opakují. Prodejci obvykle neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, možnosti zboží reklamovat nebo používají klamavé obchodní praktiky. ČOI také musí při své kontrolní činnosti reagovat na akutální vývoj, např. na to, že část spotřebitelských smluv je stále častěji uzavírána prostřednictvím sociálních sítí. Výsledky jsou potom zveřejňovány na webových stránkách ČOI.

Jak se vám článek líbil?